You are here

İlköğretim Denetmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri ve Nedenleri

Elementary School Supervisors' Burnout Levels and Its Reasons

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The work life today results stress in people. The people, who live in stressful surroundings for a long time, lose their interest to work, experience negative events on human relations with people who work together or are served to. This situation is called burnout which is a factor that reduces people's efficiency at work. The aim of this study is to explore the burnout level of elementary school supervisors and the reasons which create burnout for them. The research was designed in two dimensions as qualitative and quantitative. The study was done on population directly. The 40 elementary supervisors who have worked in Denizli province were included. As data gathering instrument, Maslach Burnout Inventory (MBI) was employed and then a semi-structured interview was done with 5 supervisors. The data showed that the supervisors experience burnout in "rarely" level on emotional exhaustion and depersonalization dimensions. In personal accomplishment dimension, the supervisors perceived themselves successful in "usually" level. Furthermore, while the burnout levels of supervisors did not show difference according to age and education variables, it showed difference in receiving reward.
Abstract (Original Language): 
Günümüz iş yaşamının yarışmacı ortamı bireylerde strese yol açmakta, uzun süre stres yaşayan bireylerin işlerine duydukları ilgi azalmakta, birlikte iş yaptıkları ve/veya hizmet verdikleri insanlarla ilişkilerinde olumsuzluklar yaşamaları söz konusu olmaktadır. Tükenmişlik olarak adlandırılan bu durum, bireylerin işteki verimini önemli ölçüde azaltan bir etkendir. Bu araştırmada ilköğretim denetmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ve nedenleri araştırılmıştır. Çalışma, nitel ve nicel olarak iki boyutta ve tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada doğrudan evren üzerinde çalışılmış ve Denizli ilinde görev yapan 40 ilköğretim denetmeni araştırma kapsamına alınmıştır. Bu denetmenlere Maslach Tükenmişlik Ölçeği (Maslach Burnout Inventory) uygulanmış, ardından 5 denetmenle yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular denetmenlerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutlarında çoğunlukla "nadiren" düzeyinde tükenmişlik yaşadıklarını, kişisel başarı boyutunda ise "çoğu zaman" düzeyinde kendilerini başarılı bulduklarını göstermektedir. Ayrıca, denetmenlerin tükenmişlik düzeyleri yaş ve eğitim değişkenine göre farklılık göstermezken, ödül alma değişkenine göre farklılık göstermektedir.
125-136

REFERENCES

References: 

Balay R., Engin A. (2007). GAP Bölgesinde Görev Yapan İlköğretim Müfettişlerinin Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl: 2007, cilt: 40, sayı: 2, 205-232.
Brouwers, A. Ve Tomic W. (2000). A Longitudinal Study of Teacher Burnout and Perceived Self-Efficacy in Classroom Management. Teaching and Teacher Education. Vol.16
Byrne, B.M. (1999). The nomological network of teacher burnout: A literature review and empirically validated model. In M. Huberman & R. Vandenberghe (Eds.J, Understanding and preventing teacher burnout (pp.15-37). Cambridge: Cambridge University Press.
Çam, O. (1992). Tükenmişlik envanterinin geçerlilik ve güvenirliğinin araştırılması. R. Bayraktar, İ. Dağ (Ed.), Ankara: VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, 155-160.
Ergin, C. (1992). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin uyarlanması. R. Bayraktar, İ. Dağ, (Ed.), Ankara: VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, 143-154.
Farber, B. A. (1991). Crisis in education: Stress and burnout in the American teacher. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Gaines J. ve Jermier J. (1983). Emotional Exhaustion In A High Stress Organization. Academy of Management Journal, 26, 567-586.
Gold, Y. (1985). Burnout causes and solutions.
Clearing House, 58, 210-212.
Haberman, M. (2005). Teacher burnout in black and white. The New Educator 1, 153-175.
Maslach, C. (1993). Burnout: A multidimensional perspective. W. B. Schaufeli, C. Maslach ve T.Marek. Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research.Jaylor and Francis: Washington, DC
Maslach, C. ve Jackson, S. (1981). The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupational
Behaviour, (2), 99-113.
Ok, S. (1995).
Banka
İş Görenlerinin İş Doyumunun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Potter, Beverly A. (1995J Preventing Job Burnout: Transforming Work Pressures into Productivity. Menlo Park, CA, USA: Course Technology Crisp.
Rowe, M. M. (1998). Hardiness as a Stress Mediating Factor of Burnout among Healthcare Providers.
American Journal of Health Studies; 14 (1): 16-20.
Rutledge, C.F. ve Francis L. (2004). Burnout Among Male Anglican Parochial Clergy in England: Testing A Modified Form Of The Maslach Burnout Inventory. Research in the Social Scientific Study of Religion. Vol.15.
Schaufeli, W., Maslach, C., ve Marek, T. (1993).
Professional Burnout: Recent Developments in Theory and research. Washington, DC: Taylor and Francis.
Scott, Eizabeth (2006). Stres and Burnout: Burnout Symptoms and Causes. İnternetten 20 Kasım 2010 tarihinde http://stress.about.com/od/b adresinden alınmıştır.
Sermon, J.M.(1994). The relationship of the Dual role assignment to the Level Of Perceived Burnout by Secondary Teachers. Dissertation Abstract International. 55 (9), 2765 A.
Tanrıverdi L. (2008). İlköğretim müfettişlerinin iş tatmini ile tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (İstanbul ili örneği), İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Taymaz, H. (2002). Eğitim Sisteminde Teftiş Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Ankara: Pegem A Yayınları
Torun, A., (1995).
Tükenmişlik,
Aile
Yapısı ve Sosyal Destek İlişkileri Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Unger, D.E.(1980). "Superintendent Burn-out: Myth or reality". Makale internetten 15 Ekim 2010 tarihinde proquest veritabanından http:// proquest.umi.com/pqdweb?index=8&did=74 9726941&SrchMod= 2&sid=4&F... adresinden alınmıştır.
Yılmaz, A. (2007). İlköğretim müfettişlerinin mesleki görevlerini yerine getirme durumları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com