You are here

Diz ve Ayak Bileği Eklemlerinin Hareket Genişliklerinin Ölçümü

Measurement of The Range of Motiıon of Knee and Ankle Joints

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
Objective: In our study, the measurement of joint motion capacity of knee and ankle at adults not having any medical problem was aimed. Materials and Methods: Measurements were carried out on the subjects whose ages change between 17-22 in 40 men and 40 women by using digital electronic inclinometer. Flexion, int. Rotation, ext. Rotation motion capacities at knee joint were measured at right-left side for men and women. Results: At flexion volume for men and women among each other and in right-left isn't statistically significant (p>0.05). However, when men compared with women: int. rot for men is 11±1.9,ext. rot is 24±2, for women; int. rot. is 9.6±1.8, ext. rot. is 20.8±2.3, rotation (internal-external) range of motions was seen more significant statistically in favor of men (p<0.05). Range of motions of dorsal flexion, plantar flexion, inversion and eversion at ankle joint were measured. Difference significant statistically was not found when ankle movements of men and women were compared between each other. While significant difference in favor of men was found at dorsal flexion motion capacity (21.2±2.3 for men, 19.1±2.2 for women) (p<0.05 ), difference among motion capacities of plantar flexion, inversion and eversion was not detected (p>0.05). Conclusion: We have thought lower level of motion capacities of rotation at knee and dorsal flexion at ankle compared to men can be associated with wearing high-heeled shoes. Because, joint kinetics of knee and ankle degenerate at the women wearing high-heeled shoes. Finally, we think that average motion capacity values we have found will form a standard for healthy and young Turkish people and be a guide for physicians with respect to treatment of motion losses occurred at joint diseases.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Çalışmamızda herhangi bir tıbbı problemi olmayan yetişkin kişilerde diz ve ayak bileği eklem hareket kapasite ölçülmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Ölçümler 40 bayan 40 erkek olmak üzere yaşları 17 -22 arası değişen denekler üzerinde dijital elektronik inklinometre aleti kullanılarak yapılmıştır. Diz ekleminde Fleksiyon, int. Rotasyon, ekst. Rotasyon hareket kapasiteleri erkek ve bayanlarda sağ-sol taraf olarak ölçüldü. Bulgular: Erkeklerin ve kadınların Fleksiyon hacminde kendi aralarında ve sağ-sol karşılaştırılmasında istatistiksel olarak fark bulunmadı (p>0.05). Fakat erkekler ile kadınlar karşılaştığında: Erkekler int. rot.11±1.9,eks. rot.24±2.1, Bayanlar int. rot. 9.6±1.8, eks. rot.20.8±2.3 rotasyon (internal-eksternal) hareket genişlikleri istatistiksel olarak erkekler lehine anlamlı fazla olduğu görüldü (p<0.05). Ayak bileği ekleminde, dorsal fleksiyon, plantar fleksiyon, inversiyon ve eversiyon hareket genişlikleri ölçüldü. Erkeklerin ve kadınların ayak bileği hareketlerinin kendi içlerinde karşılaştı¬rılmasında sağ-sol ayak arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Diğer tarafta ise dorsal fleksiyon hareket kapasitesi (erkeklerde 21.2±2.3, bayanlarda 19.1±2.2) erkekler lehine anlamlı fazla bulunurken (p<0.05), plantar fleksiyon , inversiyon ve eversiyon hareket kapasiteleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Kadınlarda rotasyon hareket kapasitesinin erkeklere göre az olmasını topuklu ayakkabı giyimiyle bağlantılı olabileceğini düşündük. Çünkü topuklu ayakkabı giyenlerde diz eklemi kinetiği bozulmaktadır. Sonuç olarak bulduğumuz ortalama hareket kapasite değerleri sağlıklı ve genç Türk insanı için bir standart oluşturacağı ve eklem hastalıklarında oluşan hareket kayıplarının tedavisinde hekimlere yol gösterici olacağını düşünmek¬teyiz.
11-14

REFERENCES

References: 

1.
Kami
l Ö. Antropometri Sporda Morfolojik Planlama. 1. Baskı,
Arı Matbaacılık 1993; 16-19: 28-30.
2. Cleffken B, Breukelen GV, Mameren HV, Brink P, Damink SO. Test-retest reproducibility of elbow goniometric measurements in a rigid double-blinded protocol.Intervals for distinguishing between measurement error and clinical change. J Shoulder Elbow Surg 2007; 16: 788-794.
3. Ake A, Moussa M, Alnahdı M. On geographical variations in the normal range of joint motion. Clin.Orth.and Related Rese 1987; 10: 229-231.
4. Adams M.A, Dolon P, Marx C.et al. An electronic inclinometer technique for measuring lumbar spinal motion. Clin.Biomech 1986; 1: 130-134.
5. Mellin G. Measurement of thoracolumbar posture and mobility with a myrin inclinometer. Spine 1986; 11: 759-761.
6. Anar S, Mesut R, Ünalan H.Üst Ekstremite Büyük Eklemlerinin Aktif Hareket Açıklıklarının Ölçümü, T. Ü. Tıp Fak. Dergisi 1995; 12: 65-70.
7.
Özdin
ç S, Mesut R, Ünalan H. Omuz, Dirsek ve El bileği Hare¬ket Genişliklerinin Değerlendirilmesinde Üniversal Goniometre ile Elektronik Digital İnklinometrenin Karşılaştırılması. Fizyote-
rapi-Rehab 1985; 8: 24-30.
8. Boone DC, Azen SP. Normal Range of motion of joints in make subjects. J.Bone Joint Surg 1979; 61: 756-758.
9. Kathryn E, Toni P, Normal Hip and Knee Active R.O.M. the realationship to age. Phys. Ther 1991; 71: 656 - 661.
10. Morrisey MC. Musculoschelatal Analysis. The Knee Phys
Theraie 1989; 65: 381-396.
11. Desdicioğlu K. Articulatio genu'nun morfolojik özellikleri. S.D.Ü. Tıp Fak. Dergisi 2008; 15: 45-52.
12. Moore LK, Dalley AF. Clinically Oriented Anatomy. 4.Baskı, Lippincott Williams and Wilkins 1999: 556-559.
13. Ensberg J.R, GrimstonS.K. Predicting talocrural joint rotation from talocalcaneal talocrural joint oriantations. J Orthop-Res
1988; 6: 749-757.
14. Al-Rawi Z.S, Al-Aszawi A.J, Al-Chalabi T. Joint mobility among university students in Iraq. Brt. J 1987; 4: 324-326.
15. Lindberg A, Goidie L, Kalin B. Kinematics op the ankle foot complex pl.flex. and dors. flex. Foot-Ankle 1989; 9: 194-200.
16. Diamond JE, Vlueller M.J. Effect of total contact cost immobilization on subtalar and talocrural joint motion in patients with diabetus mellutus. Phys. Ther 1983; 73: 310-315.
17. Roas A, Anderson G.BJ. Normal range of motion of the hip, knee and ankle joints in male subjects, 30-40 years of age. Acta Orthop. Scand 1982; 1: 205-207.
18. A. Vural, T. Yılmaz, F. Vural. Balerinlerde ayak morfolojik değişiklikleri. 3. Ulusal Anatomi Kongre Kitapçığı İzmir 1995; 4.
19. Livaneloğlu A, Sade A, Otma S. Balerinlerde alt ekstremite eklem hareket genişlikleri ve esneklik özellikleri. Fizyoterapi Reh. Der 1971; 6: 44-51.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com