You are here

TÜRKİYE’DE ORTAÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDA TERÖR KONUSUNUN İŞLENİŞİ

Concept of Terror in High School Course Books in Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Due to the realities of the century and the essence of terrorism, the fight against terrorism has gained a new dimension. At this point, it has been found out that diminishing terrorism is not only the armed forces’ responsibility; more comprehensive approaches and preventive cautions have been started to be taken. Taking the growing stages of an individual into consideration, teenagers end up improving their personalities especially in high school years. In these ages, an individual makes interpretations in his or her world by giving meanings to current concepts. If topics are taught in a logical order, with a good timing and in a cause and effect context to the individuals of this age who are open to especially inspiration and encouragement, there is no reason for them not to accept and internalize. Although Turkey has learnt partially to live with terrorism, no information is given about terrorism and what terror means in our schools. The information that is given depends on the teachers’ initiative. In this study, some advice about studying the current curriculum thoroughly and possible changes that can be made to create an appropriate terror perception in giving meaning to concepts is given to high school students who try to complete their personality development.
Abstract (Original Language): 
Yaşadığımız çağın realiteleri ve terörizmin doğası gereği terörle mücadele yeni bir boyut kazanmıştır. Bugün terörle mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin görevi olmadığı anlaşılmış olup daha bütüncül yaklaşımlar ve önleyici tedbirler alınmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, bireylere terör kavramının ve olgusunun doğru bir şekilde öğretilmesi de önem kazanmıştır. Bireyin gelişim evreleri göz önüne alındığında, özellikle lise yıllarına tekabül eden ergenlik çağında kimlik oluşumunun gerçekleştiği görülmektedir. Bu çağlarda birey, kavramlara anlamlar yükleyerek, kendi algı dünyasını oluşturmaktadır. Özellikle telkine ve yönlendirmeye açık olan bu dönemin bireylerine yerinde, zamanında ve en önemlisi de sebep-sonuç bağlamında anlatılanların, daha çabuk benimsenmesi ve kabul görmesi mümkün olmaktadır. Türkiye, artık terörle yaşamasını kısmi olarak öğrenmesine rağmen özellikle ortaokul ve lise seviyesindeki okullarda terörizmin ve terörün ne olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmemektedir. Bu çalışmada kimlik oluşumunu gerçekleştirme süreci yaşayan lise dönemindeki bireylerin; doğru ve yerinde bir terör algısı oluşturabilmeleri için ders kitaplarında mevcut durum incelenerek yapılabilecek değişiklikler hususunda tavsiyelerde bulunulmuştur.
109
134

REFERENCES

References: 

Altuğ, Yılmaz, (1995), Terörün Anatomisi, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. Arıboğan, Deniz Ülke, (2007), Terör Korku Hali, İstanbul: Profil Yayıncılık. Arslan, M. Mustafa; Kar, Hakan; Akcan, Ramazan ve Çekin, Necmi, (2008), “Hatay Ağır Ceza Mahkemesinde Karara Bağlanan Cinsel Suçların Analizi”, Adli Bilimler Dergisi, C.7, S.2, s.35. Aslan, A. Kadir, (2001), “Eğitimin Toplumsal Temelleri”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.5 (Mayıs), s.12. Atıcı, Bünyamin ve Gümüş, Çetin, (2002), “Bireylerin Terör Hareketlerine Katılım Durumları ile Eğitim Düzeyleri Arasındaki İlişki”, Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, 17-19 Ekim 2001, Fırat Üniversitesi: Elazığ, ss.83-90. Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, (2009), “Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Politik Yapı Araştırması: Sorunlar, Beklentiler ve Çözüm Önerileri”, Proje Raporu, İstanbul, s.51.
130 Polis Bilimleri Dergisi 15 (4) 2013
Başaran, İbrahim Ethem, (1983), Eğitim Yönetimi, Ankara: Gül Yayınevi. Bender, Merih Tekin, (2005), “John Dewey'in Eğitime Bakışı Üzerine Yeni Bir Yorum”, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C.6, S.1, s.14.
