You are here

İlkokul Matematik Derslerine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

The Analysis of the Graduate Theses Related to Mathematics Courses

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
With this study the analysis of the dissertations to mathematics courses in primary schools have been aimed. Fifty dissertations were analysed with qualitative research approach. The dissertations, reached by website of YOKTEZ, were analysed according to their level of degree, universities and departments, supervisor’s title, years of publication, target year of primary school, subjects of topic, topics, methodologies, policies for data collection, and methods for data analysis. The research findings have been evaluated by using a content-analysis method. In this research, it was found that the most prepared post graduate thesis in the fifth grade of primary school have been conducted in 2010 and 2012 and mostly assistant professors have supervised them. According to this, it was uncovered that the most common topic has consisted of algebra and a qualitative research approach has commonly been applied. As a result of the research it is found that the achievement tests have been used as a data collection method and finally the test has been used for qualitative research analysis.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma ile ilkokul matematik derslerine yönelik yapılmış olan lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmada 50 adet lisansüstü tez incelenmiştir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak döküman incelemesi kullanılmıştır. YÖKTEZ ortamında ulaşılan lisansüstü tezleri; gerçekleştirildikleri lisansüstü düzeye, hazırlandıkları üniversite ve anabilim dalına, yürütme sorumluluğunu üstlenen danışmanların unvanlarına, hazırlandıkları yıla, çalışmanın gerçekleştirildiği ilkokulun sınıf düzeyine, seçilen konu alanına, seçilen konuya, benimsenen araştırma yöntemine, veri toplama tekniklerine ve benimsenen veri analiz yöntemine göre incelenmiştir. Araştırma verileri içerik analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, en fazla yüksek lisans tezi hazırlandığı, tezlerin en çok 2010 ve 2011 yıllarında ve 5. sınıf düzeyinde yapılmış olduğu, danışman olarak da en çok yardımcı doçentlerin görev aldığı, konu alanı olarak da cebir alanında gerçekleştirildikleri, genelde nicel araştırma yönteminin benimsendiği, veri toplama tekniği olarak da başarı testlerinin kullanıldığı, nicel veri analizlerinde de t testinden yararlanıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Baki, A. ve diğ. (2011). Türkiye’ deki Matematik Eğitimi Araştırmalarındaki Eğilimler: 1998 ile 2007 Yılları Arası.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 57-68.
Çakıroğlu, E. (2013). Matematik Kavramlarının Tanımlanması (Birinci Baskı). İsmail Özgür Zembat, Mehmet Fatih
Özmantar, Erhan Bingölbali, Hakan Şandır, Ali Delice (Editörler). Tanımlar ve Tarihsel Gelişimleriyle
Matematiksel Kavramlar. Ankara: Pegem A Akademi Yayınları.
Çiltaş, A., Güler, G. ve Sözbilir, M. (2008). Türkiye’de Matematik Eğitimi Araştırmaları: Bir İçerik Analizi Çalışması.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 565-580.
Ekiz, D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş Üçüncü Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
Ergun, M. ve Çilingir, F. (2013, 10-11 Mayıs). İlköğretim Bölümünde Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Örneği. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler El Kitabı, Sakarya.
Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H. ve Günay Balım, A. (2011). Fen Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerdeki Yöntemsel ve
İstatistiksel Sorunlar. İlköğretim Online, 10 (1), 206-218, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr.
İlhan, A. (2011). Matematik Eğitimi Araştırmalarında Tematik ve Metodolojik Eğilimler: Uluslararası Bir Çözümleme.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Kayhan, M. ve Özgün Koca, S. A. (2004). Matematik Eğitiminde Araştırma Konuları: 2000-2002. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 72-81.
Küçükoğlu, A. ve Ozan, C. (2013). Sınıf Öğretmenliği Alanındaki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi.
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:4, Sayı:12.
MEB, (2004). İlköğretim Matematik Dersi 1-5. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı. Erişim Tar: 29.01.2014, Erişim Adresi: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretimprogramlari/
icerik/72.
Minisker, M. (2006). Matematiğin Doğası, Yapısı ve İşlevi (Birinci Baskı). Hülya GÜR (Editör). Matematik Öğretimi.
İstanbul: Lisans Yayıncılık.
Özenç, M. ve Özenç, E. G. (2013). Sınıf Öğretmenleri İle Yapılan Lisansüstü Eğitim Tezlerinin Yöntem Bölümü Açısından
İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1.
Ulutaş, F. ve Ubuz, B. (2008).Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. İlköğretim
Online, 7(3), 614-626. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr.
Van De Walle, J. A., Karp, K. S. ve Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve Ortaokul Matematiği Gelişimsel Yaklaşımla
Öğretim. (Çeviri Editörü: Soner Durmuş). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Yalçınkaya, Y. ve Özkan, H. H. (2012).2000-2011 Yılları Arasında Eğitim Fakülteleri Dergilerinde Yayımlanan Matematik
Öğretimi Alternatif Yöntemleri İle İlgili Makalelerin İçerik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, Sayı: 16.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Sekizinci Baskı). Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Yücedağ, T. (2010). 2000-2009 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Çalışmalarının Bazı
Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com