You are here

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIM YETERLİKLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF COMPUTER USE COMPETENCIES AND ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine of computer use competencies and attitudes of physical education teachers and identify how they use computers in the classroom and outside. The research carried out in the survey model. 7 geographical regions of the study, randomly selected from 8 cities in Turkey (Ankara, Çorum, Erzurum, Isparta, İstanbul, Gaziantep, Samsun and Manisa) to work as a volunteer participating physical education teacher’s institutions are providing education in 1038. 10-item form of the personal information for physical education teachers, teachers in the classroom and outside the common computer applications, consisting of measure the form of computer usage, computer education students to use the computer attitude scale Percent of the data analysis, frequency analysis was used. All research is evaluated according to statistical analysis using SPSS 15 package programme. According to data obtained from the questionnaire survey to give 60.3% men 39.7% female. Use of computers 52.7 % by physical education teachers in schools and do not use computers in school 47.3%. Using the skills of physical education teachers working at home on the computer whether the state of absence examined significantly differed on the computer and internet connection at home is available for physical education teachers, while 24.6%, 75.4% were not teachers. 12.2% of physical education teachers has not been previously computer-related courses in computer-related courses is seen that 87.8% of flour. As a result, there are negative correlation between computer usage and age. An interesting result of the study is, although most of teacher have education about computer using, they do not work at home on computer.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, öğretim kurumlarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin bilgisayar kullanımındaki yeterliklerini ve tutumlarını sınıf içinde ve dışında nasıl kullandıklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma tarama modelinde hazırlanmış olup araştırmayı 7 coğrafik bölgedeki 8 ilden rastgele seçilmiş olan ( Ankara, Çorum, Erzurum, Isparta, İstanbul, Gaziantep, Samsun ve Manisa illerinde eğitim öğretim kurumlarında eğitim veren 1038 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak beden eğitimi öğretmenlerinin kişisel bilgilerinin sınıf içinde ve dışında ortak bilgisayar kullanımlarının yer aldığı 10 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ayrıca öğretmenlerin bilgisayar kullanım yeterlikleri ve tutumlarını belirlemek için bilgisayar tutum ölçeği uygulanmıştır Verilerin analizinde frekans ve yüzde dağılımı kullanılmıştır. Araştırmanın tüm istatistiklerinde SPSS 15 paket programı kullanılmıştır. Anketten elde eden verilere göre katılımcıların %60,3 ünü erkekler % 39.7 sini kadınlar oluşturmaktadır. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin %52.7 sinin okulda bilgisayar kullanmadıkları, %47.3 ünün ise bilgisayar kullandığı tespit edilmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerinin evlerinde bilgisayar kullanımlarına bakıldığında %75,4’ünün evinde bilgisayar kullanmadığı,%24,6’sının ise evinde bilgisayar kullandığı görülmektedir. Bu doğrultuda beden eğitimi öğretmenlerinin evlerinde bilgisayar kullanmalarının az olmasındaki temel nedenin yeteri kadar bilgisayar bilgilerinin olmamasından kaynaklandığı ayrıca Beden eğitimi öğretmenlerinin %87,8’i daha önceden bilgisayarla ilgili ders aldığını,%12.2’si ise daha önceden bilgisayar eğitimi ile ilgili ders almadığı belirtilmiştir. Sonuç olarak, bilgisayar kullanımı ve yaş arasında negatif korelasyon vardır. Ayrıca beden eğitimi öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun işte bilgisayar kullanırken evlerinde çok az sayıda bilgisayar kullananların olduğu belirtilmiştir.
1-12

REFERENCES

References: 

