You are here

ORTAÖĞRETİM FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) SORULARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SECONDARY SCHOOL PHILOSOPHY COURSES CURRICULUM YGS (HIGHER EDUCATION TRANSITION EXAM) QUESTIONS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1539

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This research aims to reveal the relationship between Secondary Education Philosophy Curriculum and Transition to Higher Education Transition Exam (YGS) questions with regard to content validity. Data of this research using descriptive methodology were 40 philosophy questions asked in the sections of YGS social studies tests between the years 2010-2013. They were compared with Secondary Education Philosophy Curriculum. During the data analysis process of the research, time period assigned to each unit within the philosophy course curriculum throughout the academic year and afterwards distribution of questions based on years from different courses found in YGS social studies test were determined. In the next stage of the research, frequency distribution of the philosophy questions into units and activities and their percentages were determined and analyzed based on activity categories. According to the data obtained from the study, between the years 2010-2013 while the highest number of questions were asked from history, geography took the second place and philosophy took the third. In 2013, as a decrease was observed in the number of questions asked from history and geography, there was an increase in the number of questions asked from philosophy; therefore philosophy took the second place after history. Also in year 2013, religious culture and moral knowledge questions were added to social sciences test. It was found that, in terms of the level of coverage, philosophy questions are most related to the Moral Philosophy unit and least related to the Philosophy of Religion unit. Moreover, though course hours are high Ontology unit seems to be falling behind the Introduction to Philosophy unit.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma ‚Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programı‛ ile Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) soruları arasındaki ilişkiyi kapsam geçerliği açısından ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Betimsel yöntem kullanılan araştırmanın verileri 2010-2013 yılları arasında YGS sınavının sosyal bilimler testi bölümlerinde yer alan toplam 40 felsefe sorusundan oluşmuş ve bu sorular, ‚Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programı‛ ile karşılaştırılmıştır. Araştırmanın veri analiz sürecinde, öncelikle felsefe dersi öğretim programı çerçevesinde öğretim yılı boyunca her üniteye ayrılan süre ve YGS sosyal bilimler testi içinde yer alan derslere ait soruların yıllara göre dağılımı belirlenmiştir. Araştırmanın sonraki aşamasında da 2010-1013 yıllarına ait YGS’de yer alan felsefe soruların ünitelere ve etkinliklere göre dağılımı frekans ve yüzde olarak saptanmış, etkinlik kategorilerine göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre 2010-2013 yılları arasında en fazla soru gelen sosyal bilimler testi tarih iken, coğrafya ikinci sırada ve felsefe üçüncü sırada yer almıştır. 2013 yılında tarih ve coğrafya sorularında bir azalma görülürken felsefe sorularında artış olmuş ve felsefe, tarihten sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. Ayrıca 2013 yılında sosyal bilimler testine din kültürü ve ahlak bilgisi soruları da eklenmiştir. Felsefe sorularının kapsam düzeyi açısından en fazla Ahlak Felsefesi ünitesi ile ilgili olduğu en az ise Din Felsefesi ünitesiyle ilgili olduğu saptanmıştır. Ayrıca ders saatinin fazla olmasına rağmen Varlık Felsefesi ünitesinin, Felsefeyle Tanışma ünitesinin gerisinde kaldığı görülmüştür.

REFERENCES

References: 

AKDAĞ, B. (2002) Ortaöğretimdeki felsefe derslerinin etkililiğinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15. 11-28
ARSLAN, A. (1996). Felsefeye Giriş. Ankara: Vadi Yayıncılık.
BİÇER, B. (2008). Yükseköğretim programlarına yeni yerleşen öğrencilerin özel dershanelere ilişkin tutumu. Çağdaş Eğitim Dergisi, 33(358). 14-20.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş.; ÇAKMAK, E. K.; AKGÜN, Ö. E.; KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Akademi.
ÇABAN, A.; ULUDAĞ, N. ve YILMAZ, A. (2006). Kimya dersinin lise programları ve ÖSS soruları açısından değerlendirilmesi. H. Ü. Eğitim fakültesi dergisi, 30. 102-109.
ÇEPNİ, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Bursa: Celepler Matbaacılık.
ÇOBAN, A. ve HANÇER, A. H. (2006). Fizik dersinin lise programları ve ÖSS soruları açısından değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2). 431-440.
DURSUN, Ş. ve ÇOBAN, A. (2006) Geometri dersinin lise programları ve ÖSS soruları açısından değerlendirilmesi. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30(2). 213-221
EFE, N. ve TEMELLİ, A. (2003). 1999-2000-2001 ÖSS biyoloji sorularının düzey ve içerik yönünden değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(1). 105-114.
EKİCİ, G. (2005). Lise öğrencilerinin Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28. 82–90.
KUÇURADİ, İ. (1977). Öğretim kurumlarında felsefe eğitimi, ilk ve ortaöğretimde felsefe. Felsefe Kurumu Seminerleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 61-97.
KUÇURADİ, İ. (1996). Açış konuşması, felsefe açısından eğitim ve Türkiye’de eğitim. Seminer Bildirileri 17-18 Kasım 1995, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 10.
KÜÇÜKAHMET, L. (1999), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. İstanbul: Alkım Yayınevi.
KÜÇÜKKURT, E. B. (2006). ÖSS sistemi ve felsefe grubu derslerinin ÖSS sistemi içindeki konumu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
70
Baykal BİÇER
MEB Felsefe Dersi Öğretim Programı (2009). *Online+: http://talimterbiye.mebnet.net/ Ogretim%20 Programlari/lise/ 2008-09/felsefe.pdf adresinden 17 Aralık 2010 tarihinde indirilmiştir.
OKUR, M. ve DİKİCİ, R. (2004). Özel dershaneler ile devlet okullarının ‚Kartezyen çarpım-analitik düzlem ve bağıntı‛ konularındaki bilgi ve becerileri kazandırma düzeylerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 12(2). 417–426.
ÖSYM (2013). [Online]: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/OSYS/24.03.2013 %20YGS.pdf ve http://www.osym.gov.tr/belge/1-4128/ogrenci-secme-ve-yerlestirme-sistemi... adresinden 15 Nisan 2013 tarihinde indirilmiştir.
ÖZDEN, M. (2007). 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) kimya sorularının kapsam ve düzey yönünden değerlendirilmesi. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 84-92.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com