Best, Steven ve Nocella, Anthony J., (2006), Terörizmi Tanımlamak, http://www.birikimdergisi.com/birikim/makale.aspx?mid=152 (erişim tarihi: 26.06.2012).
Bozkurt, Özcan, (2009), Eğitim ve Toplum, http://www.meb.gov.tr /belirligunler/24kasim1/ makaleler/egitim_toplum.htm, (erişim Tarihi: 03.07.2009).
Bugün Gazetesi (2012). “PKK'nın büyük yalanı ortaya çıktı”. http://gundem.bugun.com.tr/pkk-nin-buyuk-yalani-ortaya-cikti-haberi/211567/, (erişim tarihi: 08.04.2013). Buhari, İlim, 37; Hac 132; Müslim, Hac, 147. Buhâri, Nikâh, 45, Edep, 57; 58, Ferâiz, 2; Müslim, Birr, 28-34; Ebû Dâvud, Edep 40; Tirmizi, Birr, 18, Krş. Hucurât, 49/12. Buhari, Vasâye, 23; Müslim, İman, 144, Hudud, 44. Cerrah, İbrahim, (2000), “PKK Terörünün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Nedenleri: Batılı Ülkelerin PKK Terörüne Yaklaşımlarına Eleştirel Bir Bakış”, 1. Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik ve Huzur Sempozyumu Bildirileri, Elazığ: Fırat Üniversitesi Yayınları, s.376. Chaliand, Gérard ve Blin, Arnaud (Ed.), (2007), The History of Terrorism From Antiquity to Al Qaeda, London: University of California Press. Cooper, Barry, (2004), New Political Religions, or, An Analysis of Modern Terrorism, Missouri: University of Missouri Press.
Çelebi, Berin, (2013), Fitne, http://www.korfezmuftulugu.gov.tr/ ?Syf=18&Hbr=34144&/F%C4% B0TNE, (erişim tarihi: 03.09.2013). Dalkılıç, Meryem, (2006), Lise Öğrencilerinin Ana-Baba ve Ergen İlişkilerinde Algıladıkları Problem Çözme ve İletişim Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dursun, Ahmet, (2007), “Güneydoğu’daki Etnik Problemler ve Çözüm Arayışları”, Köprü Dergisi, S.98 (Bahar), s.3.
Turkish Journal of Police Studies 131
Dünya Bankası, (2012), Hangi Ülkede Kaç Müslüman Var?, http://www.timeturk.com/tr/ 2012/01/02/hangi-ulkede-kac-musluman-var.html, (erişim tarihi: 08.04.2013). EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü), (2009), Terör, http://www. egm.gov.tr/temuh/terorizm1.html, (erişim tarihi: 24.06.2009). EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, (2008), “İşte Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerinin analizi.” http://arama.hurriyet.com.tr/ arsivnews.aspx? id=7913581, (erişim tarihi: 08.04.2013). Erkal, Mustafa, (1998), Sosyoloji, İstanbul: Der Yayınları. Eserpek, Altan, (1978), “Eğitim ve Sosyal Değişme”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.11, S.1-2, ss.125. Fabio, Antonio; Tu, Li-Chuan; Loeber, Rolf ve Cohen, Jacqueline, (2011), “Neighborhood Socioeconomic Disadvantage and the Shape of the Age-Crime Curve”, American Journal of Public Health, C.101, S.1, ss.325-S332. Gül, Serdar Kenan ve Güneş, İsmail Dinçer, (2009), “Ergenlik Dönemi Sorunları ve Şiddet” , Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, C.11, S.1, ss.79-101. JGK (Jandarma Genel Komutanlığı), (2009), Terör,Terörizm ve Terör Örgütleri, http://www.jandarma.gov.tr/asayis/ter.s7Teror_Terorizm_ Teror_Orgutlerinin_%20Amac%C4%B1.htm, (erişim tarihi: 24.05.2009). Kaya, Remzi, (2008), “Kur'an Ayetleri Işığında Terör ve Çözüm Önerileri”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.17, S.2, ss.34. Kemerlioğlu, Eyüp; Kızılçelik, Sezgin ve Gündüz, Mustafa, (1996), Eğitim Sosyolojisi, Sosyoloji Teorileri-3,İzmir: Saray Kitabevleri. Koç, Mustafa, (2004), “Gelişim Psikolojisi Açısından Ergenlik Dönemi ve Genel Özellikleri”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.17, s.232. Kongar, Emre, (1998), 21. Yüzyılda Türkiye, İstanbul: Remzi Kitapevi.
