You are here

LİDERLİK TARZLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THE EFFECTS OF LEADERSHIP STYLES ON ORGANIZATIONAL SILENCE AND BURNOUT LEVELS: AN EMPIRICAL INVESTIGATION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.18026/cbusos.68544
Abstract (2. Language): 
This study begins with a discussion of the main research variables, namely leadership, organizational silence and burnout. The introductory part is followed by an empirical investigation of the effect of leadership styles on organizational silence and burnout. This research study aims to determine how leadership styles affect the organizational silence and burnout, which lead to negative consequences in organizations, in the context of banking industry. Research sample is comprised of 680 banking employees from various provinces and districts in the Marmara region. For data collection purposes, the study features 46-item leadership scale, 30-item organizational silence scale and 22-item Maslach Burnout scale. Frequency analysis, factor analyses, reliability tests and multiple regression tests are conducted on the data. According to the findings of the study, transformational leadership negatively affects all three subscales of organizational silence. Laissez-faire leadership and authoritarian leadership have positive effects on all three subscales of organizational silence. Transformational leadership negatively affects both emotional exhaustion and depersonalization. Laissez-faire leadership has positive effect on emotional exhaustion and depersonalization. Authoritarian leadership has positive effect on emotional exhaustion. Transformational leadership and authoritarian leadership have positive effects on personal accomplishment. Laissez-faire leadership negatively affects personal accomplishment.
Abstract (Original Language): 
Araştırmada öncelikle liderlik, örgütsel sessizlik ve tükenmişlik kavramları açıklanmıştır. Bunun sonrasında liderlik tarzlarının örgütsel sessizlik ve tükenmişlik düzeyi üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmada bankacılık sektöründeki liderlik tarzlarının, örgütlerde olumsuz sonuçlara yol açan örgütsel sessizlik ve tükenmişlik düzeyini nasıl etkileyeceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemi Marmara bölgesindeki bankaların çeşitli il ve ilçelerinden ulaşılan 680 işgörendir. Araştırmada 46 soruluk liderlik ölçeği, 30 soruluk örgütsel sessizlik ölçeği ve 22 soruluk Maslach tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada frekans analizi, faktör analizi, güvenirlik testi ve çoklu regresyon testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak dönüştürücü liderlik tarzı örgütsel sessizliğin üç alt boyutunu da negatif yönde etkilemektedir. Laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı örgütsel sessizliğin üç alt boyutunu da pozitif yönde etkilemektedir. Dönüştürücü liderlik tarzı hem duygusal tükenmeyi hem de duyarsızlaşmayı negatif yönde etkilemektedir. Laissez-faire liderlik tarzı duygusal tükenme ve duyarsızlaşmayı pozitif olarak etkilemektedir. Otoriter liderlik tarzı duygusal tükenmeyi pozitif olarak etkilemektedir. Hem dönüştürücü liderlik tarzı hem de otoriter liderlik tarzı kişisel başarıyı pozitif olarak etkilemektedir. Laissez-faire liderlik tarzı kişisel başarıyı negatif yönde etkilemektedir.
507
538

REFERENCES

References: 

