You are here

Geçmişten Günümüze Psikiyatri Hemşireliği

Psychiatric Nursing from Past to Present Day

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The origin of the psychiatric nursing can be traced back to the 18th and 19th centuries. In that years the keeper was responsible for helping to confine people who were deemed to be mad. With the passing of time the title of keeper changed to that of attendant, mental nurse, psychiatric nurse, nurse therapist and eventually mental health nurse. The role of the mental health nurse has changed over the last 30 years with clinical experience and mental health nurse has more autonomy. This role has been defined variously as biomedical and interpersonal. In 1960s it was accepted that psychiatric nursing basically has psychotherapist and counseling roles. Psychiatric nursing was began to consider in 1960s in Turkey. It is empasized that the nurses who are working in the psychiatric clinics definetely trained in this area. This article was compiled for the purpose of semtinizing changes during improvement process at psychiatric nursing.
Abstract (Original Language): 
Psikiyatri hemşireliğinin başlangıcı 18.-19. yüzyıllara dayanmaktadır. O yıllarda bakıcılar, delirdiği düşünülen insanları kapatmaya yardım etmekten sorumluydular. Geçen zamanla birlikte bakıcıların adı yardımcı, akıl hemşiresi, psikiyatri hemşiresi, hemşire terapist ve son olarak ta ruh sağlığı hemşiresi olarak değişmiştir. Psikiyatri hemşiresinin rolleri de klinik deneyimlerle birlikte son otuz yılda değişim ve gelişim göstermiş, daha fazla otonomi sahibi olmuşlardır. Biomedikal ve kişilerarası olmak üzere birçok rolleri tanımlanmıştır. 1960’lı yıllarda, psikiyatri hemşireliğinin, temelde psikoterapist ve danışman rollerine dayandığı görüşü yaygınlık kazanmıştır. Türkiye’de psikiyatri hemşireliğinden 1960’lı yıllarda söz edilmeye başlanmıştır. Kaynaklarda psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin mutlaka özel eğitimden geçmelerinin gerekliliği vugulanmaktadır. Bu makale, psikiyatri hemşireliğinin gelişim sürecindeki değişimleri irdelemek amacıyla derlendi.
187-193

REFERENCES

References: 

Adams, I. T. (1989). The Evalution of Psychiatric/Mental Health Nursing.
Birckhead, L. H. (Ed.). Psychiatric Mental Health Nursing: The
Therapeutic Use of Self. Lippincott Company, Philadelphia, 3-14.
Birckhead, L. H. (1989). The Development and Differentiation of
the Professional Role of the Nurse. Birckhead, L .H. (Ed.). Psychiatric
Mental Health Nursing: The Therapeutic Use of Self. Lippincott
Company, Philadelphia, 15-28.
Boyd, M. A. (2008). Psychiayric Nursing Contemporary Practice.
4th ed., Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams&Wilkins, China,
46-55.
Carson, V. B., Arnold, E. N. (1996). Mental Health Nursing: The
Nurse-Patient Journey. W.B. Saunders, USA, 11-29.
Johnson, B. S. (1997). Psychiatric Mental Health Nursing “Adaptation
and Growth”. 4th ed., Lippincott, Philadelphia, 10-17.
Keltner, N. L., Schwecke, L. H., Bostrom, C. E. (2007). Psychiatric
Nursing. 5th ed., Mosby Elsevier, America , 1-14.
Otong, D. A. (2003). Psychiatric Nursing: Biological&Behavioral
Concepts. Thomson, USA, 3-21.
Pektekin, Ç. (1992). Psikiyatri Hemşireliği. Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Etam A.Ş., Eskişehir, 2-10.
Stuart, G. W., Sundeen, S. J. (1991). Principles and Practice of
Psychiatric Nursing. Mosby Year Book, USA, 4-35.
Tanığ, Y. (1996). Psikiyatri Hemşireliğinin Uluslararası Boyutlarda
İncelenmesi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul.
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı
ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2006).
Oryantasyon Kitapçığı, İstanbul.
Varcarolis, E. M. (1998). Foundations of Psychiatric Mental Health
Nursing. 3rd ed., W.B. Saunders, USA, 10-25.
Varcarolis, E. M., Halter, M. J. (2009). Essentials of Psychiatric
Mental Health Nursing: A Communication Approach to Evidence-
Based Care. Saunders Elseiver, China.
Videbeck, S. L. (2004). Psychiatric Mental Health Nursing. 2nd ed.,
Lippincott Willliams&Wilkins, Philadelphia, 3-15.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com