You are here

EĞİTİM DENETMELERİNİN İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINATION THE JOB SATISFACTION LEVELS OF EDUCATION SUPERVISORS IN TERMS OF SEVERAL VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to analyze the job satisfaction levels of education supervisors in terms of several variables. The sample of the research is composed of 184 supervisors from 4 different regions. The data were collected through “Supervisors’ Job Satisfaction Scale” and analyzed using two non-parametric tests:Mann–Whitney U test and Kruskal Wallis analysis. According to the results of the research, there is no significant difference in the job satisfaction levels of supervisors with regard to their gender and their field of study before assigning as supervisors. With regard to their marital status, there is a significant difference in favor of divorced supervisors in benefits of job dimension. In terms of tenure, the supervisors with 21 years and over of tenure have a higher level of job satisfaction in terms of the whole survey and appreciation, respectability dimension than the ones with 6-10 years of tenure. In addition, the supervisors with 16-20 years of tenure have a higher level of job satisfaction with regard to benefits of job and promotion dimensions than the ones with 6-10 years of tenure. According to the population of the city where recruited, the result is positive in favor of big cities in terms of benefits of job dimension as well as the whole survey than the ones with less than 100 thousand. Besides, with regard to work conditions dimension the result is positive in favor of big cities than the ones with less than 401-600 thousand.There is a significant difference among groups in promotion dimension in terms of the region where recruited. The difference is between 1st and 3rd, as well as 4rd and 3th regions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı bazı değişkenler açısından eğitim denetmenlerinin iş doyumu düzeylerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini 4 çalışma bölgesinde çalışan 184 eğitim denetmeni oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Denetmenlerin İş Doyumu Ölçeği” adlı ölçekle toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Mann–Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre cinsiyetlerine ve denetmenlikten önceki branşlarına göre denetmenlerin iş doyumu düzeyleri ölçeğin genelinde ve boyutlara göre farklılık göstermemektedir. Medeni hallerine göre yalnız işin getirileri boyutunda boşanmış denetmenlerin lehine bir sonuç elde edilmiştir. Hizmet sürelerine göre toplam ölçek ve “takdir görme ve saygınlık” alt boyutunda 21 yıl ve üstü çalışan denetmenler ile “işin getirileri ve “yükselme” alt boyutunda 16–20 yıl arası çalışan denetmenlerin 6–10 yıl arası çalışanlara göre iş doyum düzeyleri daha yüksektir. Çalışılan ilin büyüklüğüne göre toplam ölçek ve işin getirileri boyutunda küçük şehirlere göre büyük şehirler lehine ve çalışma koşulları boyunda ise orta büyük şehirlere göre büyük şehirler lehine bir sonuç elde edilmiştir. Çalıştıkları il bölgesine göre yalnız yükselme boyutunda gruplar arasında fark vardır. Fark 1. ve 3. bölge ile 4. ve 3. bölge arasındadır.
332-353

REFERENCES

References: 

