You are here

Hemşirelik Uygulamalarında Araştırma Sonuçlarının Kullanımında Engeller

Barriers to Research Utilization in Nursing Practice

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Aim: This research was carried out in order to identify barriers to research utilization for practice and analyze these from the point of some variables. Method: This descriptive study was carried out with 248 nurses working in state and private hospitals. Written permissions were taken from the ethics committees. Data were gathered using “Nurse Information Form”, “The Barriers to Research Utilization Scale”. Results: It was found that 86.3% of the nurses were female, average age is 29.92+7.22, 35.5% of them have a degree, average working period is 8.91±7.74. It was found that 83.5% of the nurses know a foreign language, 28.6% of them take part in nursing research, 72.6% of them want to make research, 25.8% of them follow publishing about nursing, 50.4% of them participated in scientific activities, 54.8% of them weren’t able to hear about scientific activities, 10.1% of them used research results in their practice. The most important barriers to nurse’ use research results were lack of opportunities in application of research results, lack of a central unit where information is gathered, lack of time to read researches. A statistically significant relation was observed between institutions nurses work, sex, age, participation in scientific research, willingness to participate in the research and perceived barriers to research utilization in nursing practice. Conclusion: It was determined that nurses want to make research and use research results in their practice but they encounter barriers to this issue.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışma, araştırma sonuçlarının hemşirelik uygulamalarına yansıtılmasındaki engelleri belirlemek ve bu engelleri bazı değişkenler açısından incelemek amacı ile yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın evrenini, bir devlet ve özel hastanede çalışan hemşireler (520 hemşire), örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 248 hemşire oluşturdu. Kurumların etik kurullarından, araştırmanın gerçekleştirilmesine ilişkin yazılı izin alındı. Veriler, “Hemşire Bilgi Formu”, “Hemşirelik Araştırmalarından Yararlanmada Engeller Ölçeği” kullanılarak toplandı. Bulgular: Araştırma kapsamındaki hemşirelerin %86.3’ünün kadın, yaş ortalamasının 29.92±7.22, %35.5’inin lisans mezunu, çalışma yılı ortalamasının 8.91±7.74 olduğu belirlendi. Hemşirelerin %83.5’inin yabancı dil bildiği, %28.6’sının hemşirelik araştırmasında rol aldığı, %72.6’sının hemşirelik alanında araştırma yapmak istediği, %25.8’inin hemşirelikle ilgili yayınları izlediği, %50.4’ünün hemşirelikle ilgili bilimsel etkinliklere (kongre, sempozyum vb.) katıldığı, %54.8’inin hemşirelikle ilgili bilimsel etkinliklerden haberdar olamadığı, %10.1’inin araştırma sonuçlarını uygulamalarında kullandığı belirlendi. Hemşirelerin, araştırma sonuçlarını kullanmasını engelleyen en önemli etmenlerin; araştırma sonuçlarının uygulamaya geçirilmesinde olanakların yetersiz olması, hemşirelik alanına özgü bilgilerin toplandığı merkezi bir birimin bulunmaması, hemşirelerin araştırma okuyacak zamanlarının olmaması, olduğu belirlendi. Hemşirelerin çalıştığı kurum, cinsiyet, yaş, bilimsel araştırmaya katılma, araştırmada yer almak isteme, hemşirelik yayınlarını izleme değişkenlerinin hemşirelik uygulamalarında araştırma sonuçlarının kullanma durumlarını istatistiksel anlamlılıkla etkilediği saptandı. Sonuç: Hemşirelerin araştırma yapmak ve uygulamalarında araştırma sonuçlarını kullanmak istedikleri, fakat bu konuda engellerle karşılaştıkları belirlendi.
144-155

REFERENCES

References: 

