You are here

Bir Eğitim Hastanesinde Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi

Investigation of Satisfaction of Patients’ for Nursing Care in a Training Hospital

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: This study is done for the satisfaction of patients’ for nursing care and to determine the varieties which effect the pleasure. Method: The subjects of the survey are 165 volunters patients. Datas are collected by using questionnaire from and “Scales of Satisfaction for Nursing Care” which is developed by Emir & Eşer (in 2004). Results: It is determined that the avarage ages of the patients included in research are 51.35±16.28, 54% of them are women. It is determined that 57.6% of patients have stayed in hospital 3-7 days. It is found that the total pleasure point is 132.48±20.90 in this study. It has been determined that according to the patients age, the avarage points are reasonably higher as statistically to the patients in young ages (p<0.005) whereas there is no reasonable difference among their points in the sight of their sex and education (p>0.05). It is determined that there is no reasonable difference as statistically among the avarage of pleasure total point according to the condition and days that they stay in hospital and if they have a companion or not. Conclusion: As a result, the patients included in the study of nursing services, satisfaction levels are high level, patient satisfaction is affected by age.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışma, hastaların hemşirelik hizmetlerine yönelik memnuniyetlerini ve memnuniyeti etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, bir eğitim hastanesinde araştırmaya katılmaya gönüllü 165 hasta oluşturmuştur. Veriler, anket formu ve Demir & Eşer tarafından (2004) geliştirilmiş “Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeği” (HHMÖ) kullanılarak toplandı. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hastaların; yaş ortalamasının 51.35±16.28, %54.5’inin kadın olduğu saptandı. Hastaların; %57.6‘sının 3-7 gün arasında hastanede kaldıkları saptandı. Bu çalışmada hastaların toplam memnuniyet puanı 132.48±20.90 (yüksek) olarak bulundu. Hastaların cinsiyet ve eğitim durumlarına göre puanları açısından anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.05), yaş gruplarına göre hastaların puan ortalamalarının genç yaş grubundaki hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu saptandı (p<0.05). Hastaların daha önce hastaneye yatma durumu, hastanede kalma günü ve refakatçisinin bulunma durumuna göre memnuniyet toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p>0.05). Sonuç: Çalışma sonucunda, araştırma kapsamına alınan hastaların hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu, hastaların yaşının memnuniyet puanlarını etkilediği saptandı.
68-76

REFERENCES

References: 

