You are here

Ortopedi ve Travmatoloji Hastalarının Hemşirelik Bakımına İlişkin Deneyim ve Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Experience and Satisfaction with Nursing Care in Orthopedic and Traumatology Patients

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Aim: The aim of this study is to evaluate experience and satisfaction with nursing care in orthopedic and traumatology patients. Method: This descriptive-correlational research’s data were collected by using the Patient Information Form and Newcastle Satisfaction with Nursing Care Scale. The researchers collected data by face to face interviews with 118 patients were evaluated using appropriate statistical methods. Results: The mean age patients was 46.42±19.04years, were hospitalized in the orthopedic wards 14.42±16.26 days. Of the sample, 55.9% were female, 42.4% graduated primary school, 75.4 had previous hospitalization history,36.4% had fracture and 34.7% had arthroplasty surgery. Patients mostly experienced medication administration (71.2%), and vital signs measurement (61.9%). According to NSNCS patient satisfaction was very good level (76.52±20.38). Mostly patients were satisfi ed to nursing behavioral styles of them as an individual (51.7%), nursing helpfulness (52.5% ) and respect the privacy of nurses (54.2%). Conclusion: In this study was determined that orthopedic and traumatology patients satisfi ed with nursing care in very good level. It was considered that nurses educating patients and relatives about caring practices, diagnosis-treatment processes and unknowing concerns that effected patients’ satisfaction.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışma, ortopedi ve travmatoloji hastalarının hemşirelik bakımına ilişkin deneyim ve memnuniyetlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Tanımlayıcı - ilişki arayıcı araştırma niteliğinde olan bu çalışmanın verileri Hasta Bilgi Formu ve Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği (NHBMÖ) kullanılarak toplandı. Araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile 118 hastadan toplanan veriler uygun istatistik yöntemler kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Sıklıkla kırık (%36,4) ve total eklem protezi (%34,7) tanısıyla bir cerrahi girişim deneyimleyen hastaların yaş ortalamasının 46.42±19.04 yıl, %55,9’unun kadın, %42,4’ünün ilköğretim mezunu, %75,4’ünün hastane deneyimine sahip olduğu ve görüşme yapıldığında 14.42±16.26 gündür hastanede yattığı saptandı. Hastaların, çoğunlukla ilaç (%71,2) ve yaşam bulgularının ölçümü (%61,9) ile ilgili hemşirelik uygulamalarını deneyimlediği görüldü. NHBMÖ puan ortalamasına (76.52±20.38) göre hastaların aldıkları hemşirelik bakımından çok iyi düzeyde memnun olduğu belirlendi. Hastaların %51,7’sinin hemşirelerin kendilerine karşı bir birey olarak davranış tarzlarından, %52,5’inin yardımseverliğinden ve %54,2’sinin ise hemşirelerin mahremiyetlerine saygı göstermesinden memnun olduğu saptandı. Sonuç: Çalışmaya katılan ortopedi ve travmatoloji hastalarının, aldıkları hemşirelik bakımından çok iyi düzeyde memnun olduğu belirlendi. Hemşirelerin, hasta ve yakınlarına bakım uygulamaları, tanı-tedavi süreçleri ile ilgili endişeleri ve bilmedikleri konular hakkında bilgi vermelerinin hastaların memnuniyetlerini etkileyebileceği düşünüldü.
35-42

REFERENCES

References: 

