You are here

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPMENT OF TEACHER PERFORMANCE IN PRIMARY SCHOOLS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This research was conducted to determine the views of primary school teachers and headmasters on the application of teacher performance development in schools. In this research, to see whether there is a significant difference in implementation of teacher performance development, the views of teachers and headmasters were examined according to their mission and only the views of the teachers were examined according to their position, education and branches. The universe is Sakarya province and the sample of the research is consisted of 356 teachers and 34 headmasters who work in Adapazarı. In data analysis, arithmetic mean, t test and variance analysis were used. According to the survey results, the views of teachers and headmasters differ by their mission to “the school environment to improve performance”, “the performance guidance of headmasters” and “teacher’s learning and development activities”. While there is no difference among the teachers’ views on the realization of the application of teacher performance development according to their branches, there is difference according to their education and position.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, ilköğretim okulları öğretmen ve yöneticilerinin, okullarda öğretmen performansının geliştirilmesi uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öğretmen performansını geliştirme uygulamalarına yönelik öğretmen ve yönetici görüşlerinin göreve, sadece öğretmen görüşlerinin eğitim durumlarına, kıdemlerine ve branşlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip-göstermediği incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Sakarya ili merkez ilçelerinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan 356 öğretmen, 34 yönetici oluşturmuştur. Veri çözümlemede aritmetik ortalama, t testi ve varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ilköğretim okullarında öğretmen performansının geliştirilmesi uygulamalarının “performans geliştirmeye yönelik okul ortamı”, “okul yöneticilerinin performans rehberliği” ve “öğretmenin öğrenme ve gelişim etkinlikleri” boyutlarında öğretmen ve yönetici görüşleri göreve göre farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin performans geliştirme uygulamalarının gerçekleşme düzeyine yönelik görüşleri ise bu boyutlarda branşlarına göre farklılık göstermez iken, eğitim durumlarına ve kıdem gruplarına göre farklılık göstermektedir.
127-140

REFERENCES

References: 

1.Armstrong, M. (1998). Managing People. London: Kogan Page Limited. 120 Pentonville Road
NI 9JN.
2.Aydın, İ.(2005), Öğretimde Denetim. Ankara:Pegema Yayıncılık.
3.Balcı, A. (1993).Etkili Okul Kuram, Uygulama ve Araştırma, Ankara: Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi.
4.Balcı, A.(1995).Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara:72 TDFO Bilgisayar Yayın.L.T.D.
5.Barutçugil, İ.(2002), Performans Yönetimi. , İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
6.Barblett, L.; Louden W. (2001). Managing Teacher Performance İn The Non-Compulsory
Years Of School. Edith Cowan University BAR01275 AARE Fremantle.
7.Bilgin, K. U. (2004). Kamu Performans Yönetimi. Ankara:TODAİE Yayınları.
8.Biott, C.; Spindler,J. (2000). Target Setting İn The İnduction Of Newly Qualifıed Teachers:
Emergıng Colleagueship İn A Context Of Performance Management . Educational Research.
0ct., Vol, 42, Issue 3.
9.Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
10.Bozkurt Bostancı, A. (2004), Türkiye’deki Resmi ve Özel İlköğretim Okullarında Öğretmen
Performans Yönetimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü.
11.Can, N.(2004). “Öğretmenlerin Geliştirilmesi ve Etkili Öğretmen Davranışları”. Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 16 Yıl : 2004/1 s.103-119.
12.Cemaoğlu, N. (2002) “Öğretmen Performansının Artırılmasında Okul Yöneticisinin Rolü”.
Milli Eğitim Dergisi. Kış-Bahar 2002. Sayı 153-154.
13.Çevik, H.(2004), Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
14.Cheng, Y.C.(1996) Relation Between. Teachers Professionalism And Job Attitudes Educational
Outcomes And Organizitional Factors. Journal Of Educational Research. Jan/ Feb.,
Vol,89, Issue 3, P 163, 9p, 5 Charts, 1 Graph.
15.Danielson C.; McGreal,T.L. (2000).Teacher Evaluation. Association for Supervision and Curriculumm
Develeopment. 1703 N. Beauregard. St. Alexandria, Viginia.22311-1714. USA
16.Niederriter, D. M. (2003). Principals’ Perceptions Of The Effectiveness Of Teacher Evaluation
Processes İn Responding To Poor Performance. EdD Temple Unıversıty. . http://www.umi.com
17.Sarıaltın, H.(2003), Örgüt Performansının Ölçülmesi ve Geliştirilmesinde K ı y a s l a m a
Yöntemi ve İmalat Şirketlerinde Kıyaslama Uygulamaları, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
18.Şimşek, M ve Nursoy, M(2002). Toplam Kalite Yönetiminde Performans Ölçme. İstanbul: Hayat
Yayıncılık.
19.Teel, S.R. (2003). Relationships Among Perceived Organizational Support, Teacher Efficacy,
And Teacher Performance. Doctorate Thesis. Allıant Internatıonal Unıversıty, San
Dıego . http://www.umi.com
20.Trethowan, D. M. (1991). Managing with Appraisal Acheving Qality Schools Through
Performance Management. Management Education. Paul Chapman Publishing Ltd.
21.Tabancalı, E. ve Yolcu, S. (2009).İstanbul İli Resmi İlköğretim Okullarında Öğretmen Performans
Yönetimi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı.17/2.Mayıs
2009. Sayfa 304-317. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (1-3 Eylül 2008).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com