132 Polis Bilimleri Dergisi 15 (4) 2013
Loeber, Rolf; Menting, Barbara; Lynam, Donald R.; Moffitt, Terri E.; Stouthamer-Loeber, Magda; Stallings, Rebecca; Farrington, David P. ve Pardini, Dustin, (2012), “Findings From the Pittsburgh Youth Study: Cognitive Impulsivity and Intelligence as Predictors of the Age-Crime Curve”, Journal of The American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, C.51, S.11, ss.1136-1149. Lindeman, Eduard Christian, (1921), The Community. An Introduction To The Study of Community Leadership and Organization, New York: Association Press. Madu, Enem Kelechi, (2007), Terrorism: The Search For an International Legal Framework, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Alberta: University of Alberta, Faculty of Law. Mâide, 5/32. Mallaby, Sebastian, (2002), “Yoksulluk Terörizmi Alevlendirir mi?”, Washington Post, (erişim tarihi: 20.05.2004). Masten, Ann S. ve Narayan, Angela J., (2012), “Child Development in the Context of Disaster, War, and Terrorism: Pathways of Risk and Resilience”, Annual Review of Psychology, C.63, S.1, ss.227-257, doi:10.1146/annurev-psych-120710-100356. Mccauley, Clark, (2012), “Testing Theories of Radicalization in Polls of U.S. Muslims”, Analyses of Social Issues & Public Policy, C.12, S.1, ss. 296-311. doi:10.1111/j.1530-2415.2011.01261.x. Mersky, Joshua P.; Topitzes, James ve Reynolds, Arthur J., (2012), “Unsafe at Any Age: Linking Childhood and Adolescent Maltreatment to Delinquency and Crime”, Journal of Research in Crime and Delinquency, C.49, S.2, ss.295-318.
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), (2012), 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sorular-Cevaplar, http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf, (erişim tarihi: 02.07.2012). Özçatalbaş, Murat, (2006), Terörle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Boyutu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü. Özel, Ahmet, (1990), İslâm Hukukunda Milletler Arası Münasebetler ve Ülke Kavramı, İstanbul: Marifet Yayınları.