Acaroğlu, R., Şendir, M., Kaya, H., Soysal, E. (2007). Bireyselleştirilmiş
hemşirelik bakımının hasta memnuniyeti ve yaşam kalitesine
etkisi. İ.Ü.F.N.Hem.Derg., 15(59): 61-67.
Akbayrak, N. (1999). Kalite ve hemşirelik. Atatürk Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(2): 34-42.
Akın, S., Erdoğan, S. (2007). The Turkish version of the Newcastle
Satisfaction with Nursing Care Scale used on medical and surgical
patients. Journal of Clinical Nursing, 16: 646-653.
Aksakal, T., Bilgili, N. (2008). Hemşirelik hizmetlerinden memnuniyetin
değerlendirilmesi; Jinekoloji servisi örneği. Erciyes Tıp
Dergisi, 30(4): 242-249.
Alhusban, M. A., Abualrub, R. F. (2009). Patient satisfaction with nursing
care in Jordan. Journal of Nursing Management, 17: 749-758.
Aytar, G., Yeşildal, N. (2004).Yatan hasta memnuniyeti. Düzce Tıp
Fakültesi Dergisi, 3: 10-14.
Demir, Y., Eşer, İ. (2003). Hasta ve hemşirelerin hemşirelik bakımını
algılamaları. Çınar Dergisi, 9(2): 33-38.
Demir, Y., Eşer, İ. (2005). Hastaların hemşirelik hizmetlerinden
memnuniyetine ilişkin bir ölçek çalışması. Hastane Yönetimi,
Ocak-Şubat-Mart Sayısı: 31-43.
Demir, Y., Eşer, İ. (2007). Hasta memnuniyetini etkileyen etmenler.
Hastane Forumu, 2(4): 50-57.
Ejder Apay, S., Arslan, S. (2009). Bir üniversite hastanesinde yatan
hastaların tatmin olma düzeyleri. TAF Preventive Medicine Bulletin,
8(3): 239-244.
Eti İçli, G., Kuğuoğlu, S., Eti Aslan, F. (2006). Sosyodemografi k
değişkenlerin hasta memnuniyetine etkisi. Marmara Üniversitesi
İ.İ.B.F. Dergisi, 21(1): 383-399.
Geçkil, E., Dündar, Ö., Şahin, T. (2008). Adıyaman il merkezindeki
hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 41-51.
Gonzalaez-Valentin, A., Padin-Lopez, S., Romon-Garrido, E. (2005).
Patient satisfaction with nursing care in regional university hospital
in Southern Spain. Journal of Nursing Care Quality, 20(1): 63-72.
Hayes, E. (2007). Nurse practioners and managed care: Patient satisfaction
and intention to adhere to nurse practioner plan of care.
Journal of American Academy of Nurse Practioners, 19: 418-426.
İpek-Çoban,G., Kaşıkçı, M. (2008). Hastaların hemşirelik bakımını
algılayışları. İ.Ü.F.N. Hem. Derg.,16(63): 165-171.
Johansson, P., Oleni, M., Fridlund, B. (2002). Patient satisfaction
with nursing care in the context of health care: A literature study.
Scand J Caring Sci, 16: 337-344.
Kıdak, L. B., Aksaraylı, M. (2008). Yatan hasta memnuniyetinin
değerlendirilmesi ve izlenmesi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 10(3): 87-122.
Köşgeroğlu, N., Acat, M. B., Karatep, Ö. (2005). Kemoterapi hastalarında
hemşirelik bakımı menuniyet ölçeği. Anadolu Psikiyatri
Dergisi, 6: 75-83.
Merkouris, A., Papathanassoglou, E. D. E., Lemonidou, C. (2004).
Evaluation of patient satisfaction with nursing care: Qantitative and
qualitative approach? International Journal of Nursing Studies, 41:
355-367.
Nesanır, N., Dinç, G. (2008). Manisa kent merkezinde yatarak tanı
ve tedavi hizmetlerinden yararlanan kişilerin hasta memnuniyeti
düzeyleri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(5): 419-428. Otani, K., Kurz, R. S. (2004). The impact of nursing care and other
healthcare attributes on hospitalized patient satisfaction and behavioral
intentions. Journal of Healthcare Management, 49(3): 181-196.
Önsüz, M. F. ve ark. (2008). İstanbul’da bir Tıp Fakültesi hastanesinde
yatan hastaların memnuniyet düzeyi. Marmara Medical
Journal, 21(1): 33-49.
Özer, A., Çakıl, E. (2007). Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetini
etkileyen faktörler. Tıp Araştırmaları Dergisi, 5(3): 140-143.
Özer, N., Köçkar, Ç., Yurttaş, A. (2009). Kalp damar cerrahisi kliniğinde
yatan hastaların hemşirelik hizmetlerinden memnuniyeti.
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(3): 12-19.
Özsoy, S. A., Özgür, G., Durmaz Akyol, A. (2007). Patient expectation
and satisfaction with nursing care in Turkey: A literature review.
International Nursing Review, 54: 249-255.
Rafi i, F., Hajinezhad, M. E., Haghani, H. (2009). Nursing caring in
Iran and its relationship with patient satisfaction. Journal of Advanced
Nursing, 25: 75-84.
Sitzia, J., Wood, N. (1997). Patient satisfaction: A review of issues
and concepts. Soc Sci Med, 45(12): 1829-1843.
Thomas, L. H., McColl, E., Priest, J. Bond, S., Boys, R. J. (1996).
Newcastle satisfaction with nursing scales: An instrument for quality
assessments of nursing care. Quality in Health Care, 5: 67-72.
Tükel, B., Acuner, A. M., Önder, Ö. R., Üzgül, A. (2004). Ankara
Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde yatan hasta memnuniyeti
(Genel Cerrahi Anabilim Dalı Örneği). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mecmuası, 57(4): 205-214.
Yıldız Fındık, Ü., Unsar, S., Sut, N. (2010). Patient satisfaction
with nursing care and its relationship with patient characteristics.
Nursing&Health Sciences, 12: 162-169.
Yılmaz, M. (2001). Sağlık bakım kalitesinin bir ölçütü: Hasta
memnuniyeti. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi, 5(2): 69-74.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com