You are here

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin olimpik konulara yönelik farkındalıkları ve olimpik kavramlara ilişkin değerlendirmeleri

Awareness of olympic issues and evaluations of the olympic concepts among the school of physical education and sport students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study was to determine the awareness of Olympic Issues and evaluations in relation to Olympic concepts among the school of physical education and sport students. In the study, descriptive method was used and the "Olympic Information Form" which was developed by the researchers was used to collect data. The form included "Olympic games" "history", "persons" and "institutions", "symbols", "concepts" and "Olympic ideals". 726 students from 11 different schools of physical education and sports in six different regions participated in the study. Also the qualitative methodology was used to gather data from the written evaluations through open ended questions. In order to increase the reliability and to decrease the subjectivity of the study the qualitative data obtained through open ended questions were numerically grouped. Therefore it was possible to make a comparison between the themes found and categories. Four researchers worked independently on qualitative analysis and the results were compared to reveal the similarities and differences. For the validity of the study the findings were combined to gather meaningful and consistent data. As a result 77.8% of the students were aware that the Olympic Games take place every four years. However 69.7% of them did not know when the first Olympic Games were organized. 78.9% of the students did not know the organization which represents the Olympic Movement in the world and 71.1% of them did not know it for Turkey. Findings for symbols showed that the Olympic Rings were mentioned in the first place both verbally and visually. In the analysis of the Olympic concepts, sport and organization were found. In the concept of Olympism, organization and management and ideas of Olympic Games, and in the concept of Olympic Movement physical movement and Olympic Ideas were found. It was also found that among the first five concepts the initial reaction of the students when the Olympic Games were mentioned were: sports/sport branches (38.14%; 10.34%; 7.73%) in the first, second and fourth place; and the other two concepts competition (8.35%) and success (6.42%). For the ideals in sports, the themes such as fair play and winning were dominant whereas in the answers related to fair play, respect and friendship in sport were dominant. In conclusion it may be argued that the students did not have an adequate level of awareness in Olympic Issues and they tended to focus on sport and competition in the evaluation of the Olympic concepts.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) öğrenim gören öğrencilerin olimpik konulara yönelik farkındalıklarını belirleyerek, olimpik kavramlar ile ilgili değerlendirmelerini saptamaktır. Betimsel yöntemden yararlanılan araştırmada “Olimpiyat oyunları, tarih, kişi ve kurumlar”, “Semboller”, “Kavramlar” ve “Olimpik idealler” bölümlerinden oluşan ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “Olimpik Bilgi Toplama Formu” kullanılmıştır. Altı farklı bölgedeki 11 BESYO’dan 726 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Açık uçlu sorular yoluyla öğrencilerden alınan yazılı değerlendirmeleri içeren bölümlerde nitel çözümlemeye gidilmiştir. Çalışmanın güvenirliğini artırmak ve yanlılığı azaltmak için açık uçlu sorular ile alınan nitel veriler sayısallaştırılmıştır. Böylece ortaya çıkan tema ve kategoriler arasında karşılaştırma yapılması mümkün olmuştur. Nitel analiz sırasında dört araştırmacı birbirlerinden bağımsız çalışmışlar, bulunan sonuçlar karşılaştırılarak örüntüler çıkarılmıştır. Araştırmanın geçerliliği için bulguların anlamlı bir bütün oluşturması sağlanarak kendi aralarında tutarlı ve anlamlı olmasına dikkat edilmiştir. Öğrencilerin % 77, 8’inin olimpiyat oyunlarının dört yılda bir yapıldığını bilmesine rağmen, % 69,7’sinin ilk kez ne zaman yapıldığını ve olimpik hareketin dünyadaki temsilcisini %78,9, Türkiye’deki temsilcisini %71,1 oranında bilmedikleri ortaya çıkmıştır. Sembollerde, halkaların hem yazılı hem de görsel olarak birinci sırada ifadelendirildiği görülmektedir. Kavramlar için yapılan analizlerde olimpiyat kavramında spor, organizasyon; olimpizmde, yönetim ve organizasyon, olimpiyat düşüncesi; olimpik harekette ise bedensel hareket ve olimpik düşünce gibi temalar bulunmuş, olimpiyat oyunlarında en çok tekrarlanan kavramların spor/spor branşları (%38,14; %10,34; %7,73), diğer iki kavramın rekabet (%8,35) ve başarı (%6,42) olduğu ortaya çıkmıştır. Sporda ideallerde fair play ve kazanmak temaları öne çıkarken, fair play ile ilgili cevaplarda sporda saygı ve dostluk öne çıkmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin olimpik konularla ilgili farkındalıklarının yeterli düzeyde olmadığını, kavramları değerlendirmede spor ve yarışmaya odaklanma eğiliminde olduklarını söylemek mümkündür.
1264-1289

REFERENCES

References: 