Turkish Journal of Police Studies 133
Özeren, Süleyman; Sözer, M. Alper ve Başıbüyük, Oğuzhan, (2012), “Bireylerin Terör Örgütüne Katılmasına Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Çalışması: PKK/KCK Örneği”, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, C.3, S.2, ss.57-83. Sağ, Vahap, (2003), “Toplumsal Değişim ve Eğitim Üzerine”,Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.27, S.1 (Mayıs), s.11. Scott, Stacey B.; Poulin, Michael J. ve Silver, Roxane Cohen, (2012), “A Lifespan Perspective on Terrorism: Age Differences in Trajectories of Response to 9/11”, Developmental Psychology, C.49, S.5 (Mayıs), ss.986-998, doi: 10.1037/a0028916. Selvi, Haluk, (2011), “Terör Eylemlerine Tarihsel Bir Yaklaşım: Osmanlı Devleti’nde Ermeni Terör Eylemleri ve Yurtdışı Bağlantıları”, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, C.2, S.1, ss.39-56. Shafiq, M. Najeeb ve Sinno, Abdulkader H., (2009), “Education, Income and Support for Suicide Bombings: Evidence from Six Muslim Countries”, Journal of Conflict Resolution, C.54, S.1, ss.146-178, doi: 10.1177/0022002709351411, (erişim tarihi: 29.04.2013). Shmotkin, Dov ve Keinan, Giora, (2011), “Who is prone to react to coinciding threats of terrorism and war? Exploring vulnerability through global versus differential reactivity”, Community Mental Health Journal, C.47, S.1, ss.35-46, doi:10.1007/s10597-010-9354-9. Słomczyński, Kazimierz M. ve Shabad, Goldie, (2010), “Public Support for Military Actions against Terrorism: The Effects of Age, Generations, and Political Orientations”, Polish Sociological Review, C.170, S.1, ss.171-190. Suç Bilimi, (2009), Terör,http://www.sucbilimi.org/?ana=teror&alt=tzhn, (erişim tarihi: 02.06.2009). Sünbül, Murat Ali, (2007), Eğitim Gelişim ve Değişim-1, Konya: Eğitim Kitapevi. Tamkoç, Metin, (1984), “Uluslararası Terörizmin Rusya ile Bağlantısı”, Uluslararası Terörizm ve Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Sempozyumu, 17 -20 Nisan 1984, Ankara: AÜ Yayınları.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Terör Alt Komisyonu, (2013), Terör Raporu, http://www.ensonhaber.com/komisyondan-en-kapsamli-teror-raporu-2013-01-2..., (erişim tarihi: 08.04.2013).
134 Polis Bilimleri Dergisi 15 (4) 2013
Telesca, Donatello; Erosheva, Elena A.; Kreager, Derek A. ve Matsueda, Ross L., (2012), “Modeling Criminal Careers as Departures From a Unimodal Population Age-Crime Curve: The Case of Marijuana Use”, Journal of The American Statistical Association, C.107, S.500, ss.1427-1440. doi:10.1080/01621459.2012.716328. Tezcan, Mahmut, (1994), Eğitim Sosyolojisi, Ankara: Zirve Ofset. Tezcan, Mahmut, (1994), Toplumsal Değişme ve Eğitim. Ankara: A.Ü.E.B.F. Yayınları. Ünver, Özkan; Tolan, Barlas; Bulut, Işıl ve Dağdaş, Cavit, (1986), 12-24 Yaş Gençlerin Sosyo-Ekonomik Sorunları (Ed. Nihat Nirun), ss. 20, T.C. MEB Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri ve Dairesi Başkanlığı. Varış, Fatma, (1985), “Ergenlik Çağına İlişkin Çalışmaların Eğitimsel Önemi”, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 7. Pediatri Günleri Sempozyumu Bildirileri, 19-21 Nisan 1985, İstanbul Üniversitesi, ss:79, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Varol, Kasım, (2003), Terörizmin Türkiye’nin Kalkınmasına Etkisi, http://www.egm.gov.tr/ temuh/terorizm10_makale4.htm, (erişim tarihi:03.07.2012). Waheed, Abdul ve Ahmad, Makbul M., (2012), “Socioeconomic Impacts of Terrorism on Affected Families in Lahore, Pakistan”, Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, C.2, S.1, ss.202-222, doi:10.1080/10926771.2012.639052. Wilkinson, Paul, (1974), Political Terrorism, London: Darmouth Publishing. Yavuzer, Haluk, (1993), Çocuk Psikolojisi, 9.Basım, İstanbul: Remzi Kitapevi A.Ş. Yayla, Atilla, (1990), “Terörizm: Kavramsal Bir Çerçeve”, A.Ü.S.B.F. Dergisi, C. 45, (Ocak-Aralık), s.335. Yıldırım, Zeki, (2012), Hukuksal Açıdan Terörizmin Finansmanının Önlenmesi, Ankara: Adalet Yayınevi. Yücebaş, Önder, (2011), Suç Ekonomisi ve Terörün Finansmanı, Ankara: Turhan Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com