You are here

EĞİTİM TARİHİ ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ

ANALYSIS OF GRADUATE THESES ON HISTORY OF EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to analyze graduate theses in the field of history of education in Turkey with regard to topics, publication years, universities and methods. The population of the study covers graduate theses undertaken up to 2010 in Turkey addressing to the topics of (61 theses). This descriptive study was designed as survey model. In the analysis of the theses, content analysis method was used and the results were analyzed in terms of frequency and percentages. It is believed that the results will help the researchers to select new research topics in the field of history of education. The results of the study are important due to directing the researchers to more original topics and using human resources more effectively and efficiently. It can be concluded that graduate theses undertaken in the field of history of education are limited in number and generally superficial.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de “eğitim tarihi” alanında yapılmış lisansüstü tezleri konularına, yapılış yıllarına, üniversitelere ve yöntemlerine göre analiz etmektir. Araştırma evrenini, Türkiye’de 2010 yılına kadar “eğitim tarihi”, “Türk eğitim tarihi”, “öğretmen yetiştirme” konulu anahtar sözcüklerinde tanımlanmış ve YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne ulaştırılmış lisansüstü tezler oluşturmaktadır (toplam 61 tez). Araştırma tarama modelinde desenlenmiş, betimsel bir çalışmadır. Tezlerin analizinde içerik analizi tekniği uygulanmış ve veriler frekans ve yüzdelikler ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçların, eğitim tarihi alanında yeni araştırma konusu seçiminde araştırmacılara yardımcı olacağı düşünülmektedir. Araştırma bulguları, araştırmacıları daha özgün konulara yönlendireceği ve insan kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanılması açısından yararlı olacağı için önemlidir. Araştırmada eğitim tarihi alanında yapılan lisansüstü tezlerin sınırlı sayıda ve genelde yüzeysel çalışmalar olduğu sonucu çıkarılabilir.

REFERENCES

References: 

Doğan, İ., Toplum ve Eğitim Sorunları Üzerine Felsefî ve Sosyolojik Tahliller,
Ankara, Pegem A Yayıncılık, 2004.
Eğitim Sen 1. Kadın Kurultayı, “Eğitim İşkolunda Çalışan Kadınların Sorunları ve
TİS Talepleri Komisyon Raporu”, Eğitim Sen 1. Kadın Kurultayı (2-4
Temmuz 2004), Ankara, Eğitim Sen Yayınları, 2005.
Ergün, M., “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi”, Türkiye Araştırmaları Literatür
Dergisi, Cilt 6, sayı 12, 2008, s.321-348.
http://tez2.yok.gov.tr (Bu adresten tarama Temmuz-Ağustos 2011 tarihleri arasında
yapılmıştır).
Öztürk, C., “Türkiye’de Öğretmen Yetiştiren Kurumlar Tarihi Literatürü”, Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 6, sayı 12, 2008, s.487-520.
TALİD, “Yahya Akyüz ile Türk Eğitim Tarihi Üzerine”, Türkiye Araştırmaları
Literatür Dergisi, Cilt 6, sayı 12, 2008, s.471-486.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com