You are here

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖRGÜTE BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: BAŞARI TEKNİK SERVİS A.Ş'DE BİR UYGULAMA

The Impact Of The Relationship Between Organizational Culture And Organizational Communication On Organizational Loyalty And fob Satisfaction: The Case Of Başarı Technical Service Co.

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Given the rapidly increasing competition among organizations of today's business world, the basis on which superiority in competition is based has been changing. The organizations with strong organizational culture and an effective organization communication system do not have problems in the flow of information, zuhich in turn influences organizational loyalty and job satisfaction of employees in a positive way and proviaes competitive superiority to organization. This research aims to examine the impact of the relationship between organizational culture and organizational communication on organizational loyalty and job satisfaction in Başarı Technical Service Co. with the participation of staff of Başarı Technical Service Co. In the research, the level of adoption of organizational culture by employees and the views of employees about efficiency of organizational communication system, job satisfaction and organizational loyalty is analysed by the questionnaire applied to employees.
Abstract (Original Language): 
Örgütler arası rekabetin hızla arttığı günümüz iş dünyasında, rekabette üstünlüğün dayandığı temeller de değişmektedir. Örgütler rekabette başarının sadece araştırma-geliştirme, modem pazarlama, teknoloji gibi faktörlerle sağlanamayacağının, başarının temelinin 'önce insan' felsefesine dayandığının farkına varmışlardır. "Önce insan" felsefesinin önem kazanmasıyla birlikte örgütler; örgüt kültürü, örgütsel iletişim, İş tatmini ve örgüte bağlılık gibi konularla ilgilenmeye başlamışlardır. Etkin bir örgütsel iletişim sistemi sayesinde tüm çalışanlar tarafından benimsenen örgüt kültürü çalışanların tutum ve davranışlarıyla birlikte bağlılık ve İş tatminlerini de etkilemektedir. Etkin bir örgütsel iletişim sistemi ve güçlü bir örgüt kültürüne sahip örgütlerde bilgi akışında sorun yaşanmaması, ortak değer ve amaçların paylaşılması çalışanların örgüte bağlılığım ve iş tatminini olumlu yönde etkilemekte ve örgüte rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu araştırma Başarı Teknik Servis A.Ş'de örgüt kültürü ve örgütsel iletişim arasındaki ilişkinin örgüte bağlılık ve iş tatminine etkisini incelemek amacıyla Başarı Teknik Servis A.Ş personelinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Başarı Teknik A.Ş'de çalışanlarına uygulanan anket İle çalışanların Örgüt kültürünün benimsenme düzeyi, Örgütsel iletişim sisteminin etkinliği, iş tatmini ve örgüte bağlılık hakkındaki görüşleri belirlenmiştir.
53-66

REFERENCES

References: 

Akıncı, Zeki. "Turizm Sektöründe Işgöunm İş Tatminini Etkileyen Faktörler:Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama," Akdeniz Üniversitesi 1İBF Dergisi, 4:1-25, 2002.
Bakan, İsmail; Tuba Büyükbeşe ve Çetin Bedestenci. Örgüt Sırlarının Çözümünde Örgüt Kültürü Teorik ve Ampirik Yaklaşım. İstanbul :Alfa Akademi Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., 2004.
Balay, Refik. Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2000.
Bayrak, Sebahat. "Örgütlerde Etkili İletişim ve İletişim Yönetimi," Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
Berberoğlu, Güneş ve Barış Baraz. "Tusaş Motor Sanayi A.Ş'de Örgüt Kültürü Araştırması," A¬' nadolu Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1-2: 65-84, 1999.
Duyal, Evrim. "Halkla İlişkiler Yönetimi Kapsamında Örgütlerde İletişim" Alındığı Tarih: 12 Ha-ziran.2005. Yer: http://www.isguc.org/halkla_iliskiler.php.
Erenler, Esra. "Örgüt Kültürü ve İş Tatmini İlişkisi." Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal ܬniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2001.
Karatepe, Selma. Örgütlerde İletİşim-Güdüleme İlişkisi. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2005.
Kozlu, Cem. Kurumsal Kültür. İstanbul: Defne Yayıncılık, 1986.
Sabuncuoğlu, Zeyyat ve Melek Tüz. Örgütsel Psikoloji. Bursa: Alfa Yayınları, 1998.
Şatır, Çiğdem. "İletişim Sistemi Olarak Örgüt Kültürü ve Metaforlarla Analizi. Doktora Tezi. A¬nadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.
Terzi, Ali Rıza. Örgüt Kültürü. Ankara; Nobel Yayın Dağıtım, 2000.
Tosun, Kemal. İşletme Yönetimi. Savaş Yayınlan, İstanbul, 1992.
Tutar, Hasan. Örgütsel İletişim. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2003.
Ulusoy, Tülin. "İşletmelerde İş Tatmini ve Karşılaştırmalı Bir Uygulama Araştırması." Doktora
Tezi. İstanbul Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993. Vural, Z.Beril. Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. Yorulmaz, Ayşe. "Kurum İçi İletişimin Verimlilik ve İmaj Üzerine Etkisi." Yüksek Lisans Tezi.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, 2001.
66

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com