You are here

ÖĞRETMENLERİN İŞ MOTİVASYONLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ANALYZING JOB MOTIVATION OF TEACHERS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to analyze primary school teacher’s perceptions about job motivation in terms of different variables. This is a descriptive research in the survey model. The population of the study is teachers who work in primary schools in Kastamonu and the sample is 262 teachers who work in primary schools in Kastamonu central province chozen by random sampling method. As a data collection instrument “Job motivation scale” developed by Aksoy (2006) was used. SPSS 11.5 program was used in data analysis. As a conclusion, motivation of teachers in primary schools shows a significant difference in terms of age and years in profession while motivation of teachers do not show a significant difference in terms of teachers’ gender, education status, branch, and years in current school.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş motivasyonlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma var olan durumu tespit etmeye yönelik tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Kastamonu ilinde ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler; örneklemini ise Kastamonu ili merkez ilçesinden basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen 262 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Aksoy (2006) tarafından geliştirilen “İş Motivasyonu Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 11.5 programı kullanılmıştır Sonuç olarak, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin motivasyon düzeyleri öğretmenlerin cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına, branşlarına ve çalıştıkları okuldaki görev sürelerine göre anlamlı bir farklılık göstermezken; öğretmenlerin yaşına ve mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
FULL TEXT (PDF): 
575-588

REFERENCES

References: 