KAYNAKLAR
Akgün, S. (2002). Hasta memnuniyeti değişimleri. Modern Hastane
Yönetimi Dergisi, 6(3): 12-18.
Akyol, D. A. (1993). Hemodiyalize Giren Hastaların Verilen Bakımdan
Memnun Olmalarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Kalite,
Maliyet ve Hemşirelik Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi
Basımevi, İzmir,80-91.
Avis, M., Bond, M., Arthut, A. (1995). Satifying solutions? A review
of Same Unresolved Issue in The Measurement of Patient Satisfaction.
Journal of Advanced Nursing, 22: 316-322.
Aylaz, R. (2000). Hemşirelere Göre Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden
Beklentilerinin Karşılanabilirliği. Yüksek Lisans Tezi,
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
Bengtsson, G., Wilde Larsson, B., Uden, G. (1998). Outcome indicators
to evaluate, from a patients’ perspective. Nurs Sci Res Nordic
Count,18: 9-14.
Carr-Hill, A. R. (1992). The measurement of patient satisfaction.
Journal of Public Health Medicine, 14(3): 236-249.
Çelik, Y., Ağırbaş, İ., Top, M . (1999). TCDD Ankara Hastanesi’nde
Hasta Tatminini Etkileyen Faktörler. II. Ulusal Sağlık Kuruluşları
ve Hastane Yönetimi Sempozyum Kitabı, Haberal Eğitim Vakfı,
Ankara, 45-55.
Demir C. , Güçlü A. , Teke A. , Çimen M. , Fedai T. , Peker S. , Kostik.
Z. , Aktan H. (1999). GATA Eğitim Hastanesi Polikliniklerinde
Hasta Tatmin Düzeyinin Saptanması. II. Ulusal Sağlık Kuruluşları
ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara.
Demir, Y., Eşer, İ. (2005). Hastaların hemşirelik hizmetlerinden
memnuniyetine ilişkin bir ölçek çalışması. Hastane Yönetimi, Ocak-
Şubat-Mart Sayısı: 31-43.
Erentekin, D., Arpağ, N., Alyılmaz, H. (2003). Hastaların Eğitim
Düzeylerinin Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyetleri ve Hemşire
Devir Hızının Hemşire/Hasta Memnuniyetleri Üzerindeki Etkileri.
2.Uluslar Arası, 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı,
Antalya, 78.
Esatoğlu, E. A. (1997). Hastanelerde Hasta Tatmininin Hastane Yönetimi
Açısından Değerlendirilmesi ve Kullanıma Yönelik Model
Önerisi. Yayınlanmış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Forbes, M. L., Brown, H. N. (1995). Developing an instrument for
measuring patient satisfaction. AORN Journal, 61(4): 737-743.
Hall, J. A., Dornan M. C. (1988). What patient like about their medical
care and how often they are asked: Ameta- analysis of the satisfaction
literature. Sos. Sci. Med., 27: 935-939.
Kartaloğlu, Ç., Harmancı, H., Aytekin, T., Akdaş, A. (2002). Dr. Siyami
Ersek Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi’nde Yatarak Tedavi
Gören Hastaların Tatmin Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Bazı
Faktörler. IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyum
Kitabı, Eskişehir, 225-237.
Kayacık, Ö. Ş. (1998). Hastanede Yatan Yetişkin Hastaların Hemşirelik
Bakımına İlişkin Memnun Olma Durumlarının İncelenmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, İzmir.
Kılıç, M. (2003). Yozgat Devlet Hastanesindeki Doktor ve Hemşirelerin,
Yatan Hastalara Karşı Olan Davranışlarının Değerlendirilmesi.
http://www.ysoy.erciyes.edu.tr/davranis (Erişim Tarihi:
07.10.2003).
Köşgeroğlu, N., Acat, B. M., Karatepe, Ö. (2005). Kemoterapi hastalarında
Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği. Anadolu Psikiyatri
Dergisi, 6: 75.
Küçükkocabaş, H., Dönmez, A. (1993). Hastaların Hemşirelik Hizmetlerini
Değerlendirmeleri. Uluslararası Kalite, Maliyet ve Hemşirelik
Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi,. İzmir,
257-261.
Mccoll, E., Thomas, L., Bond, S. (1996). A study to determine patient
satisfaction with nursing care. Nursing Standard, 18(10): 34-
38.
Meisenheimer, C. G. (1998). Quality Management Process and Outcome.
V.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı (Uluslararası Katılımlı)
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Dokuz
Eylül Üniversitesi Matbaası., İzmir, 4-29.
Merkouris, A., Yfantopoulus, J., Lanara, V., Lemonidou, C. (1999).
Patient satisfaction. A key concept for evulation and improving nursing
services. Journal of Nursing Management, 7(1): 19-28.
Okumuş, H., Akçay, H., Karayurt Ö., Demircan, G. (1993). Bir Kalite
Güvenlik Programı Ölçütü: Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi.
Uluslararası Kalite, Maliyet ve Hemşirelik Sempozyumu
Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 177-183.
Okumuş, H., Gürbüz, H. (1998). Hastaların Hemşirelik Bakım Yeterliliğini
Değerlendirmeleri. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı,
Sivas, 386-391.
Özbaşaran, U. F. (2000). Hastanede Yatan Hastaların Hemşirelik
Bakımına İlişkin Memnun Olma Durumlarının İncelenmesi. I. Uluslar
arası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, Antalya,
22-23.
Özmen, D. (1990). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yatan
Hastaların Beklentilerinin Saptanması. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
Pala, T., Saatli, G., Eser, E., Güngör, N. (2003). Hastanede yatan
hastaların hastane hizmetleri ve hastane çalışanlarından memnuniyeti
ve bunu oluşturan bileşenler. http://www.dicle.edu.tr (Erişim
Tarihi: 04.12.2003).
Perla, L. (2002). Patient compliance and satisfaction with nursing
care during delivery and recovery. Nursing Care Quality, 16(2): 60.
Staniszewska, S., Ahmed, L. (1999). The concepts of expectation
and satisfaction: Do they capture the way patients evaluate their
care? Journal of Advanced Nursing, 29(2): 364-370.
Sünter, T. A., Canbaz, S., Tuncel, E. K., Çetinoğlu, E. Ç., Peksen,
Y. (2006). Bir tıp fakültesi hastanesinde yatan hastaların memnuniyet
düzeylerinin değerlendirilmesi. Hastane Yönetimi, 10(2): 46-
50.
Şahin, T. K. ve ark. (2005). Meram Tıp Fakültesi çocuk cerrahisi
servisinde yatan hasta yakınlarının memnuniyetinin araştırılması.
Genel Tıp Dergisi, 15(4): 137-142.
Tükel, B., Acuner, A. M., Önder, Ö. F., Üzgül, A. (2004). Ankara
Üniversitesi İbn–i Sina Hastanesi’nde yatan hasta memnuniyeti
(Genel Cerrahi Anabilim Dalı Örneği). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mecmuası, 57:54.
Uzun, Ö. (2003). Hemşirelik bakım kalitesi ile ilgili Newcastle
Memnuniyet Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun geçerlilik ve güvenirliğinin
saptanması. Türk Hemşireler Dergisi, 54(2):16-24.
Walsh, M., Walsh, A. (1999). Measuring patient satisfaction with
nursing care: Experience of using the Newcastle Satisfaction with
Nursing Scale. Journal of Advenced Nursing, 29(2): 307-315.
Yılmaz, M. (2000). Ameliyat Öncesi Öğretimin Ameliyat Sonrası
Komplikasyonlara ve Hasta Memnuniyetine Etkisi. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
Yılmaz, M. (2001). Sağlık bakım kalitesinin ölçütü: Hasta memnuniyeti.
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,
5(2): 69-74.
Yurt, S., Olgun, N. (2000). Bir Devlet Hastanesindeki Hastaların
Hemşirelik Hizmetlerinden Aldıkları Doyumun Belirlenmesi. I.
Uluslararası& VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Marmara
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Antalya, 531-535.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com