Adamsen, L., Larsen, K., Bjerregaard, L,, Madsen, J. K. (2003). Danish
research-active clinical nurses overcome barriers in research
utilization. Scand J Caring Sci, 17: 57–65.
Bayık, T. A., Uysal, A., Ardahan, M., Ozkahraman, S. (2009). Barriers
to Research Utilization Scale: psychometric properties of the
turkish version. Journal of Advanced Nursing. doi: 10.1111/j.1365-
2648.2009.05162.x.
Bilazer, F. N., Konca, G. E., Uğur, S., Uçak, H. (2008). Türkiye’de
hemşirelerin çalışma koşulları. Odak Ofset Matbaacılık, Ankara.
Dunn, V., Crichton, N., Roe, B., Seers, K., Williams, K. (1998).
Using research for practice: a UK experience of the BARRIERS
Scale. Journal of Advanced Nursing, 27: 1203-1210.
Funk, S. G., Champagne, M. T., Wiese, R. A., Tornquist, E. M.
(1991). BARRIERS: The barriers to research utilization scale. Applied
Nursing Research, 4(1): 39-45.
Görak, G. (2003). Hemşirelik araştırmalarının uygulamaya geçirilememe
nedenleri. I. Uluslararası & V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi
Kongresi Kitabı, Özlem Grafik Matbaacılık, İstanbul, 41-46.
Gülseren, K., Seren, Ş., Kurt, S., Bengü, N., Yürümezoğlu, H.A.
(2007). Bir üniversite hastanesinde hemşirelerin araştırma kullanı-
mına ilişkin algıladıkları engeller ve kolaylaştırıcılar. 4. Uluslararası
11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Tübitak Yayınları, Ankara,
153.
Hundley, V., Milney, J., Leighton-Beck, L., Graham, W., Fitzmaurice,
A. (2000). Raising research awareness among midwives and
nurses: does it work? Journal of Advanced Nursing, 31(1): 78-88.
Kajermo, K., Nordström, G., Krusebrant, A., Björvell, H. (1998).
Barriers to and facilitators of research utilization, as perceived by a
group of registered nurses in Sweden. Journal of Advanced Nursing,
27: 798-807.
Kaya, N. (2008). Yaşam Modeli. Babadağ K, Aştı T.A (Ed). Hemşirelik
Esasları Uygulama Rehberi. İstanbul Medikal Yayıncılık, 1-7.
Koehn, M. L., Lehman, K. (2008). Nurses’ perceptions of evidencebased
nursing practice. Journal of Advanced Nursing, 62(2): 209–
215.
Kuuppelomaki, M., Tuomi, J. (2003). Finnish nurses’ views on their
research activities. Journal of Clinical Nursing, 12: 589–600.
McCleary, L., Brown, G. T. (2003). Association between nurses’
education about research and their research use. Nurse Education
Today, 23: 556-565.
Nahcivan, N. Ö. (2003). Hemşirelik araştırmalarının uygulamada
kullanımında adımlar ve stratejiler. I. Uluslararası & V. Ulusal Hemşirelik
Eğitimi Kongresi Kitabı, Özlem Grafik Matbaacılık, İstanbul,
47-54.
Oh, E. G. (2008). Research activities and perceptions of barriers to
research utilization among critical care nurses in Korea. Intensive
and Critical Care Nursing, doi:10.1016/j.iccn.2007.12.001.
Olade, R. A. (2003). Attitudes and factors affecting research utilization.
Nursing Forum, 38(4): 5-15.
Oranta, O., Routasalo, P., Huplı, M. (2002). Barriers to and facilitators
of research utilization among Finnish Registered Nurses. Journal
of Clinical Nursing, 11: 205–213.
Özdemir, L., Akdemir, N. (2009). Turkish nurses’ utilization of research
evidence in clinical practice and influencing factors. International
Nursing Review, 56: 319-325.
Parahoo, K. (2000). Barriers to, and facilitators of, research utilization
among nurses in Northern Ireland. Journal of Advanced Nursing,
31 (1): 89-98.
Retsas, A. (2000). Barriers to using research evidence in nursing
practice. Journal of Advanced Nursing, 31(3): 599-606.
Tsai, S. (2000). Nurses’ participation and utilization of research in
the Republic of China. International Journal of Nursing Studies, 37:
435-444.
Valizadeh, L., Zamanzadeh, V. (2003). Research utilization and research
attitudes among nurses working in teaching hospitals in Tabriz,
Iran. Journal of Clinical Nursing, 12: 928-930.
Veeramah, V. (2004). Utilization of research findings by graduate
nurses and midwives. Journal of Advanced Nursing, 47(2):183-191.
Yava, A., Çiçek, H., Tosun, N., Yanmış, N., Koyuncu, A., Güler, A.,
Akbayrak, N. (2008). Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi hemşirelerinin
araştırma sonuçlarını kullanmalarını etkileyen faktörler. Anatol
J Clin Investig, 2(4): 160-166.
Yava, A., Tosun, N., Çiçek, H., Yavan, T., Terakye, G., Hatipoğlu,
S. (2007). Hemşirelik araştırmalarının sonuçlarını kullanımında Engeller
Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenirliliği. Gülhane Tıp Dergisi,
49: 72-80.
Yılmaz, M. (2005). Hemşirelik bakım hizmetinin kalitesini geliş-
tirme yolu olarak kanıta dayalı uygulama. Cumhuriyet Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(1): 41-48

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com