You are here

Örgüt Kültürü Tipleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Elazığ İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine types of organizational cuture of hospitals and to examine the relationships between types of organizational culture and organizational commitment. For this aim, it was reached 256 employees from six hospitals that have different characteritics in Elazığ. Organizational culture questionnaire, developed by Deshpande et al. (1993) was used to determine types of organizational culture of hospitals; organizational commitment questionnaire, developed by Porter et al. (1974) and adabted to Turkish by Erigüç-Kaygın (1994) was used to examine levels of organizational commitment. It was found that hierarchy culture was high, and clan culture was low in hosptials. The relationships between types of organizational culture and organizational commitment were analyzed by stepwise regression model, and it was found that clan culture had a positive effect and market culture had a negative effect on organizational commitment.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, hastanelerin ilişkili oldukları örgüt kültürü tiplerini belirlemek ve örgüt kültürü tipleriyle örgütsel bağlılık arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaçla Elazığ ilinde farklı özellikteki altı hastaneden 256 çalışana ulaşılmıştır. Hastanelerin örgüt kültürü tipini belirlemek için Deshpande vd. (1993) tarafından geliştirilen örgüt kültürü anketi; çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemek için Porter vd. (1974) tarafından geliştirilen ve Erigüç-Kaygın (1994) tarafından Türkçe’ye uyarlanan örgütsel bağlılık anketi kullanılmıştır. Analizler sonucunda hastanelerde hiyerarşi kültürünün güçlü, klan kültürünün zayıf olduğu görülmüştür. Çalışmada örgüt kültürü tipleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki adımsal çoklu regresyon analizi ile incelenmiş ve örgütsel bağlılık üzerinde klan kültürünün olumlu, pazar kültürünün ise olumsuz etkiye sahip olduğu bulunmuştur.
63-79

REFERENCES

References: 