Ağca, V. ve Ertan, H. (2008). Duygusal bağlılık içsel motivasyon ilişkisi. Antalya’da beş yıldızlı
otellerde bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2), 135-156.
Aksoy, H. (2006). Örgüt ikliminin motivasyon üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Öğretmenlerin İş Motivasyonlarının Farklı Değişkenler Açısından ... 585
May 2013 Vol:21 No:2 Kastamonu Education Journal
Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Barbuto, J. E. (Jnr) (2005). Motivation and transactional, charismatic, and transformational leadership:
A test of antecedents. Journal of Leadership and Organizational Studies, 11(4),
26-40.
Cooman, R. D., Gieter, S. D., Pepermans, R., Bois, C. D., Caers, R. and Jegers, M. (2007). Graduate
teacher motivation for choosing a job in education. Int. J. Educ. Vocat. G., 7, 123–136.
Delipoyraz, M. (2009). Motivasyon unsuru olarak kariyer yönetimi ve resmi ilköğretim okullarında
bir uygulama. (Esenler örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Demirci, O. (2011). İlköğretim okullarında çalışan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin özlük
haklarındaki farklılıklar ve iş motivasyonu. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
Düren, A. Z. (2000). 2000’li yıllarda yönetim. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dagıtım.
Engin, E. (2004). Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin öfke düzeyleri ile iş motivasyonları
arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Eren, E. (2000). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Kitapevi.
Eroğlu, F. (2000). Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Yayınevi.
Eroğlu, S. (2007). Toplam kalite yönetimi uygulanan orta öğretim kurumlarında öğretmenlerin
örgütsel adanmışlık ve motivasyon düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Everett, G. B. (1988). A study of the relationship between principal’s leadership style and the
level of motivation of the teaching staff. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Tennessee State
University Graduate School, Tennessee.
Gagne, M., Forest, J., Gilbert, M. H., Aube, C., Morin, E. and Malorni, A. (2010). The motivation
at work scale: Validation evidence in two languages. Educational and Psychological
Measurement, 70(4), 628–646.
Genç, N. (2004). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Seçkin Yayınları.
Goodridge, D. (2006). Relationships between transformational and transactional leadership with
the motivation of subordinates. Unpublished Master Thesis, Concordia University Department
of Management, Montreal, Quebec, Canada.
Joo, B. K. and Lim, T. (2009). The effects of organizational learning culture, perceived job
complexity, and proactive personality on organizational commitment and intrinsic motivation.
Journal of Leadership & Organizational Studies,16(1), 48-60.
Güven, A. (2007). Kamu yöneticilerinin davranış tarzlarının personelin motivasyonu üzerine
etkileri: Tokat il milli eğitim müdürlüğünde çalışan öğretmenler üzerinde bir uygulama.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Tokat.
Howard, J. B. (2007). A study to determine the relationship between principals’ leadership style
and teacher motivation. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Capella University, Minneapolis.
Karakaya, A. ve Ay, F. A. (2007). Çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörler: sağlık çalışanlarına
yönelik bir araştırma. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 55-67.
586 Ergün RECEPOĞLU...
Mayıs 2013 Cilt:21 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
Kaptan, S. (1999). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Gazi Yayınları.
Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. baskı). Ankara: Nobel.
Kim, S. H. (2005). Kendinizi ve başkalarını motive Etmenin 1001 yolu (Çev: A. Çimen). İstanbul:
Timaş Yayınları.
Kulpcu, O. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticileri motive etmede
kullanılabilecek motivasyon araçları üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
Küçük, F. (2007). Çalışanlarının işe güdülenmesinde Herzberg’in motivasyon-hijyen faktörlerinin
önemi: Belediye çalışanlarına yönelik bir uygulama. Finans Politik & Ekonomik
Yorumlar, 44(511), 75-94.
Leonard, N.H., Beauvais, L.L. and Scholl, R.W. (1999). Work motivation: The incorporation of
self-concept-based processes. Human Relations, 52(8), 969-998.
Lin, H.F. (2007). Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing
intentions. Journal of Information Science, 33 (2), 135–149.
Littlejohn, A. (2008). The tip of the iceberg: Factors affecting learner motivation. Regional Language
Centre Journal, 39(2), 214-225.
Maehr, M. L. and Meyer, H. A. (1997). Understanding motivation and schooling: Where we’ve
been, where we are, and where we need to go. Educational Psychology Review, Vol. 9, No.
4, 371-409.
Millette, V. and Gagne, M. (2008). Designing volunteers’ tasks to maximize motivation, satisfaction
and performance: the impact of job characteristics on volunteer engagement. Motivation
and Emotion, 32(1), 11-22.
Pekel, H. N. (2001). İşletmelerde motivasyon-verimlilik ilişkisi: Devlet hava meydanları işletmesi
Antalya Havalimanı çalışanları arasında bir örnek olay araştırması. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
Oades, C. D. (1983). Relationship of teacher motivation and job satisfaction. Yayımlanmamış
Doktora Tezi, University of Manitoba, Canada.
Osterloh, M., Frey, B. S. and Frost, J. (2001). Managing motivation, organization and governance.
Journal of Management and Governance, 5(3-4), 231-239.
Örücü, E. ve Kambur, A. (2008). Örgütsel-yönetsel motivasyon faktörlerinin çalışanların
performans ve verimliliğine etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma:
Hizmet ve endüstri işletmesi örneği. Yönetim ve Ekonomi, 15(1), 85–97.
Özdemir, S. ve Muradova, T. (2008). Örgütlerde motivasyon ve verimlilik ilişkisi. Journal
of Qafqaz University, 24, 146-153.
Öztürk, H. (2002). Hemşirelerin motivasyon düzeyleri ve performans düzeyleri. Yayımlanmamış
Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Öztürk, Z. ve Dündar, H. (2003). Örgütsel motivasyon ve kamu çalışanlarını motive
eden faktörler. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4 (2), 57-67.
Pennington, P. W. (1997). Principal leadership and teacher motivation in secondary
schools. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Tennessee State University Graduate
Öğretmenlerin İş Motivasyonlarının Farklı Değişkenler Açısından ... 587
May 2013 Vol:21 No:2 Kastamonu Education Journal
School, Tennessee.
Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (2001). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Ezgi Kitapevi.
Smith, T. M. (1999). A study of the relationship between principal’s leadership style
and teacher motivation: The teachers’ perspective. Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Georgia State University College of Education, Georgia.
Srinivasan, M.S. (2008). Motivation and human growth: A developmental perspective.
Journal of Human Values, 14 (1), 63–71.
Şahin, A. (2004). “Yönetim kuramları ve motivasyon ilişkisi” Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 523–547.
Tanrıverdi, S. (2007). Katılımcı okul kültürünün yabancı dil öğretmenlerinin iş motivasyonuyla
ilişkisine yönelik örnek bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Tiryaki, A. (2008). İşletmelerde modern liderlik yaklaşımları ve çalışan motivasyonu
ilişkisine yönelik bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Yılmaz, F. (2009). Eğitim örgütlerinde örgüt kültürünün öğretmenlerin iş motivasyonu
üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com