You are here

Eğitim Alanında Performans Değerlendirme Sisteminin Geçerliği Üzerine Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma

A Research Based on the Views of Managers and Teachers about the Effectiveness of the Performance Evaluation System in the Field of Education

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This study which is targeting to analyze the validity of the performance evaluation system in education through the opinions of teachers and administrators is a general scanning model research. Population of the research is composed by the teachers employed at the state primary and secondary schools in the main districts of Ankara. In the research, stratified and random sampling methods have been used and it contains 419 educators. The ideas of educators about the performance evaluation system hasbeen analyzed with the descriptive statistical techniques and percentage distributions, means and standard deviations have been determined. The difference tests are carried out to evaluate the differences in the educators’ opinion taking into account the level of education, gender, duty, seniority, level of income, type of the very first employment, status of educator, status and membership of teachers’ union variables.Collected data are analyzed by the Excel and SPSS 13.0 statistics software. The findings of the research are as follows: The educators’ opinion on the performance evaluation that has been given rise by the changes in Turkish Education System is “hardly agree”. In other words, they are hesitant and/or negative on the issue. In this respect, the educators who do not have trade union membership are more positive compared to those having the membership.
Abstract (Original Language): 
Eğitim alanında performans değerlendirme sisteminin geçerliğini öğretmen ve yönetici görüşlerine dayalı olarak çözümlemeyi hedefleyen bu çalışma genel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Ankara ili merkez ilçelerinde devlet genel ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında görev yapan yönetici ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçiminde olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden tabakalı ve tesadüfi örnekleme yöntemlerinden yararlanılmış ve 419 yönetici ve öğretmen örneklemde yer almıştır. Yönetici ve öğretmenlerin performans değerlendirme sistemine ilişkin görüşleri betimsel istatistik teknikleri ile çözümlenmiş; yüzdelik dağılımlar, ortalamalar ve standart sapmalar belirlenmiştir. Katılımcıların görüşleri arasında, eğitim basamağı, cinsiyet, görev, kıdem, gelir düzeyi, göreve başladıkları istihdam biçimi, öğretmenlik statüsü ve sendika üyeliği değişkenlerine göre bir farklılık olup olmadığı, varsa hangi yönde değişiklik olduğu konusunda ise fark testleri yapılmıştır.Verilerin analizinde Excel ve SPSS 13.0 istatistik programları kullanılmıştır.Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı sonuçlara göre, yönetici ve öğretmenlerin eğitim alanında meydana gelen değişiklikler bağlamında performans değerlendirme sisteminin geçerliği konusundaki görüşleri “çok az katılıyorum” düzeyinde olmuştur. Bir başka ifade ile, öğretmen ve yöneticiler performans değerlendirme konusunda tereddütlü ve/veya olumsuz yönde düşünmektedirler. Bu konuda, sendika üyesi olmayan yönetici ve öğretmenlerin sendika üyesi olanlara göre, daha olumlayıcı görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
1-25

REFERENCES

References: 

Apple, M. (2004).Piyasalar, Standartlar, Tanrı ve Eşitsizlik,Neo-Liberalizm ve Eğitim Politikaları Üzerine Eleştirel Yazılar içinde, sy. 43-93, Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
Altan, Y. (2005). Türk kamu personel yönetiminde performans değerlendirmesi sistemi ve çağdaş bir model önerisi, (Yayımlanmamış doktora tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
Aslan, O. E. (2005).Kamu personel rejimi-statü hukukundan esnekliğe.Ankara: TODAİE Yayınları.
Ateş, H. ve Ünal, S. (2003).Türk kamu yönetiminde performansa dayalı ücret sistemlerinin uygulanabilirliği sorunu,III. Kamu Yönetiminde Kalite Kongresi, TODAİE, Ankara.
Balcı, A. (2010).Sosyal bilimlerde araştırma teknikleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş. (2009).Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
Canman, D. (1993).Personelin değerlendirilmesinde çağdaş yaklaşımlar ve Türkiye’de kamu personelinin değerlendirilmesi. Ankara: TODAİE yayınları.
Canman, D. (1995).Çağdaş personel yönetimi. Ankara: TODAİE Yayınları.
Çelik, G.Ö. (2009).Kamu çalışanlarının performansa dayalı ücrete ilişkin algılamaları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Demir, S. (2007).Performansa dayalı ücret sistemleri.(Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Dinçer, Ö. (2003).Değişimin yönetimi için yönetimde değişme. Ankara: TC. Başbakanlık.
DPT (2000). Verimliliğe dayalı ücret sistemlerine geçiş özel ihtisas komisyonu raporu. Ankara: Yayın No: 2342.
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2006-2011). Devlet Planlama Teşkilatı.
Erdoğdu, S. (2005). Yeni liberal küreselleşme sürecinde esnek kamu personel rejimi.Toplum ve Hekim, 20 (1),sy.53-64.
Fındıkçı, İ. (2003).İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Alfa Yayım Basım Dağıtım.
Işıklı, A. (1993).İş hukuku ders notları. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.
Kalaycı, Ş. (2006).SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayım Basım Dağıtım.
Karataş, Nazan (2009) Türkiye’de kamu personeli sisteminde dönüşüm: Eğitimde TKY üzerine bir araştırma, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Kestane, D. (2003). Performansa dayalı ücret sistemi ve kamu kesiminde uygulanabilirliği.Maliye Dergisi, 142.
Eğitim Alanında Performans Değerlendirme Sisteminin Geçerliği Üzerine Yönetici ve Öğretmen
Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma 25
Koç, M. (2006).Kamu personel rejimi içerisinde devlet memurlarının başarısının değerlendirilmesi ve başarıya dayalı ücretin devlet memurlarına uygulanabilirliği.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. OECD (2005). “Paying For Performance: Policies For Goverment Employees”, Paris. Ökmen, Ö. ve Dönmez, D. (2005).Yönetsel ve organizasyonel yapı açısından kamu kurumlarında mükemmellik. İstanbul: Kal-der Yayınları. Palmer, M. J. (1993).Performans değerlendirmeleri. İstanbul: Rota Yayın Tanıtım. Sabuncuoğlu, Z. (2000).İnsan kaynakları yönetimi. Bursa: Ezgi Kitabevi. Satır, E. (2011).Örgütlerde performans değerlendirmesi ve kamu iktisadi teşebbüslerinde bir uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005). Devlet Planlama Teşkilatı. TED (2009).Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayını. Tutum, C. (1979).Personel yönetimi. Ankara: TODAİE yayınları. Uyargil, C. (1994).İşletmelerde performans yönetim sistemi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com