You are here

Nöroşirürji Ameliyathane Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları

Neurosurgical Operating Room Nurse’s Roles and Responsibilities

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In the operating room environment which exists in nature of operating room nursing and requires optimal team work, description of the nurse’s role and responsibilities have been ensured possibility for the realization of functions. Neurosurgery is a broad surgical area which includes removal of pathologic lesions; relief of pain, spasm and other neurophysiologic conditions; and repair of nevre injuires and tissue defects. Hemostasis and ensuring the visibility of structures in the surgical site are two important speciality in neurosurgery. For the nurses who are working in the neurosurgical operating room, it is required to have knowledge and experienced related to the structure and function of nervous system, the use, care, working order and safety factors of sophisticated and complex instrumentation to provide skillful, safe and humanistic care for patients.
Abstract (Original Language): 
Ameliyathane hemşireliğinin doğasında bulunan ve ekip çalışmasını üst düzeyde gerektiren ameliyathane ortamında hemşirenin rol ve işlevlerinin tanımlanmış olması, işlevlerin üst düzeyde gerçekleştirilmesine olanak sağlamıştır. Geniş bir uygulama alanına sahip olan nöroşirurji, patolojik lezyonların çıkarılması, ağrı, spazm ve diğer nörofizyolojik durumların giderilmesi, sinir yaralanmaları ve doku defektlerinin onarılmasını içeren bir cerrahi alandır. Hemostazis ve ameliyat bölgesindeki yapıların görünürlüğünün sağlanmış olması nöroşirurji alanına özgü iki önemli özelliktir. Nöroşirurji ameliyathanelerinde görev yapan hemşirelerin, hastalara becerili, güvenli ve hümanistik bakım sağlayabilmesinde; sinir sisteminin yapı ve fonksiyonunun yanı sıra gelişmiş ve karmaşık enstrumantasyonun kullanımı, bakımı, çalışma rehberi ve güvenlik faktörlerine ilişkin kuramsal bilgisinin ve deneyiminin olması gerekir.
179-186

REFERENCES

References: 

Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı. Ege
Üniversitesi Basımevi, İzmir, 27-34.
Aksoy, G. (2005). Perioperatif hemşiresinin eğitimi ve oryantasyonu.
4.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Kongre
Kitabı. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 119-131.
American Association of Neuroscience Nurses (AANN) (2011).
Statement of mission and vision. http://www.aann.org/about/content/
mission.html (21.07.2011).
Atkinson, L. J, Fortunato, N. H. (1996). Foundations of patientscentered
care. Neurosurgery. Berry & Kohn’s Operating Room
Technique. 8th ed., Mosby, St.Louis, 21-34, 763-782.
Babadağ, K. (1993). Sağlık bakım sisteminde hemşirenin rol ve sorumlulukları.
Sezgin K. (Ed.). Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi. 2.
baskı, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 57-73.
Bellman, L. (2000). The surgical nurse as independent and collaborative
practitioner. Manley, K., Bellman, L. (Eds.). Surgical Nursing,
Advancing Practice. 1st ed., Churchill Livingstone, Edinburgh, 25-
46. Dramalı, A., Yavuz, M. (1999). Ameliyathane hemşirelerinin geleneksel
ve yeni rolleri. Hemşirelik Forumu, 2(1): 18-21.
Erdemir, F. (1998). Hemşirenin rol ve işlevleri ve hemşirelik eğitiminin
felsefesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(1): 59-63.
Kanan, N. (2005). Perioperatif hemşirenin kişisel sorumluluğu.
4.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Kongre
Kitabı. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 89-95.
Ladden, C. S. (1999). Concepts basic to perioperative nursing. Meeker,
M. H, Rothrock, J. C. (Eds.). Alexander’s Care of the Patient in Surgery.
11th ed., Mosby, St.Louis, 3-19.
LeMone, P, Burke, K. (2008). Nursing care of having surgery.
Medical-Surgical Nursing Critical Thinking in Client Care. 4th ed.,
Pearson Prentice Hall, New Jersey, Volume 1, 53-83.
McGarvey, H. E., Chambers, M. G. A., Boore, J. R. P. (2000). Development
and definition of the role of the operating department nurse:
A review. Journal of Advanced Nursing, 32(5): 1092-1100.
Morrison, J. D. (2000). Evolution of the perioperative clinical nurse
specialist role. AORN Journal, 72(2): 227-232.
Özbayır, T. (2010). Ameliyat dönemi bakım. Karadakovan, A., Eti
Aslan, F. (Eds.). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel
Kitabevi, Adana, 309-344.
Phillips, N. (2007). Neurosurgery of the brain and peripheral nerves.
Berry & Kohn’s Operating Room Technique. 11th ed., Mosby Elsevier,
St.Louis, 787-806.
Üstün, Ç. (2005). Genel hemşirelik ve cerrahi hemşireliği etiğine
kısa bakış. 4. Ulusal Cerahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi
Kongre Kitabı. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 55-58.
Vaiden, R. E. (1999). Neurosurgery. Meeker, M. H., Rothrock, J. C.
(Eds.). Alexander’s Care of the Patient in Surgery. 11th ed., Mosby,
St. Louis, 913-987.
Villanueva, N. ve ark. (2008). The role of the advanced practice
nurse in neuroscience nursing: Results of the 2006 AANN membership
survey. Journal of Neuroscience Nursing, 40(2): 119-124.
Warms, C. (2004). Nursing management peripheral nerve and spinal
cord problems. Lewis, S. M, Heitkemper, M. M, Dirksen, S. R.
(Eds.). Medical-Surgical Nursing, Assesment and Management of
Clinical Problems. 6th ed., Mosby, St. Louis, 1601-1634.
Yancey, V. J. (1997). Ethics. Potter, P. A., Perry A. G. (Eds.). Fundamentals
of Nursing, Concepts, Process, and Practice. 4th ed.,
Mosby, St. Louis, 319-331.
Yeager, S. (2009). The neuroscience acute care nurse practitioner:
Role developmnet, implementation and improvement. Crit Care
Nurs Clin N Am., 21: 561-593.
Yeager, S., Shaw, K. D., Casavant, J., Burns, S. M. (2006). An acute
care nurse practitioner model of care for neurosurgical patients.
Critical Care Nurse, 6(26): 57-64.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com