Altenberger H., Hınschıng J., (2006), “Olympic Education in Germany Schools – Universities-Sports Clubs and Federations”, Report on the 8th.Joint International Session For or Directors of National Olympic Academies, Ancient Olympia, 18-25 April 2005, Athens, Publish by IOA. Atalay M., (2004), Uluslararası Olimpik Akademide (IOA) Görev Alan Çeşitli Ülke Temsilcilerinin Dünyada Olimpizm Düşüncesinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Görüşlerinin Analizi ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Beatriz G., (2001), “Information Projects Supporting Olympic Education Sporting and Non-sporting Documentation”, in : 11th IASI World Congress, Sport in Information in The 4th Millennium, Lausanne, p.1-3. Binder D. (2001), Olympism Revisted as Context for Global Education: Implications for Physical Education”, Quest, 53, p:14-34. Binder D.L. (2005), Teaching Olympism in Schools: Olympic Education as a Focus on Values Education, http://ceo.uab.cat/lec/pdf/binder.pdf., Erişim 25.09.2009. Buller J. et all. (1999), Olympic Education: What, Why, Who and How?, 7th International Postgraduate Seminar on Olympic Studies. Erdemli A. (1993), Olimpik Çağa Doğru, Olimpik Akademi Dergisi, Vol.1/2, 65-74. Garcia Garcia B., (2001), Information Project Supporting Olympic Education:sporting and non-sporting documentation” in: 11th IASI World Congress, Sport Information in the third Millenium, Lausanne. http://www.beatrizgarcia.net, Erişim 13.07.2009. Girginov V., Parry J., (2005), The Olympic Games Explained, Abingdon:Routledge. Guttmann A., 1992, The Olympics: A History of The Modern Games, University Illinois Press, s:3. IOC Olympic Charter, http://www.olympic.org . Kadoodooba K. B., 2004, “Implications for Olympic Education and Training Through Olympism in Africa”, Paper Presented at the 1997 Congress, http://www.coubertin.ch/pdf/pdf-dateien/129-kadoodooba.pdf,236. Kidd B. (1996), Taking the Rhetoric Seriously: Proposals for Olympic Education, Quest, 48,82-92. Lekarska N.1(986), Tent and Elevent Olympic Congress, Comparative Studies and Essays, Sofiya Press. Loland S.,1995, Coubertin’s Ideology and Olympism from the perfpective of the History of Ideas, Olympika, International Journal of Olympic Studies, Vol. IV, pp.49-78. Malone F.(2007), Australian Olympic Education, 8th.Joint International Session For President or Directors of National Olympic Academies and Officials oj National Olympic Committees, 23-30May 2006, Greece, Publish by IOA.
Çoknaz D., Atalay Noordegraaf M., Güler L., Yoruç Çotuk M. (2010). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu
öğrencilerinin olimpik konulara yönelik farkındalıkları ve olimpik kavramlara ilişkin değerlendirmeleri.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
1289
Marxen R.,2007 “National Olpymic Academy of Germany: Olympic Education”, Publish by IOA, 8th.Joint International Session For President or Directors of National Olympic Academies and Officials oj National Olympic Committees, 23-30May 2006, Greece, Publish by IOA, p.49-70. Naul R., Hardman K., Pieron M., Skirstad B. (1998)., Physical Activity and Active Lifestyle of Children and Youth, ICSSPE Sport Science Studies 10, 29-48, Verlag Karl Hoffmann Schorndorf, Germany. Naul P, Richter C., (2006), Olympic Value Education in Schools and Sport Clubs: A Bi-national Curriculum Development Project Between Netherlands and North Rhine-Westphalia http://www.wgi.de/media/Pdf/RevisedAIESEP2006-OlympiaNaul&Richter-Robert..., 21.08.2009 Naul R., (2008), Olympic Education, Oxford: Meyer&Meyer. Patsantaras N., 2008, “Olympic Messages: Olympic Ideology and Olypic Social Reality”Athens, vol.4, Number.1, p.46-55. Powell J. T., 1994, Origins and Aspects of Olympism ,STIPES, Publishing Illinois. Remmelkor R., Voolaid K.(2007), The Role of The Olympic Education in the Society: The Estonian Example”, 8th.Joint International Session For President or Directors of National Olympic Academies and Officials oj National Olympic Committees, 23-30May 2006, Greece, Publish by IOA, p.49-70. The Olympic Museum, Multimedia Olympic Symbols:, 2nd Edition, Lausanne, 2007. TMOK Tarihi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin 90. Yılı, 1997, Ana Basım. TMOK (2007), Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Tüzüğü. Völz C., (2005), “Cross-Border Teaching of Olympic Education as a Subject Of Physical Education Teacher Training in the Netherlands and Germany, Report on the 13th International Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Students, 14 May-14 June 2005. Ancient Olympia: Athens. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2000), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com