Alvesson, Mats (2002), Understanding Organizational Culture, London: Sage Publications.
Aslantekin, Filiz, Ramazan Erdem, Gökçe Aslan ve Bayram Göktaş (2005), “Hastane Çalışanlarının
Toplumsal Kültürel Özellikleri”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8 (2), 149-164.
Ataman, Göksel (2001), İşletme Yönetimi, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
Aycan, Zeynep ve Rabindra Kanungo (2000), “Toplumsal Kültürün Kurumsal Kültür ve İnsan
Kaynakları Uygulamaları Üzerine Etkileri”, Ed. Zeynep Aycan, Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan
Kaynakları Uygulamaları, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 25-53.
Bendixen, Mike ve Bruce Burger (1998), “Cross-Cultural Management Philosophies”, Journal of
Business Research, 42, 07-114.
Berrio, Angel A. (2003), “An Organizational Culture Assessment Using the Competing Values
Framework: A Profilie of Ohio State University Extension”, Journal of Extension, 41(2).
Brown, Barbara B. (2003), Employees’ Organizational Commitment and Their Perception of
Supervisors’ Relations-Oriented and Task-Oriented Leadership Behaviors, Virginia: Virginia
Polytechnic Institute and State University, PhD Thesis.
Büyüköztürk, Şener (2002), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Elkitabı, Ankara: Pegem A Yayınları.
Culverson, Dawn E. (2002), Exploring Organizational Commitment Following Radical Change: A
Case Study Within The Parks Canada Agency, Ontario: University of Waterloo, MA Thesis.
Daft, Richard L. (2004), Organization Theory and Design, Ohio: South Western.
Dastmalchian, Ali, Sangho Lee ve Ignace Ng (2000), “The Interplay Between Organizational and
National Cultures: A Comparison of Organizational Practices in Canada and South Korea Using
the Competing Values Framework”, International Journal of Human Resource Management, 11(2),
388-412.
Deal, Terrence E., Allan A. Kennedy (1982), Corporate Culture: The Rites and Rituals of
Corporate Life, USA: Addison-Wesley Publishing Company.
Deshpande, Rohit ve John U. Farley (2004), “Organizational Culture, Market Orientation,
Innovativeness, and Firm Performance: An International Research Odyssey”, International Journal
of Research in Marketing, 21, 3-22.
Dosoglu-Guner, Berrin (2001), “Can Organizational Behavior Explain the Export Intention of
Firms? The Effects of Organizaitonal Culture and Ownership Type”, International Business Review,
10, 71-89.
Dwyer, Sean, Orlando C. Richard ve Kenneth Chadwick (2003), “Gender Diversity in
Management and Firm Performance: The Influence of Growth Orientation and Organizaitonal
Culture”, Journal of Business Research, 56 (12), 1009-1019.
Erigüç-Kaygın, Gülsün (1994), Hastanelerde Personelin İşle İlgili Tutumları Personel Devri: Ankara
İli Örneği, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Ferris, Kenneth R. ve Nissim Aranya, (1983), “A Comparison of Two Organizational Commitment
Scales”, Personnel Psychology, 36, 87-98.
Guatam, Thaneswor, Rolf Van Dick ve Ulrich Wagner (2004), “Organizational Identification and
Organizational Commitment: Distinct Aspects of Two related Concepts”, Asian Journal of Social
Psychology, 7, 301-315.
Guatam, Thaneswor, Rolf Van Dick, Ulrich Wagner, Narottam Upadhyay ve Ann J. Davis (2005),
“Organizational Citizenship Bheavior and Organizational Commitment in Nepal”, Asian Journal of
Social Psychology, 8, 305-314.
Hofstede, Geert (2001), Culture’s Consequences, London: Sage Publications.
Jones, Renae A., Nerina L. Jimmieson ve Andrew Griffiths (2005), “The Impact of Organizational
Culture and Reshaping Capabilities on Change Implementation Success: The Mediating Role of
Readiness for Change”, Journal of Management Studies, 42 (2), 361-386
Jung, Sungwoo (2003), “The Effects of Organizational Culture on Conflict Resolution in Marketing”,
Journal of American Academy of Business, 3(1/2): 242-246.
Kalaycı, Şeref (2006), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayınları.
Meyer, John P., David J. Stanley, Lynne Herscovitch ve Laryssa Topolnytsky (2002), “Affective,
Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents,
Correlates, and Consequences”, Journal of Vocational Behavior, 61, 20-52.
Moores, Ken ve Joseph Mula (2000), “The Salience of Market, Bureaucratic, and Clan Controls in
the Management of Family Firm Transitions: Some Tentative Australian Evidence”, Family Business
Review, XIII(2), 91-106.
Mwaura, Grace, John Sutton ve Diane Roberts (1998), “Corporate and National Culture –An
Irreconcilable Dilemma for the Hospitality Manager”, International Journal of Contemporary
Hospitality Management, 10 (6), 212-220.
Ouchi, William G. (1980), “Markets, Bureaucracies, and Clans”, Administrative Science Quarterly,
25, 129-141.
Ouchi, William G. (1987), Teori Z: Japonların Yönetim Tarzı Nasıl İşliyor?, Çev.Yakut Güneri,
İstanbul:İlgi Yayıncılık.
Ouchi, William G. ve Alan L. Wilkins (1985), “Organizational Culture”, Annual Review of
Sociology, 11, 457-483.
Oudenhoven, Jan. P. (2001), “Do Organizations Reflect National Cultures? A 10-Nation Study”,
International Journal of Intercultural Relations, 25 (1), 89-107.
Peters, Thomas J. ve Robert H. Waterman (1987), Yönetme ve Yükselme Sanatı: “Mükemmeli
Arayış”, Çev. Selami Sargut, İstanbul: Altın Kitaplar.
Pennington, Penny, Christine Townsend ve Richard Cummings (2003), “The Relationship of
Leadership Practices to Culture”, Journal of Leadership Education, 2 (1), 31-44.
Sargut, A.S. (2001), Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim, Ankara: İmge Kitabevi.
Scott, Tim, Russell Mannion, Huw Davies, Martin Marshall (2003), “The Quantitative Measurement
of Organizational Culture in Health Care: A Review of the Available Instrument”, Health Services
Research, 38(3), 923-945.
Stoica, Michael, Jianwen Liao ve Harold Weslch (2004), “Organizational Culture and Patterns of
Information Processing: The Case of Small and Medium-Sized Enterprises”, Journal of
Developmental Entrepreneurship, 9(3), 240-251
Swailes, Stephen (2002), “Organizational Commitment: A Critique of the Construct and
Measures”, International Journal of Management Reviews, 4(2), 155-178.
Wasti, S.Arzu (2000), “Örgütsel Bağlılığı Belirleyen Evrensel ve Kültürel Etmenler: Türk Kültürüne
Bir Bakış”, Ed. Zeynep Aycan, Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları,
Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 201-224.
Wilkins, Alan L. Ve William G. Ouchi (1983), “Efficient Cultures: Exploring the Relationship
between Culture and Organizational Performance”, Administarive Science Quarterly, 28, 468-481.
Yousef, Darwish A. (2003), “Validating the Dimensionality of Porter et al.’s Measurement of
Organizational Commitment in a Non-Western Culture Setting”, International Journal of Human
Resource Management, 14(6), 1067-1079.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com