You are here

Konaklama İsletmelerinde Kadın ve Erkek Yöneticilerin Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması

A Comparative Analysis Of Female And Male Managers’ Approach To Gender Discrimination In Hospitality Businesses

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
It has been known that along their career path, female employees have to work harder than their male colleagues. In the workplace, they also face various forms of gender discrimination. In this study the relation between the gender of the department managers at hotels and their approach to sexual discrimination is analyzed. The analysis is based on surveys conducted in 5 star hotels operating in Istanbul. The study results that while both male and female managers deny any kind of discrimination in their workplace, they develop discriminatory approaches based on gender towards people working for them in lower positions. To sum up, this study finds that while male and female managers are similar in their approach to discrimination, male managers find female employees less capable about job performance.
Abstract (Original Language): 
Kariyerinde ilerlemek isteyen kadın çalısanın erkek meslektasına oranla daha fazla güç harcamak zorunda olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra kadın çalısanlar, çalıstıkları organizasyonlarda çok sayıda ve çesitli cinsiyet ayrımcılığı uygulamalarına maruz kalmaktadırlar. Bu çalısmada, turizm sektöründe otel departman yöneticilerinin cinsiyeti ile cinsiyet ayrımcılığına karsı tutumları arasındaki iliski ele alınmıstır. Arastırma, Đstanbul sınırları içinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerde gerçeklestirilmistir. Erkek ve kadın yöneticilerin çalıstıkları ortamda, cinsiyet ayrımcılığını kabul etmemekle birlikte, uygulamada kadın astlarına karsı ayrımcı tutum gelistirdikleri görülmüstür. Özetle bu arastırmada, erkek ve kadın yöneticilerin cinsiyet ayrımcılığına karsı tutumları büyük oranda benzer bulunmus ancak erkek yöneticilerin, is performansları konusunda kadınları daha yetersiz gördükleri belirlenmistir.
277-298

REFERENCES

References: 