ALGAN, E. C., (2006). Özel Okullarda Görev
Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Bilgi
Teknolojileri Kullanımı Öz-Yeterlilikleri Ve
Derslerinde Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma
Durumları. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
11
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Nisan/Mayıs/Haziran İlk Bahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl:2013 Jel Kodu: I
ID:62 K:129
BERBEROĞLU, G., ÇALIKOĞLU, G., (1992).
The Construction of a Turkish Computer
Attitude Scale, Studies in Educational Evaluation,
Vol: 24, Sayı:2, pp.841-845.
CÜRE, F., ÖZDENER, N., (2008). Öğretmenlerin
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama
Başarıları ve BİT’e Yönelik Tutumları.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi. Cilt:34, ss:41-53.
DEMİRASLAN, Y., USLUEL, Y., (2005). Bilgi
ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme
Sürecine Entegrasyonunda Öğretmenlerin
Durumu. The Turkish Online Journal of
Educational Technology - TOJET, July ISSN:
1303-6521 Volume 4, Issue 3 pp:109-113.
DENİZ, L., (2005). İlköğretim Okullarında Görev
Yapan Sınıf ve Alan Öğretmenlerinin Bilgisayar
Tutumları. TOJET October ISSN:1303-6521.
Volume:4, Issue 4, pp:191-204.
DEMİRKIRAN, V., (2005). Özel Eğitim Kurumlarında
Bilgisayar Kullanımı İle Özel Eğitim
Meslek Elemanlarının Bilgisayar Destekli
Eğitime İlişkin Görüşleri İle Bilgisayar Tutumlarının
Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
ERDEMİR, E., BAKIRCI B., (2009). Öğretmen
Adaylarının Eğitimde Teknolojiyi Kullanabilme
Özgüvenlerinin Tespiti. TÜFED-TUSED
Cilt:6, Sayı:3 ss:99-108.
KİPER, A., (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin
Bilgi Teknolojilerini Derslerde Kullanım Durumları
ve Bilgi Teknolojileri ile İlgili Almış
Oldukları Hizmet içi Eğitimler Hakkındaki
Görüşleri (Sakarya İli Örneği). Yüksek Lisans
Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü.
KOMIS, V., ERGAZAKIA, M., ZOGZAA, V.,
(2007). Comparing Computer-Supported
Dynamic Modeling and Paper- Pencil
Concept Mapping Technique in Students.
Collaborative Activity. Volume:49, Issue:4,
pp:991-1017.
LOYD, B. H., GRESSARD C., (1984). Reliability
and Factoral Validity of Computer Attitude
Scales. Educational and Psychological Measurement.
Vol:44, pp. 501-505.
MAHİROĞLU, A., (2009). Öğretmenlik Mesleği
ve Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler
ve Yenilikler. İçinde: Ö. Demirel, Z. Kaya
(Ed.), Eğitim Bilimine Giriş. Pegem Akademi.
4. Baskı
MAHMOOD, K., (2009). Gender, subject and
degree differences in university students’ access,
use and attitudes toward information and
communication technology (ICT). International
Journal of Education and Development Using
Information and Communication Technology,
Vol:5, Sayı:3, pp:206-216.
RUGAYAH, H., HASHIM, H., WAN, N. M.,
(2004). Attitudes Toward Learning About
and Working With Computers of Students
at Unit. The Turkish Online Journal of
Educational Technology (TOJET). Volume:
3 Issue:2 pp:24-35.
PETÜK, E., (2005). Bilgi Teknolojisi Sınıflarının
Bilgisayar Destekli Eğitimdeki Rolüne
İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri.
12
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Nisan/Mayıs/Haziran İlk Bahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl:2013 Jel Kodu: I
ID:62 K:129
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
ŞEREFHANOĞLU, H., NAKİBOĞLU, C.,
GÜR, H. (2008). İlköğretim ikinci kademe
öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarının
çeşitli değişkenler açısından incelenmesi:
Balıkesir örneği. İlköğretim Online, Vol:7,
Sayı:3, pp:785-799.
USTA, E., KORKMAZ, Ö., (2010). Öğretmen
Adaylarının Bilgisayar Yeterlikleri ve Teknoloji
Kullanımına İlişkin Algıları İle Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutumları. Uluslararası
İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt: 7, Sayı: 1,
ss:1335- 1349.
WAITE, S., (2004). Tools For The Job: A Report
of Two Surveys of Information and Communications
Technology Training and Use
For Literacy In Primary Schools In The West
of England. Journal of Computer Assisted
Learning. Volume: 20, Issue:1, pp:11-20.
WİLLİAMS,H.S., KINGHAM. M., (2003).
Infusion of Technology Into The Curriculum.
Journal of Instructional Psychology.
Volume:30 Issue:3 pp:178-184.
YILDIRIM, S., (2007). Current utilization of
ICT in Turkish Basic Education Schools: A
review of Teacher’s ICT Use and Barriers to
Integration. International Journal of Instructional
Media, Volume:34 Issue:2, pp:171-186.
YILDIRIM, S., ÇAKIR, R.,(2009). Bilgisayar
Öğretmenleri Okullardaki Teknoloji
Entegrasyonu Hakkında Ne Düşünürler?
Elementary Education Online. Volume:8
Issue:3, pp:952-964.
YÜKSEL, M., (2012). Bilgisayar Kursiyerlerinin
Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi:
Tarsus Halk Eğitim Merkezi Örneği.
Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, Vol:5, Sayı:2,
pp:223-236.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com