You are here

Kadın Kütüphaneciler: Toplumsal Cinsiyet Sorunları

Female Librarians: Gender Issues

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine the possible problems being met by female librarians due to gender discrimination in libraries. With this purpose in this study, the relevant problems being met by female librarians in libraries are divided as follows; sexual harassment (mobbing) in libraries, wage discrimination (receiving a low wage as a female librarian), gender discrimination in career development, unfair dismissal as a female librarian, career break as a female librarian (because of marriage or having a new baby), and encountering the personal questions in job interviews (such as the questions of the timing of marriage or motherhood). Furthermore, in the study, various recommendations for solving the above problems of gender discrimination met by female librarians in libraries have been also discussed.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, kadın kütüphanecilerin cinsiyet ayrımcılığından dolayı kütüphanelerde karşılaşacakları olası sorunları irdelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, kadın kütüphanecilerin kütüphanelerde karşılaşacakları sorunlar şu şekilde ayrılmıştır; kütüphanelerde cinsel istismar (mobbing); ücret ayrımcılığı (kadın kütüphaneci olarak düşük ücret alma); kariyer gelişiminde cinsiyet ayrımcılığı; kadın kütüphaneci olarak haksız yere işten çıkarılma; kadın kütüphaneci olarak kariyere ara verme (evlilik ya da bebek sahibi olma gibi nedenler) ve iş görüşmelerinde kişisel sorularla karşılaşma (evlilikle ya da annelikle ilgili zamanlamayla ilgili sorular). Ayrıca araştırmada, kadın kütüphanecilerin cinsiyet ayrımcılığına ilişkin kütüphanelerde karşılaşacakları yukarıda sıralanan sorunlara ilişkin çeşitli çözüm önerileri de tartışılmıştır

REFERENCES

References: 

Baum, C. (1992). Feminist thought in American librarianship. North Caroline: McFarland & Company.
Dale, C. (1980). Career patterns of women librarians with doctorates. Urbana: University of Illinois.
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar.
(2003a). 2 Kasım 2012 tarihinde http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/83-
93.pdf adresinden erişildi.
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun. (2003b, 4 Haziran). T.C. Resmi Gazete (25142).
Eşit Değere İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Milletlerarası
Çalışma Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. (1966c, 22 Aralık).
T.C.Resmi Gazete (12484).
Gender discrimination. (1993). 12 Aralık 2012 tarihinde http://cumberland.samford.edu/files/lc/
LC_V4_N4.pdf adresinden erişildi.
Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.
(2006, 3 Ekim). T.C.Resmi Gazete (26308).
Harvard librarian sues university claiming race & gender discrimination. (2003, 3 Kasım). 21
Temmuz 2011 tarihinde http://findarticles.com/p/articles/mi_m1355/is_19_104/ai_
110459794 adresinden erişildi.
Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 sayılı Sözleşme’nin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun. (1994, 18 Haziran). T.C.Resmi Gazete (21964).
İş Kanunu. (2003, 22 Mayıs). T.C. Resmi Gazete (25134).
İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi, Başbakanlık Genelgesi. (1994, 18 Haziran).
T.C. Resmi Gazete (27879).
Jaquez, N. (2011, 9 Haziran). Librarian says she was fired after harassment complaint. 21 Temmuz
2011 tarihinde http://www.click2houston.com/news/28181207/detail.html adresinden
erişildi.
171
Kadın Kütüphaneciler: Toplumsal Cinsiyet Sorunları BİLGİ DÜNYASI, 2013, 14 (1) 163-171
Jones, E. ve Oppenheim, C. (2002).Glass ceiling issues in the UK library profession. Journal of
Librarianship and Information Science, 34(2), 103-115.
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ek Protokol. 30 Aralık 2012
tarihinde http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/127-132.pdf adresinden
erişildi.
Majanja, M. ve Kiplangat, J. (2003). Women librarians in Kenya: A study of their status and
occupational characteristics. Library Management, 24(1/2), 70-78.
Oğuz, A. (2010). Kadın sağlık çalışanlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul.
Onaran, C. (2008). Makine imalat sektöründe meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının
mevcut mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Özgür, B. (2010, 18 Ekim). Kütüphaneci kadın, petrolcü erkeğe karşı. Radikal. 30 Aralık 2012
tarihinde http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType= RadikalDetayV3&ArticleID=102606
9&Date=28.10.2010&CategoryID=79 adresinden erişildi.
Sarmaşık, Ş. (2009). İşyerinde cinsel taciz algılaması ve yönetim ilişkilerine etkisi hakkında bir
araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Taşbaş, K. (2010). Emniyet teşkilatında çalışan kadın polislerin iş ve yaşam koşullarının
değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Turhan, F. (2006). Başkent Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının mesleksel risk faktörleri ve
davranışlarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Başkent Üniversitesi,
Ankara.
Türk Ceza Kanunu. (2004, 12 Ekim). T.C. Resmi Gazete (25611).
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. (1982, 9 Kasım). T.C. Resmi Gazete (17863).
Yörü, H. (2009). Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kadın işgücü. Türk Kütüphaneciliği, 23(2),
351-365.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com