You are here

Gelişim Psikolojisi Açısından Kur'an'da "Bülûğ" Olgusu

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
stages of man's growing up in Holy Kur'an are described with reference to the term "büluğ". Used in various contexts this term is explained with an appeal to the main processes of life in connection with the distinctive terms such as adolscence, adulthood, middle-agedness and old agedness. Emphasizing God's attributes, Kur'an locates the phases of man's growing up with the aim of securing the needs of man in the world.
Abstract (Original Language): 
İnsanın gelişim evreleri Kur'an'da "bülûğ" ifadesiyle anlatılmıştır. Bu ifade çeşitli kelimelerle yan yana gelerek ergenlik, yetişkinlik, orta yaş, ihtiyarlık gibi hayatın temel süreçleri açıklanmıştır. Kur'an hem Allah'ın sıfatlarına dikkat çekmek hem de insanın dünyadaki ihtiyaçlarını gözetmek amacıyla gelişim evrelerine yer vermiştir.
FULL TEXT (PDF): 
275
298