You are here

Felsefe Gurubu Dersleri (Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) Öğretim Programları ve LYS Sorularının Karşılaştırmalı Analizi

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This research aims to reveal the relationship between Secondary Education psychology, sociology and logic courses curriculum and UPE (Undergraduate Placement Exam, LYS) questions with regard to content validity. Using descriptive methodology the research compares curriculums of these courses with 41 psychologies, 41 sociology and 40 logic questions, in total 122 questions, asked in UPE philosophy group test between the years 2010-2013. During the data analysis process of the research, first of all the time period assigned to each unit within the course curriculums throughout the academic year and afterwards the frequency distribution and percentages of psychology, sociology and logic questions asked in 2010-2013 UPE to different units and activities were determined and analyzed based on the activity categories. According to the data obtained in this research, while between the years 2010-2012, 10 questions from each field, psychology, sociology and logic, were asked, in 2013 11, questions from both psychology and sociology were asked. Between the years 2010-2013, psychology questions in terms of content were mainly related to Fundamental Process of Psychology unit and Fundamentals of Mental Health unit appears to be the least represented unit by the psychology questions. It has been seen that questions related to the sociology course were largely related to Individual and Society unit, the least number of questions were asked from Social Structure units, half of the logic questions were asked from Symbolic Logic unit, yet no questions were asked from Logic and Language unit. According to the findings, with regard to the units and activities of secondary education psychology, sociology and logic curriculums questions asked in UPE did not show a homogeneous distribution. Thus, it can be said that activities targeting the intended gains in the classrooms were not reflected enough in the evaluation process.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma ortaöğretim psikoloji, sosyoloji ve mantık dersleri öğretim programı ile LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) soruları arasındaki ilişkiyi kapsam geçerliği açısından ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Betimsel yöntem kullanılan araştırmanın verileri 2010-2013 yılları arasında LYS‟nin felsefe grubu testi bölümlerinde yer alan 41 psikoloji, 41 sosyoloji, 40 mantık olmak üzere toplam 122 sorudan oluşmuş ve bu sorular, öğretim programları ile karşılaştırılmıştır. Araştırmanın veri analiz sürecinde, öncelikle öğretim programları çerçevesinde öğretim yılı boyunca her üniteye ayrılan süre belirlenmiş, sonraki aşamasında da 2010-1013 yıllarına ait LYS‟de yer alan psikoloji, sosyoloji ve mantık sorularının ünitelere ve etkinliklere dağılımı frekans ve yüzde olarak saptanmış, etkinlik kategorilerine göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, 2010-2012 yılları arasında psikoloji, sosyoloji ve mantıktan 10‟ar soru gelirken, 2013‟te psikoloji ve sosyolojiden 11‟er soru gelmiştir. 2010-2013 yılları arasında sorulan psikoloji sorularının kapsam açısından ağırlıklı olarak Psikolojinin Temel Süreçleri ünitesi ile ilgili olduğu, en az psikoloji sorusunun ise Ruh Sağlığının Temelleri ünitesinden sorulduğu görülmektedir. Sosyoloji dersi ile ilgili çıkan soruların ağırlıklı olarak Birey ve Toplum ünitesiyle ile ilgili olduğu, en az sorunun Toplumsal Yapı ünitesinden çıktığı; mantık soruların yarısının ise Sembolik Mantık ünitesi ile ilgili olduğu ancak Mantık ve Dil ünitesiyle ilgili hiç soru çıkmadığı görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre ortaöğretim psikoloji, sosyoloji ve mantık öğretim programları açısından LYS‟de yer alan soruların üniteler ve etkinlikler yönünden homojen bir dağılım göstermediği görülmektedir. Bu açıdan, derslerde hedeflenen kazanımlara yönelik etkinliklerin, değerlendirme sürecinde yansımasını yeterince bulamadığı söylenebilir.
FULL TEXT (PDF): 
1-14

REFERENCES

References: 

