You are here

EGITIM DENETMENLERININ DENETİM ROLLERİNE İLİŞKİN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

THE IDEAS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON THE SUPERVISING ROLES OF EDUCATIONAL SUPERVISORS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_867

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to bring up the ideas of the teachers who work in primary schools related to the supervising roles of educational supervisors, and to make suggestions. The method used in the study is survey. The universe of research consists of 106 teachers who worked in 8 primary schools in Mudurnu, Bolu in 2011-2012 educational year. The study is conducted on the universe, no sample was selected. Of all the survey forms delivered to schools, 86 forms were back, and 85 of them were taken into consideration. A measuring tool that consisted of two parts was used in the study. In the first session of assessment instrument, there are questions about gender, labour year and the state of education for the teacher groups whose ideas were consulted about the research topic. In the second session of assessment instrument, a survey consisting of 35 items has been used. The items of the survey used is the "Likert" type and evaluation has been made on scale of five. He Cronbach Alfa co-efficient,measured for the internal validity of the measuring tool wasThe Cronbach Alfa co-efficient, measured for the internal validity of the measuring tool was .97 . Frequency, percentage, t-test an done way variance analysis tere used to analyse the data. %61.2 of the teachers in the study were female, and %38.8 of them were male. %88.23 of them had completed undergraduate studies, and %10.58 had completed graduate studies. According to the findings of the research, it is seen that the educational supervisors "partly" fulfill their duties and there is no meaningful difference between the ideas of the teachers according to their gender, educational background and years of service.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, eğitim denetmenlerinin denetim rollerine ilişkin ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymak ve önerilerde bulunmaktır. Araştırmada "anket survey" türünde bir betimleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; 2011-2012 eğitim ve öğretim yılı Bolu İli Mudurnu İlçesi genelinde 8 ilköğretim okulunda görev yapan 106 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada evren üzerinde çalışılmış örneklem belirleme yoluna gidilmemiştir. Tüm okullara dağıtılan anketlerden 86 anket geri dönmüş, 85 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada verileri toplamak için, iki bölümden oluşan bir ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçme aracının birinci bölümünde; araştırmanın konusu hakkında görüşlerine başvurulan öğretmen gruplarına yönelik; cinsiyeti, hizmet yılı ve öğrenim durumları ile ilgili sorular bulunmaktadır. Ölçme aracının ikinci bölümünde; 35 madden oluşan bir anket kullanılmıştır. Kullanılan anketin maddeleri "Likert" tipi olup, değerlendirme beşli skala üzerinden yapılmıştır. Ölçme aracının iç güvenirliği için hesaplanan "Cronbach (Alfa)" katsayısı .97 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde frekans, yüzde, t-testi ve "Tek Yönlü Varyans Analizi" teknikleri kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %61.2'sini kadın, %38.8'ini erkek öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenlerin % 88. 23'ü lisans eğitimi; %10.'58'i ise yüksek lisans eğitimi almıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre eğitim denetmenlerinin denetim etkinliklerine ilişkin rollerini "kısmen" düzeyinde yerine getirdikleri; öğretmenlerin görüşleri arasında cinsiyet, öğrenim durumu ve hizmet yılı değişkenlerine göre anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.
427-449

REFERENCES

References: 

AK, E.(1998). İlköğretim Müfettişlerinin Niteliksel Görünümü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
AKÇADAĞ, Y. (2003). Denetimde Açıklık İlkesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi.cilt no:11, sayı: 2.
AYDIN, İ. (2008) Öğretimde Denetim (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
AYDIN, M. (1989). Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: İM Araştırma Yayın Danışmanlık A.Ş.
AYDIN, M. (2000).Çağdaş Eğitim Denetimi (6. Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
BAŞAR, H. (1998). Eğitim Denetçisi. Ankara: Pegem Yayınları.
BAŞAR, H. (2000). Eğitim Denetçisi, Ankara: Pegem Yayınları.
BAŞARAN,İ.E. (1996). Eğitim Yönetimi. Ankara: Yargıcı Matbaası.
BİLİR, M. (2003). "Teftiş Sisteminin Yapı ve İşleyişi", Türk Milli Eğitim Teftiş Sisteminde Yapılanma Sorunu. Ankara: Minpa Matbaacılık.
BURSALIOĞLU, Z. (2010). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış (15. baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
ÇETİNKAYA, A. N. (2002). Müfredat Laboratuvar Okulları Modeli. Ankara: M.E.B Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yayınları.
EKİNCİ, Z. (2012). İlköğretim Okullarının Kurum Denetiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Denetmen ve Yönetici Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
Eğitim Denetmenlerinin Denetim Rollerine İlişkin İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri
. 449
1 *
GÖKÇE, F. (2004). Avrupa Birliği Giriş Sürecinde Milli Eğitim Teftiş Sisteminin
Değerlendirilmesi Paneli. Ankara: Minpa Matbaacılık.
M.E.B. Tebliğler Dergisi. Sayı: 2003/2551
MEMİŞOĞLU, S.P.,(2001). Çağdaş Eğitim Denetimi İlkeleri Açısından İlköğretim Okullarında Öğretmen Denetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
MEMİŞOĞLU, S.P. ve Güven, S. "İlköğretim Müfettişlerinin Öğretim Liderliğine
İlişkin Öğretmen Algıları". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (7), (1), 69-78, (2007).
SAĞIR, M. (2005). İlköğretim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin İşbaşında Yetişmelerinde Müfettişlerin Denetim Rolüne İlişkin Öğretmen, Yönetici ve Müfettiş Algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
ŞİŞMAN, M. (2011). Öğretim Liderliği (3. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
TAYMAZ, H. (1982).Teftiş, Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
TAYMAZ, H. (2010). Eğitim Sisteminde Teftiş. Ankara: Pegem Yayınları.
ÜNAL, A. (1999).İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik Rolünü Gerçekleştirme Yaklaşımları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
YÜKSEL, İ.(2001). Öğretmenlerin Sürekli Gelişiminde İlköğretim Müfettişlerinin Rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com