You are here

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Olimpiyatlar Hakkındaki Farkındalığı

The Awareness of Physical Education Teachers About The Olympics

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Content: In research, it was armed for establishing the awareness of physical education teachers about the Olympic Games. The content of research includes the physical education teachers who work in formal, private primary schools and secondary schools. The survey which was prepared according to likert scale was applied to the chosen participants and the answers of 240 participants’ survey, whose validity was proved, were evaluated by SPSS program and the results were brought out. As a result of the analysis, 90 % of the participants are interested in the subject of Olympic Games, 64.2 % of them follow on the developments and publications which are related with the Olympic Games, 84.4 % of them are willing to participate in the seminars and conferences, related to the Olympic Games, 85.9 % of them want to have a duty on a Project which is related to the Olympic Games, 96.7 % of them want the Olympic Games to be held in Turkey, 94.6 % of them want to take an active duty in Olympic Games and 89 % of them think that if a duty is given to the physical education teachers in Olympic Games, they will be successful in this job. All in all, in the country which wants to be the host of the Olympic Games, there is a great need for the individuals whohave necessary knowledge, skill, educated on his/her field and well developed. This need can be removed by the duties which are given to the physical education teachers who are very interested in Olympic Games and the projects about this subject. Also, the physical education teachers who have Olympic conscious will provide the increasing of the success of the Olympic organization which will be held in our country with the help of institutions which are interested in this subject.
Abstract (Original Language): 
Araştırmada, beden eğitimi öğretmenlerinin Olimpiyat oyunları hakkındaki farkındalığını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini kamu–özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışan beden eğitimi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen Likert tipi ölçek seçilen örneklem üzerinde uygulanmış ve geçerliliği saptanan 240 katılımcının anketindeki cevaplar SPSS programında değerlendirilip, sonuçlar ortaya konmuştur. Yapılan analiz sonucunda, katılımcıların %90’ının Olimpiyatlar konusuna ilgili oldukları % 64.2’sinin Olimpiyatlar ile ilgili gelişme ve yayınları takip ettikleri, % 88.4’ünün Olimpiyatlar ile ilgili seminer ya da konferanslara katılmaya istekli oldukları, % 85.9’unun Olimpiyatlar ile ilgili bir projede görev almak istedikleri, % 96.7’sinin Türkiye’de Olimpiyat oyunlarının gerçekleşmesi, % 94.6’sının Olimpiyatlarda beden eğitimi öğretmenlerine etkin görev verilmesi, % 89.6‘sının beden eğitimi öğretmenlerine Olimpiyatlarda görev verilmesi halinde başarılı olunacağı konularında olumlu görüş belirttiği saptanmıştır. Sonuç olarak beden eğitimi öğretmenlerinin Olimpiyatlar konusunda bilvazifegi sahibi oldukları, Olimpiyat oyunları düzenlemenin şehir ve ülke yararına olacağını, süreç içerisinde beden eğitimi öğretmenlerinden yaralanılması gerektiğini düşündükleri belirlenmiştir.
16-23

REFERENCES

References: 

1. Atalay M. (2004). Uluslararası Olimpik Akademide
(IOA) Görev Alan Çeşitli Ülke Temsilcilerinin Dünyada
Olimpizm Düşüncesinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik
Görüşlerinin Analizi ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
2. Australian Olympic Committee. (2000). The Olympic
Education Kit, Teacher Information.
3. Bucher AC, Krotee ML. (2002). Management of
Physical Education and Sport (Twelfth Edition). New
York: McGrawHill.
4. Gözen O. (2006). Özel Eğitim Kurumları ile Devlet
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Beden Eğitimi Dersi
ve Öğretmenlerine Bakış Açıları ve Karşılaştırılması.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara
Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
5. IOC (International Olympic Committee). (1988). Official
Report Of The Seul.
6. IOC (International Olympic Committee). (2000). Official
Report Of The Sydney.
7. Kozel J. (1994). 2nd Europen Forum “Sport Sciences in
Europe 1993”, Conference Proceeding: The coach as a
manager. Sport, leisure and physical education trends
and developments. Germany.
8. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2000). Okul içi Beden
Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı: İlk – Orta
Öğretim Kurumları Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders
İçi ve Ders Dışı Çalışmaları Rehberi. Ankara.
9. Şahin M, Şahin HÜ. (2003). Beden Eğitimi ve Sporda
Sosyal Alanlar Kongresi: Spor ahlakının sorunları (İ.
Yıldıran, Yay. Haz.) Ankara.
10. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi. (2004). Official Report
Of The Istanbul.
11. Yılmaz S. (2003). Beden Eğitimi Öğretmenliğinin
Yönetim Fonksiyonları. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Marmara Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
12. Yılmaz S. (1999). İstanbul Olimpiyat Oyunları
Organizasyon Planlaması ve Tesislerinin İncelenmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com