You are here

GENÇLİK DÖNEMİ ‘KİMLİK ARAYIŞI’NIN DEMOKRATİK DEĞERLERİN VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Man, from the first day he appears on the stage of history, has been in the need to know, understand and explain not only himself but also the world outside himself. Therefore we must see him as a being both individually and socially in search of meaning, belonging and identity. Man who is in search wants to make a contribution in various aspects to the development of the society he lives in. This wish is, of course, has a character that changes according as where the search of man begins, from which processes it passes, where he finds the meaning and adopts, and his perspective of life. Although man’s search for meaning continues throughout his life, the teenage years are the years that the belonging and identity crises are experienced usually most intensely. In this article, the unstable character of search for meaning and belonging in this period and the effect of youths’ democratic values and communication skills on their development process will be dealt with from various aspects. In this framework, it is aimed to make some theoretical proposals particularly as to how to stimulate the youths’ communication skills and their potential to develop the democratic culture of their society. Though it is much difficult to achieve this aim, but, when considered the risks that youth subcultures encounter in today’s societies, it can be seen how necessary process it is.
Abstract (Original Language): 
İnsan, tarih sahnesine çıktığı andan itibaren sadece kendisini değil, kendisi dışındaki dünyayı da bilme, anlama ve açıklama ihtiyacı içerisinde olmuştur. Bu durum, onu bireysel ve toplumsal olarak anlam, aidiyet ve kimlik arayan bir varlık olarak görmemizi gerektirmektedir. Arayış içinde olan insan, içinde yaşadığı toplumun çeşitli açılardan gelişimine katkıda bulunmayı isteyecektir. Elbette bu istek, kişinin arayışının nerede başlayıp hangi süreçlerden geçtiğine, anlamı nerede görüp benimsediğine ve yaşam vizyonuna bağlı olarak değişen bir karaktere sahiptir. İnsanın anlam arayışı yaşam boyu devam etse de, gençlik yılları, genellikle aidiyet ve kimlik krizlerinin en yoğun yaşandığı yıllardır. Bu makalede, anlam ve aidiyet arayışının bu dönemdeki kararsız doğasının, gençlerin demokratik değerlerinin ve iletişim becerilerinin gelişim sürecine etkisi çeşitli boyutlarıyla tartışılacaktır. Bu çerçevede, özellikle gençlerin iletişim becerilerinin ve içinde yaşadıkları toplumun demokrasi kültürünün gelişimine yönelik potansiyellerinin nasıl harekete geçirilebileceğine ilişkin teorik birtakım önerilerde bulunulması hedeflenmektedir. Bu hedefin gerçekleştirilmesinin ne kadar zor, ancak günümüz toplumlarında gençlik alt kültürünün karşı karşıya bulunduğu riskler düşünüldüğünde bir o kadar da zorunlu bir süreç olduğu anlaşılmaktadır.
57
78

REFERENCES

References: 

Arkonaç, Sibel A., Sosyal Psikolojide İnsanları Anlamak: Deneysel ve
Eleştirel Yaklaşımlar, 2. Baskı, (Ankara: Nobel Yayınları 2012).
Çivilidağ, Aydın, Gelişim Süreci Odağında Ergenlik Psikolojisi, (Ankara:
Nobel Yayınları 2013).
Erwin, Phil, Çocuklukta ve Ergenlikte Arkadaşlık, çev. Osman Akınhay,
(İstanbul: Alfa Kitabevi 2000).
Geldard, Kathryn ve David Geldard, Ergenler ve Gençlerle Psikolojik Danışma,
çev. editörü: Metin Pişkin, (Ankara: Nobel Yayınları 2013).
Gökçe, Birsen, Gecekondu Gençliği, (Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları
1976).
Gürüz, Demet ve Ayşen Temel Eğinli, İletişim Becerileri: Anlamak, Anlatmak,
Anlaşmak, 3. Baskı, (Ankara: Nobel Yayınları 2013).
http://ab.org.tr/ab07/bildiri/134.doc.(2007).
http://eniseakgul.files.wordpress.com/2006/12/ergenlerdeaileiciiletisim.
doc. (2006).
www.sksdb.hacettepe.edu.tr/Aileiciiletisim.doc.2013
İsen, Galip ve Veysel Batmaz, Sosyal Psikoloji: Ben ve Toplum, 2. Baskı,
(İstanbul: Om Yayınevi 2002).
Karaşahin, Hakkı “Gençlik ve Din”, Din Sosyolojisi El Kitabı, ed. Niyazi
Akyüz ve İhsan Çapcıoğlu, (Ankara: Grafiker Yayınları 2012).
Kulaksızoğlu, Adnan, Ergenlik Psikolojisi, 15. Basım, (İstanbul: Remzi Kitabevi
Yayınları 1997).
Onur, Bekir, Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm, 6. Baskı, (Ankara:
İmge Kitabevi, 2004).
GENÇLİK DÖNEMİ ‘KİMLİK ARAYIŞI’NIN DEMOKRATİK DEĞERLERİN VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ • 75
Plotnik, Rod, Psikolojiye Giriş, çev. Tamer Geniş, 1. Baskı, (İstanbul: Kaknüs
Yayınları 2009).
Sezer, Özcan, “Ergenlerin Kendilik Algılarının Anne Baba Tutumları ve
Bazı Faktörlerle İlişkisi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, VII (2010), s.1-19.
Siyez, Diğdem M., Ergenlerde Problem Davranışlar, (Ankara: Pegem Akademi
Yayıncılık 2012).
Tezcan, Mahmut, Gençlik Sosyolojisi ve Antropolojisi Araştırmaları, (Ankara:
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları 1997).
Tuncay, Suavi, “Türkiye’de Gençlik Sorunlarının Psikolojik Boyutu”, Muğla
Üniversitesi SBE Dergisi, 1 (2000).
Yaman, Ömer Miraç, “Türkiye’de Gençlik Çalışmalarına Dair Bibliyografik
Bilgi”, Alternatif Politika, 5, (2013).
Yazıcıoğlu, Yahşi, “Ergen Genel Özellikleri ve Ergenle İletişim”, Çocuk ve
Ergen Bakımı, ed. Abdülkadir Öztürk, (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Yayınları 2013).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com