AKINCI, Zeki (2002). “Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (4), s.1–25.
AKKURT, Zeynep (2008). Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (İstanbul-Pendik Örneği). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
AŞIK-AKŞİT, Nuran (2010). “Çalışanların İş Doyumuna Etki Eden Bireysel ve Örgütsel Faktörler ile Sonuçlarına İlişkin Kavramsak Bir Değerlendirme”, Türk İdare Dergisi, 467, s.31-51.
AYIK, Ahmet (2000). İlköğretim Okullarındaki Yöneticilerin Yönetsel Davranışlarının Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi (Erzurum İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
BAŞARAN, İbrahim Ethem (1991). Örgütsel Davranış: İnsanın Üretim Gücü, 2. Bası, Gül Yayıevi, Ankara.
BAYTOK–KARACA, Samuray (2001). İş Tatminin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
BEKTAŞ, Hakan (2003). İş Doyum Düzeyi Farklı Olan Öğretmenlerin Psikolojik Belirtilerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:10, Sayı:1, Mart 2012
Doç. Dr. Mustafa Aksoy Armağan Sayısı
351
BİLGİÇ, Reyhan (1998). “The Relationship Between Job Satisfaction and Personal Characteristics of Turkish Workers”, Journal of Psychology, 132 (5), p.549-558.
BİNGÖL, Dursun (1990). Personel Yönetimi ve Beşeri İlişkiler, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum. No: 679.
BUCKLEY, Jack; SCHNEIDER, Mark. & SHANG, Yi. (2004). “The Effects Of School Facility Quality On Teacher Retention İn Urban School Districts”. Washington. DC.: National Clearinghouse for Education Facilities. Retrieved 10.11.2010
fromhttp://www.edfacilities.org/pubs/teacherretention.pdf.
BURRIS, Val (1983). “The social and Political Consequences of Overeducation”, Amerikan Sociological Review, 48 (4), p.454-467.
BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik. Araştırma Deseni. SPSS Uygulamaları ve Yorum, Pegem Akademi, Ankara.
CAN, Yusuf, SOYER, Fikret (2008). “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyo-Ekonomik Beklentileri ile İş Tatmini Arasındaki İlişki”, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), s.61-74.
CEYLAN, Özgür (2002). Ödül Yönetiminin Çalışanlarda İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Yaratmadaki Rolü ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
CLARK, Andrew E. (1997). “Why are Women So Happy at Work? Labour Economics, 4, s.341-372.
ÇARDAK, Mehmet (2002). İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumu ile Stresle Başa Çıkma Yolları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
ÇARIKÇI, İlker H.(2004). “Hizmet İşletmelerinde Çalışan Kamu ve Özel Sektör Personelinin İş Tatmininin Karşılaştırılması”, Amme İdaresi Dergisi, 37 (4), s.83-95.
ÇEKMECELİOĞLU-GÜNDÜZ, Hülya (2006). “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 8 (2), s.153–168.
ÇETİNKANAT, Canan (2000). Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu, Anı Yayıncılık, Ankara.
DEMİR, Eecüment (2001). Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumunu Etkileyen Olası Faktörler ve Bu Faktörler Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Ölçülmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
ERDOĞAN, İlhan (1996). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, Avcıoğlu Basım Yayım, İstanbul.
EREN, Erol (2001). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul.
Celal Bayar Üniversitesi
352
ERKMEN, Turhan ve ŞENCAN, Hüner (1994). “Örgüt Kültürünün İş Doyumu Üzerindeki Etkisinin Otomotiv Sanayinde Faaliyet Gösteren Farklı Büyüklükteki İki İşletmede Araştırılması”, İ. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi. 23 (2), s.107– 125.
GİBSON, James L. and IVANCEVİCH John M. and JAMES H. Donnelly, Jr. (1997). Organizations: Behavior, Structure, Processes, 9. ed., McGraw-Hill, USA.
GÜNBAYI, İlhan (1999). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş doyumu (Malatya İli Örneği), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
HICKSON, Charles and OSHAGBEMI, Titus (1999). “The Effect of Age on the Satisfaction of Academics with Teaching and Research”, International Journal of Social Economics, 26 (4), p.537–544.
HINES, Eric Wayne (1996). Building Condition and Student Achievement and Behavior, Unpublished Doctoral Dissertation. Virginia Polytechnic Institute and State University, USA.
KAYIKÇI, Kemal (2004). Milli Eğitim Bakanlığı Denetmenlerinin Denetim Alt Sisteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları ve İş Doyum Düzeyleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
KAYNAK, Tuğray (1995). Organizasyonel Davranış ve Yönlendirilmesi, 2. Bası, İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım.
KIRTILOĞLU, Halil (2001). İl Milli Eğitim Müdürlükleri Bünyesinde, İlköğretim Denetmenleri Başkanlıkları Başkanlarının Yönetsel Davranışlarının İlköğretim Denetmenlerinin İş Doyumuna Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
KULA, Ahmet (1999). Öğretmenlerin Mesleki Tatminlerinde Cinsiyetin Rolü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
MINER, John B. (1992). Industrial-Organizational Psychology, McGraw-Hill, USA.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB (2011). İlköğretim Denetmenlerinin Hizmet Bölgelerini ve Bu Bölgelere Dahil İlleri Gösterir Çizelge, http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/hiz_bel_ve_bu_bel...
ÖZTÜRK, Azim ve ÖZDEMİR, Fatih (2003). “İşletmelerde Personel Güçlendirmeye Dayalı İş Doyumunun Artırılması”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 17 (1–2), s.189–202.
POLAT, Soner (2010). Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumları İle Mesleki Tükenmişlikleri Arasındaki İlişki. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi (ss. 518–525, 23–25 Haziran). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi/Nobel Yay, Kütahya.
Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:10, Sayı:1, Mart 2012
Doç. Dr. Mustafa Aksoy Armağan Sayısı
353
ROBBİNS, Stepfhen P. (1998). Organizational Behavior: Concept, Controversies, Applications, Prentice-Hall, Inc, USA.
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
SEVİMLİ, Figen ve İŞCAN, Ömer Faruk (2005). “Bireysel ve iş ortamına ait etkenler açısından iş doyumu”, Ege Akademik Bakış, 5(1-2), s.55- 64.
SUMMERS, Timothy. P. and DECOTIIS, Thomas. A. (1988). “An Investigation of Sex Differences in Job Satisfaction”, Sex Roles, 18 (11-12), p.679-689.
ŞAHİN, Ali (2003). “Yöneticilerin İş Tatmini ve Memnuniyeti”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1 (5), s.137-157
ŞAHİN, İdris (1999). İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin İş Doyum Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
ŞAHİN, Semiha, AYDOĞDU, Bülent ve YOLDAŞ, Cenk (2011). Duygusal Zekâ ve İş Doyumu Arasındaki İlişki: Eğitim Denetmenleri Üzerinde Bir Araştırma, İlköğretim Online, 10 (3), s.974–990.
TANRIVERDİ, Leyla (2008). İlköğretim Denetmenlerinin İş Tatmini İle Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (İstanbul İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
TOK, Türkay Nuri (2004). İlköğretim Denetmenlerinin İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
TOKER, Boran. (2007). “Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir’deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1), s.92-107.
TÜKEL, Hayrettin (1997). İlköğretim Denetmenlerinin İş Doyumu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
ULINE, Cynthia and TSCHANNEN–MORAN, Megan. (2008). “The Walls Speak: The İnterplay of Quality. Facilities. School Climate And Student Achievement”, Journal of Educational Administration. 46, p.55–73.
WEISS, Howard M. (2002). “Deconstructing Job Satisfaction: Separating Evaluations, Beliefs And Affective Experiences”, Human Resource Management Review, 12, p.173–194
YELBOĞA, Atilla. (2007). “Bireysel Demografik Değişkenlerin İş Doyumu ile İlişkisinin Finans Sektöründe İncelenmesi”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), s.1–19.
YELBOĞA, Atilla. (2008). “İnsan Kaynakları Bölümünde Çalışanların İş Doyumlarındaki Farklılıkların Belirlenmesi”, Yönetim, 19 (61), s.125-142.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com