You are here

Lise Son Sınıfta Okuyan Kız Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri

Opinions of Last Year High School Girls About Nursing

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This research has been planned to search the opinions of the girls about nursing who are in the last classes at high schools. This research has included 416 girls who are in the last classes at high schools which are connected with The Ministry of Education. Data has been collected with a questionnaire which has stated the students’ socio-demographic characteristics, their opinions about nursing, also about nurses and their job preferences. Data have been analyzed by utulizing SPSS for Windows, to obtain result for percentages and Chi Square Test. The average age of the students are 17.0±0.6, their average number of siblings is 3.0±1.65, 85.3 percent of them have a nucleus family, 31.5 percent of them have primary school education fathers, 37.7 percent of them have free-lance working fathers, 39.4 percent of them have primary school education mothers, 85.3 percent of their mothers are housewives, 24.5 percent of their family income is 150-549 TLs., 72.8 percent of think that being a teacher an ideal job for women, 49.3 percent of them have hospital experiences, 71,2 percent of them never prefer nursing was determined. The end of this investigation, it was observed that although the students expressed positive opinions, they still haven’t enough information about nursing.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma lise son sınıfta okuyan kız öğrencilerin hemşirelik mesleğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya T.C. Adana Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Liselerin son sınıflarında okuyan 416 kız öğrenci dahil edilmiştir. Veriler öğrencilerin sosyo-demografik özelikleri, hemşirelik mesleğine ilişkin görüşlerini ve meslek tercihlerini belirlemeye yönelik anket formu ile toplanmıştır. Sonuçlar, SPSS for Windows 11.5 programında yüzdelik ve Ki-Kare testleri uygulanarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin yaş ortalamasının 17.0±0.6, kardeş sayıları ortalamasının 3.0±1.65 olduğu, %85,3’ünün çekirdek aileye sahip olduğu, %31,5’inin babasının ilkokul mezunu ve %37,7’sinin babasının serbest meslekle uğraştığı, %39,4’ünün annesinin ilkokul mezunu ve %85,3’ünün annesinin ev hanımı olduğu, %24,5’inin aile gelirinin 150-549 milyon TL olduğu, %72,8’inin öğretmenliği bayan için ideal olan birinci meslek olarak gördüğü, %49,3’ünün hastane deneyimi olduğu, %71,2’sinin hemşireliği tercih etmeyi düşünmediği görüşünde olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın sonunda, lise son sınıf kız öğrenciler hemşirelik mesleği ile ilgili olumlu görüşler ifade etmiş olmalarına rağmen hemşirelik mesleği hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür.
58-67

REFERENCES

References: 

1. Velioğlu P. Hemşirelikte bilimselleşmeye doğru. 1.Baskı. İstanbul: Bozak Matbaası; 1985. s.23-46.
2. Şanlı B. Hemşirelik mesleği hakkında toplumsal görüşün analizi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1988.
Lise Son Sınıfta Okuyan Kız Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri
Opinions of Last Year High School Girls About Nursing
67
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2008) 58–67
3. Dalgıç G. Toplumun hemşireliğe ilişkin görüşleri. Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1995.
4. Korkmaz F. Hemşirelerin hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri. Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2002.
5. Kuzulu K, Koçak F. Hacettepe üniversitesi hemşirelik yüksekokulu 1. sınıf öğrencilerinin mesleğe
yönelmelerini etkileyen faktörler ve değer sistemleri. 3. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu. İstanbul,
8-10 Eylül 1993: 120-129.
6. Uyer G. Meslek Sahibi Gibi Davranmak. URL: http://www.turkiye-klinikleri.com/Kose_Yazisi
&SCR=334. 17.06.2004.
7. Khorsid LH, Eşer İ, Demir Ü, Dereli N, Ulufer F, Yıldız T. Lise son sınıf kız öğrencilerinin hemşirelik
mesleğini tercih etme durumlarının incelenmesi. 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı. Sivas, 24-26
Haziran 1992: 831-836.
8. Sümbüloğlu V, Özcanarslan F, Gürhan N. Ortaokul ve lise son sınıf kız öğrencilerine göre kadınlar
için ideal meslek olarak hemşirelik. Türk Hemşireler Dergisi 1987; 37 (4): 36-41.
9. Özhan F. Ortaöğretim öğrencilerinin hemşireliği algılayışına ilişkin çalışma, Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul, 1996.
10. Stevens KA, Walker EA. Choosing a career. Why not nursing for high school seniors?. Journal of
Nursing Education. 1993: 32;13-17.
11. Kandari FH, Lew I. Kuwaiti high school students’ perceptions of nursing as a profession:implication
for nursing education and practice journal of nursing education 2005 Dec;44(12):533-540.
12. Bedir D, Özel Z, Özel S. Cinsiyet ve meslek ilişkileri. URL: http://www.acibademhastanesi.com.tr/
guncel_saglik/hemsirelik/PosterCalisma/2000/2000. 13.03.2004.
13. Coşkun A, Karanisaoğlu H, Tekin N, Hotun N. Üniversite öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılayış
biçimleri. 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı. Sivas, 24-26 Haziran 1992: 838-843.
14. Law W, Arthur D. What factors influence Hong Kong school students in their choice of a career in
nursing?. Science Direct (Elecronic Journal) 2003; 40 (1): 23-32. URL:(http://www.sciencedirect.com/
science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T7T-471VVPP_1&
15. Hoke JL. Promoting nursing as a career choice nursing economics; Mar/Apr 2006; 24(2): 94-101.
16. Erickson IJ, Holm LJ, Chelminiak L, Ditomassi M. Why Not Nursing?. Issues In Nursing (Elecronic
Journal), 2005; 35 (7): 46-49. URL: http://www.nursing2005.com
17. Beck CT. The experience of choosing nursing as a career Journal of Nursing Education; Oct; 39, (7):
320.
18. Bolan CM. Grainger P. What do high school guidance counselors really think o f nursing? Journal of
Nursing Education Mar.2005; 44(3): 135-138.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com