Baykul, Y. (1990). İlkokul Beşinci Sınıftan Lise ve Dengi Okulların Son Sınıflarına Kadar Matematik ve Fen Derslerine Karşı Tutumda Görülen Değişmeler ve Öğrenci Seçme Sınavındaki Başarı İle İlgili Olduğu Düşünülen Bazı Faktörler, Ankara: ÖSYM Eğitim Yayınları.
Biçer, B. (2010). Türkiye‟de Cumhuriyet Öncesi Dönemde Türk Okulları İle Amerikan Kolejlerinde Felsefe Grubu Derslerinin Öğretimi (1839-1922). Zeitschrift für die Welt der Türken/ Journal of World of Turks, 2(3), 195-211.
Biçer, B. (2013). Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programı ve YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) Sorularının Karşılaştırmalı Analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(5), 59-70.
Binbaşıoğlu, C. (2004). Türk Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E. K.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Akademi.
Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Bursa: Celepler Matbaacılık.
Çoban, A. ve Hançer, A. H. (2006). Fizik Dersinin Lise Programları ve ÖSS Soruları Açısından Değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi. 14(2), 431-440.
Çoban, A.; Uludağ, N. ve Yılmaz, A. (2006). Kimya Dersinin Lise Programları ve ÖSS Soruları Açısından Değerlendirilmesi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 102-109.
Doğan, İ. (2009). Sosyoloji/ Kavramlar ve Sorunlar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Dursun, Ş. ve Çoban, A. (2006). Geometri Dersinin Lise Programları ve ÖSS Soruları Açısından Değerlendirilmesi. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30(2), 213-221
Efe, N. ve Temelli, A. (2003). 1999-2000-2001 ÖSS Biyoloji Sorularının Düzey ve İçerik Yönünden Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(1), 105-114.
Fichter, J. (2004) Sosyoloji Nedir? (Çev. Nilgün Çelebi). Ankara: Anı Yayıcılık.
Hürriyet (16 Haziran 2013). LYS Soru ve Cevapları, 21-23.
Karakaya, İ. ve Tavşancıl, E. (2008). Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)‟nın Yordama Geçerliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/ Educational Sciences: Theory & Practice. 8(3), 987-1019.
Kelecioglu, H. (2002). Ortaöğretim Öğrencilerinin Üniversiteye Giriş Sınavları ve Sınavın Öğrenimlerine Etkisi Hakkındaki Görüşleri. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 135-144.
Küçükahmet, L. (1999). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. İstanbul: Alkım Yayınevi.
Küçükkurt, E. B. (2006). ÖSS Sistemi ve Felsefe Grubu Derslerinin ÖSS Sistemi İçindeki Konumu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
MEB Mantık Dersi Öğretim Programı (2009c). [Online]: http://ttkb.meb.gov.tr/ program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=85 adresinden 28 Mayıs 2013 tarihinde indirilmiştir.
MEB Psikoloji Dersi Öğretim Programı (2009a). [Online]: http://ttkb.meb.gov.tr/ program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=90 adresinden 28 Mayıs 2013 tarihinde indirilmiştir.
MEB Sosyoloji Dersi Öğretim Programı (2009b). [Online]: http://ttkb.meb.gov.tr/ program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=94 adresinden 28 Mayıs 2013 tarihinde indirilmiştir.
ÖSYM (2013). [Online]: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/OSYS/ 24.03.2013%20YGS.pdf ve http://www.osym.gov.tr/belge/1-4128/ogrenci-secme-ve-yerlestirme-sistemi... 15 Nisan 2013 tarihinde indirilmiştir.
Özden, M. (2007). 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kimya Sorularının Kapsam ve Düzey Yönünden Değerlendirilmesi. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 84-92.
Taylan, N. (1996). Mantık Tarihçesi Problemleri. İstanbul: M.Ü.İ.F.Vakfı Yayınları.
Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE
e–ISSN: 2147-1606
Vol 2 (3), July 2013, pp. 1-14
12
Tebliğler Dergisi. (1998). Sayı: 2492. s.1128-1131.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıldırım, C. (2000). Bilim Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com