You are here

İLKÖĞRETİM OKULLARININ KURUM DENETİMİ SIRASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN DENETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ

SUPERVISOR AND ADMINISTRATOR OPINIONS RELATING TO ENCOUNTERED PROBLEMS DURING THE FOUNDATİON SUPERVISION OF ELEMENTARY SCHOOLS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to present the views of education supervisors and school directors related to encountered problems during the foundation supervision of elementary schools.The research is carried out with survey model.Directors and education supervisors who work in Mardin city central district in 2011-2012 academic year generate the universe of the research. In the research, evaluation instrument developing by Gök(2009) is used.In the research, in analysis of datas which is collected from the directors and the teachers, relevant tables are constituted and interpreted by calculating frequency and arithmetic means and executing required tests. According to the research results, the problems that the school managers, deputy managers and education supervisors encounter during the foundation supervision are on the medium level.It is observed that there isn’t a significant difference betweent the views of school managers,deputy managers and the education supervisors relating to the encountered problems during the foundation supervision. There isn’t also found a significant difference between the experimental views in the sense of education variable.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarının kurum denetimi sırasında karşılaşın sorunlara ilişkin eğitim denetmenleri ve okul yöneticilerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma tarama modeliyle yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Mardin İli Merkez İlçede görev yapan yönetici ve eğitim denetmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada Gök (2009) tarafından geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmada yönetici ve öğretmenlerden toplanan verilerin analizinde frekans ve aritmetik ortalamanlar hesaplanarak ve gerekli testler yapılarak ilgili tablolar oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kurum denetimi sırasında okul müdürleri, müdür yardımcıları ve eğitim denetmenlerinin karşılaştıkları sorunlar “orta” düzeydedir. Kurum denetimi sırasında karşılaşılan sorunlara ilişkin okul müdürü, müdür yardımcısı ve eğitim denetmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Kıdem ve eğitim değişkeni açısından da denek görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
206-212

REFERENCES

References: 

Akbaba Altun, S.; Memişoğlu, S. P. (2008). Performans değerlendirmesine ilişkin öğretmen yönetici ve müfettiş
görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,(54);151 179).
Aydın, M. (2007). Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
Başaran,İ.E. (1988). Eğitim Yönetimi. Ankara: Gül Yayınevi.
Bilir, M. (1992). “Teftiş Sisteminin Yapı ve İşleyişi,” Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Ankara: Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Cilt 25, sayı 1,
Bursalıoğlu, Z .(2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Akademi.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
Gök, T. (2009). İlköğretim Okullarının Kurum Denetiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Müfettiş ve Okul Müdürü
Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kaya, Y. (1991). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. Ankara: Set Ofset Matbaacılık.
Özmen F. Güngör ,A. ( 2008). Eğitim Denetiminde Etik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (15);137-155).
Rowley, B. (1999) James. Supporting New Teachers. Educational Leadership. Vol: 56. Issue:8.
Seçkin, N. (1978). Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin Yeterlilikleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara:
Ankara Üniversitesi.
Taymaz, H. (1997). Eğitim Sisteminde Teftiş. Ankara: Pegema Yayıncılık.
Wiles, K. (1963). Supervision for Better Schools. Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, N,J.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com