You are here

10-12 Yaş Bayan Yüzücülere Uygulanan Sekiz Haftalık Dinamik Germe Egzersizlerinin Esneklik Gelişimi Üzerine Etkisi

Effect Of The Applying Dynamic Streching Exercises Development To Flexibility Age Of The Between 10-12 Years Female Swimmers

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research was to determine the affect of the 8 weeks dynamic strecthing exercises on the improvement of flexibility of the 10-12 years competitor female swimmers. Subjects were voluntarily participated in this study. Subjects were divided into two gru-ops, these were 12 swimmers for experimental group from Galatasaray sports Club, with age of 11,08±0,7 years, body weight of 37,08±4,8 kg and height of 150,8±8,6 cm and 8 swimmers for control group from Yeşilyurt Sports Club; with age of = 10,08±0,8 year, body weight of38±3,3 kg, height of 148,8±6,5 cm. All groups participated in water and land trai¬ning session, 12-18 hours in a week through 8 weeks. In addition to training periods, the Experimental group performed extra warm up activities, 3 times in a week and 12 diffe¬rent strecthing exercises. Each exercise was performed 3 times for 30 seconds. SPSS 10.00 for windows packet programme was used to analyze data. To analyze diffe¬rences between means of groups and measures, "Independent Samples t Test and Pai¬red t Test" were used and significant levels were accepted as p<0.05 and p<0.01. As a result of this study, it was found that there were significant improvements of left-right sho¬ulder flexsion-extansion, left-right hip flexion-extansion, left-right plantar flexion and left-right dorsi flexion in the experimental group after 8 weeks dynamic strecthing exercises.
Abstract (Original Language): 
Araştırma; 10-12 yaş grubu yarışmacı bayan yüzücülerde 8 haftalık dinamik germe (strec-hing) egzersizlerinin esneklik gelişimi üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Araş¬tırma, deney grubunu; Galatasaray Spor Kulübünde, yaş ortalaması; 11,08±0,7 yıl, vücut ağırlık ortalaması 37,08±4,8 kg, boy ortalaması; 150±8,6 cm, olan 12 sporcu ve kontrol gru¬bunu ise; Yeşilyurt Spor Kulübünde yaş ortalaması; 10,8±0,8 yıl, vücut ağırlık ortalaması 38±3,3 kg, boy ortalaması; 148,8±6,5 cm olan 8 sporcu, toplam 20 genç bayan yüzücü-nüm gönüllü katılımıyla oluşturulan gruplarla yapıldı. Deney ve kontrol gruplarına haftada 12-18 saat süre ile 8 haftalık kara ve yüzme antren¬manları uygulandı. Deney grubuna; 8 haftalık bu antrenmanlara ek olarak antrenmanın ısın¬ma bölümünde; haftada 3 gün, 12 farklı germe (streching) egzersizleri uygulandı. Her ha¬reket 3'er tekrar ve 30 saniye süreyle yaptırıldı. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 10.0 for Windows paket programı kullanıl¬dı. Gruplar ve ölçümler arasındaki farkların anlamlılık düzeylerini belirlemek için; Paired Sam¬ples t testi ve independent Samples t Testleri kullanıldı ve p<0.05 ve p<0,01 anlamlılık dü¬zeyinde incelendi. Sonuç olarak; araştırmaya katılan deney grubundaki 12 yüzücünün, 8 haftalık dinamik ger¬me (streching) çalışmaları sonucunda; sağ-sol omuz fleksiyon ve ekstansiyon, sağ-sol kal¬ça fleksiyon ve ektansiyon, sağ-sol ayak plantar fleksiyon ve sağ-sol ayak dorsi fleksiyon değerlerinin, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı tespit edildi.
62-67

REFERENCES

References: 

1. Akgün, N.; "Egzersiz ve Spor Fizyolojisi". VI. Baskı, Ege Üniversi¬tesi Basımevi, İzmir, 1996.
2. Akandere, M.; "17-22 Yaş Grubu Kız Sporcuların Esnekliklerinin Ge-liştirilmesinde Statik ve Dinamik Gerdirme Egzersizlerinin Etkisi", Be¬den Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1: 10-15, 1999.
3. Alpar, R.; "Yüzme ve Sutopu Antrenmanlarının Temelleri", Yüzme Atlama Sutopu Federasyonu Yayın No: 4, İstanbul, 1988.
4. Demirel, N., Yüktaşır, B., Yalçın, B., Tanesen, B.; "Statik Germe Eg-zersizlerinin Kız Çocukların Esneklik Gelişimi Üzerine Etkisi", Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2: 25-30, 2004.
5. Galedas, N.D., Nassis, G.P., Pavliceviç, G.P.; "Somatic and Physi¬cal Traits Affecting Sprint Swimming Performance in Young Swimmers", Int.J.Sports Med., 2005 Mar; 26(2):139-44.
6. Güler, Ç.; "9-12 Yaş Grubu Yarışmacı Yüzücülerde Eklem Hareket Genişliğinin ve Antropometrik Parametrelerin Yüzme Performansı İle İlişkisi ve Bunu Temel Alan Yeni Bir Esneklik Programının Düzenlen¬mesi". Doktora Tezi, İstanbul, 2000.
7. Hagerman, P.S.: "Flexibility for swimming", NSCA'a Performance Training Journal, Vol:1 Num:7, www.nsca-lift.org/perform, 01.17.2006.
8. Urartu, Ü.; "Yüzme Teknik-Taktik-Kondisyon", I. Baskı, İnkilap Ki¬tapevi, İstanbul, 1994.
9. http://www.wandsworthsc.com/flexibility.htm, Flexibility For Swim¬mers, 01.14.2006)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com