Altan, Ö. Z. (2003). Sosyal Politika. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi.
Altan, Ö. Z. (2004). Sosyal Politika Dersleri. Eskisehir: Anadolu
Üniversitesi.
Arısoy, Đ.A. ve Demir, N. (2007). “AB sosyal hukukunda ayrımcılıkla
mücadele kapsamında kadın erkek esitliği”. Ege Akademik Bakıs. 7(2):
715-733.
Aycan, Zeynep, 2001a, “Kadın kariyer gelisiminin önündeki engeller”
www.insan kaynaklari.com, (16.02.2005).
Aycan, Z. (2001b). "Kadınların kariyer gelisimini etkileyen bireysel, ailevi,
kurumsal ve toplumsal tutumlar ve destek mekanizmaları" içinde
9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, 24-26 Mayıs:
179.
Bahadır, O. (1997). “Küresellesme Cinsiyet Ayrımcılığını Körüklüyor”,
DĐSK-AR, Temmuz-Ağustos 1997.
Bakırcı, Kadriye, 2000, “Đsyerinde Cinsel Taciz ve Türk Đs Hukukuna Đliskin
Çözüm Önerileri” www.turkhukuksitesi.com/makale_25.htm,
(15.05.2005).
Burrell, J., Manfredi, S., Rollin, H., Price, L. ve Stead, L. (1997). “Equal
opportunities for women emloyees in the hospitality industry: A
comparison between France, Spain, Italy and the UK”. International
Journal of Hospitality Management. 16 (2): 161-179.
Cooke, F.L. (2003). “Equal opportunity? Women's managerial careers in
governmental organizations in China”, International Journal of Human
Resource Management, 14: 317-333.
Çiçek Opak, F. (2000). “Kadından yönetici olmaz”, Kadınlar Dünyası, 8:
14-15.
Durmus, A.E. (2001). Kadın ve Erkek Yöneticilerin Liderlik Davranısları
Arasındaki Farklar. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. Antalya:
Akdeniz Üniversitesi SBE.
Ecevit,Y. (1995). “Kadın ve ekonomik yasam” içinde Türkiye’de Kadın
Sempozyumu, 62-69.
Eyüboğlu, A., Özar, S., Tanrıöver, H.T. (2000). Kentlerde Kadınların Đs
Yasamına Katılımı Sorunlarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Boyutları.
Ankara: T.C. Basbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü
Yayını.
Hoffman, S. ve Everett, S.L. (2005). Women and The Economy: Family,
Work and Pay. Pearson Addison Wesley.
Jerris, L.A. (1999). Human Resources Management for Hospitality. New
Jersey: Prentice Hall.
Jordan, F. (1997). “An occupational hazard? Sex segregation in tourism
employment”, Tourism Management, 18 (8): 525-534.
Kozak, M.A. (1996). Konaklama Sektöründe Kadın Yöneticilerin Yönetsel
Davranısları Đle Etkinlik Algılamaları Đliskisi Üzerine Bir Arastırma.
Doktora Tezi. Ankara: G.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Leslie, S. (2005). Equal Opportunities:Dealing with Discrimination. Legal
Services Comission.
Mardin, N., Bekata, A. ve Torun, M. (2000). Sağlık Sektöründe Kadın.
Ankara: T.C.Basbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü.
Neimanis, A. (2000-2001). Kadın Đçin Esitlik Bakıs Açısının Ana Plan ve
Politikalara Yerlestirilmesi Eğitim El Kitabı. Ankara: T.C. Basbakanlık
Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Birlesmis Milletler
Kalkınma Programı Avrupa ve BDT Bölgesi Direktörlüğü Yayını.
Ng,C.W. ve Chiu, W.C.K.(2001).”Managing equal opportunities for women:
shorting the friends from the Foes”, Human Resources Management
Journal, 11(1): 251-263.
Ngo, H.Y. (2000). “Trends in occupational sex segregation in Hong Kong”,
International Journal of Human Resource Management, 11: 251-263.
Ngo, H.Y., So-Kum Tang, C. and Wing-Tung Au, W. (2002). “Behavioural
responses to employment discrimination: a study of Hong Kong
workwers”, International Journal of Human Resource Management 13:
1206-1223.
O’Mahony, G. B. ve Sillitoe, J.F. (2001). “Identifying the perceived barriers
to participation in tertiary education among hospitality employees”,
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13 (1):
21-29.
Oswald, S. L. ve VanMatre, J.G. (1990). “Arbitration and the queen bee
syndrome”, Review of Business and Economic Research, 26 (1): 38-46.
Özbey, E. (2000). “Cinsel tacize karsı yargıtay desteği”, Kadınlar Dünyası,
6: 43.
Palmer, M. ve Hyman, B. (1993). Yönetimde Kadınlar. (Çev. Vedat Üner).
Rota Yayınları.
Smolensky, E. ve Kleiner, B. H. (2003). “How to prevent sexual harassment
in the workplace”, Equal Opportunities International, 22 (2): 59-67.
Stockford, M. A. (2004). The Bellwomen: The Story of The Landmark AT&T
Sex Discrimination Case. Rutgers University Press.
Villiers, C. (2000). Addressing Systemic Sex Discrimination: Employer
Defences to Discrimination in Canada and South Africa. Yüksek Lisans
Tezi. Kanada: Toronto Üniversitesi.
Wallance, M. (2001). "Women and workplace training:power relations
positing:'other' ", Women Studies International Forum, 24(3-4): 433-
444.
Yaylacı, G. Ö. (2004). “Kadın yöneticiler için kariyer gelismelerinde örgüt
içi ‘kisilerarası iliski ağları’nı yönetmek” içinde Kadın Çalısmalarında
Disiplinler arası Bulusma Sempozyumu, 1-4 Mart: 75-82.
http://www.un.org/issues/m-women.asp, (06.07.2005).
http://www.adviceguide.org.uk/index/your_rights/civilrights/taking_action_
about_sex_discrimination.htm, (12.05.2005).
http://www.uknetguide.co.uk, “What is Sex Discrimination”, (16.11.2004).
http://www.eoc.org.uk/Default.aspx?page=14945&lang=en, (15.05.2005).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com