ALARCON, G., ESCHLEMAN, K.J. ve
BOWLING
, N.A. (2009). "Relationships between personality variables and burnout: A metaanalysis", Work & Stress, Vol.23, No.3, 244-263.
ALPAR, R. (2011).
Uygulamalı
Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, 3.Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
AYAN, A. ve KAHRAMAN, G. (2013). "The Evaluation of Tamerlane's Leadership Styles and Management Perspective", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Mayıs-Haziran, Sayı 36, 1-20.
BASS, B.M. ve RIGGIO, R.E. (2006). Transformational Leadership, Second Edition, Lawrence Erlbaum Associates, USA.
BENNETT, T.M. (2009). "A study of the management leadership style preferred by it subordinates", Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, Volume 13, No.2, 1-25.
BERSON, Y. ve AVOLIO, B.J. (2004). "Transformational leadership and the dissemination of organizational goals: A case study of a telecommunication firm", The Leadership Quarterly, 15,
625-646.
BİLDİK, B. (2009). Liderlik Tarzları, Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi, (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal
İktisadi ve İdari Bilimler Sayısı | 533
Altan Ayan-Agâh Sinan Ünsar-Adil Oğuzhan
Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Gebze.
BÜHLER, K.E. ve
LAND
, T. (2003). "Burnout and Personality in Intensive Care: An Empirical Study, Hospital Topics, Vol.81, No.4, 5¬12.
CERİT, Y. (2008). "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Tükenmişliklerine Etkisi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 547-570.
ÇAKICI, A. (2010). Örgütlerde İşgören Sessizliği: Neden Sessiz Kalmayı Tercih Ediyoruz?, 1. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
ÇAKICI, A. ve ÇAKICI, A.C. (2007). "İşgören Sessizliği: Konuşmak mı zor, Sessiz Kalmak mı zor?", 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya,
389-400.
DAFT, R. L. ve MARCIC, D. (2011). Management: The New Workplace, Seventh Edition, South-Western Cengage Learning, USA.
DELUGA, R.J. (1990). "The Effects of Transformational, Transactional, and Laissez Faire Leadership Characteristics on Subordinate Influencing Behavior", Basic and Applied Social
Psychology, 11(2), 191-203.
DETERT, J.R. ve BURRIS, E.R.
(2007)
. "Leadership Behavior and Employee Voice: Is the Door Really Open?", Academy of Management Journal, Vol.50, No.4, 869-884.
DYNE, L.V., ANG, S. ve BOTERO, I.C. (2003). "Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs", Journal of Management Studies, 40:6, 1359-1392.
ERENLER, E. (2010):
Çalışanlarda
Sessizlik
Davranışının Bazı Kişisel ve Örgütsel Özelliklerle İlişkisi: Turizm Sektöründe Bir Alan Araştırması, (Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi), Ankara.
ERGİN, C. (1992). Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
EROL, G. (2012). Liderlik Tarzları ve Örgütsel Sessizlik İlişkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, (Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir.
ERTÜRETEN, A.
(2008)
. The relationship of downward mobbing with leadership and work-related attitudes, (Koç University MA Program in Psychology, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
534 | Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 14, Sayı: 2, Haziran 2016
Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkisi...
GEORGE, J.M. ve JONES, G.R. (2012). Understanding and Managing Organizational Behavior, Sixth Edition, Prentice Hall, USA.
GILL, A.S., FLASCHNER, A.B. ve SHACHAR, M. (2006).
"Mitigating stress and burnout by implementing transformational-leadership", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.18, No.6, 469-481.
GOOTY, J., CONNELLY, S., GRIFFITH, J. ve GUPTA, A. (2010).
"Leadership, affect and emotions: A state of the science review", The Leadership Quarterly, 21, 979-1004.
GÜZEL, T. ve AKGÜNDÜZ, Y. (2011). "Liderlik Davranışlarının Orta Düzey Yöneticiler Üzerindeki Etkisi ve Yöneticilerin Tükenmişlik Düzeyleri ile İlişkisi; Kuşadası Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", Yönetim Bilimleri Dergisi, 9:2, 281-296.
HETLAND, H., SANDAL, G.M. ve JOHNSEN, T.B. (2007).
"Burnout in the information technology sector: Does leadership matter?", European Journal of Work and Organizational Psychology, 16(1), 58-75.
HU,
H.H.S
. ve CHENG, C.W. (2010). "Job Stress, coping strategies, and burnout among hotel industry supervisors in Taiwan", The International Journal of Human Resource Management, Vol.21,
No.8, 1337-1350.
JUNG, H.S., YOON, H.H. ve KIM, Y.J. (2011). "Effects of culinary employees' role stress on burnout and turnover intention in hotel industry: moderating effects on employees' tenure", The Service Industries Journal, 1-21.
KALAYCI, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 5. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
KANSTE, O., KYNGAS, H. ve NIKKILA, J. (2007). "The relationship between multidimensional leadership and burnout among nursing staff", Journal of Nursing Management, 15, 731-739.
KIAZAD, K., RESTUBOG, S.L.D., ZAGENCZYK, T.J., KIEWITZ, C. ve TANG, R.L. (2010). "In pursuit of power: The role of authoritarian leadership in the relationship between supervisors' Machiavellianism and subordinates' perceptions of abusive supervisory behavior", Journal of Research in Personality, 44, 512-519.
LEE, H. ve CUMMINGS, G.G. (2008). "Examining Relationships Between Director Leadership Practices and Manager Worklife and Burnout", Journal of Leadership Studies, Volume 2, Number 2, 47-62.
LEITER, M.P. ve MASLACH, C. (1988). "The impact of interpersonal environment on burnout and organizational commitment", Journal of Organizational Behavior, Vol.9, 297-308.
İktisadi ve İdari Bilimler Sayısı | 535
Altan Ayan-Agâh Sinan Ünsar-Adil Oğuzhan
LEITER, M.P. ve MASLACH, C.
(2001)
. "Burnout and Quality in a Sped-up World", The Journal for Quality & Participation, summer,
48-51.
LEITER, M.P. ve MASLACH, C. (2005). Banishing Burnout: Six Strategies for Improving Your Relationship with Work, Jossey-Bass A Wiley Imprint, USA.
LOPEZ-ZAFRA, E., GARCIA-RETAMERO, R. ve LANDA, J.M.A.
(2008). "The Role of Transformational Leadership, Emotional Intelligence, and Group Cohesiveness on Leadership Emergence", Journal of Leadership Studies, Volume 2, Number 3, 37-49
LUSSIER, R.N. ve ACHUA, C.F. (2010). Leadership: Theory, Application, & Skill Development, Fourth Edition, South- Western Cengage Learning, USA.
MACDONALD, H.A., SULSKY, L.M. ve BROWN, D.J. (2008).
"Leadership and Perceiver Cognition: Examining the Role of Self-Identity in Implicit Leadership Theories", Human Performance, 21,
333-353.
MASLACH, C. ve JACKSON, S.E. (1981). "The measurement of experienced burnout", Journal of Occupational Behaviour, Vol. 2, 99¬113.
MASLACH, C., SCHAUFELI, W.B. ve LEITER, M.P. (2001). "Job Burnout", Annual Review of Psychology, 52, 397-422.
MCCOLL-KENNEDY, J.R. ve ANDERSON, R.D. (2005).
"Subordinate-manager gender combination and perceived leadership style influence on emotions, self-esteem and organizational commitment", Journal of Business Research, 58, 115-125.
MORRISON, E.W. ve MILLIKEN, F.J. (2000). "Organizational Silence: A Barrier To Change And Development In A Pluralistic World", Academy of Management Review, Vol.25, No.4, 706-725
MORRISON, E.W. ve MILLIKEN, F.J. (2003). "Guest Editors' Introduction: Speaking Up, Remaining Silent: The Dynamics of Voice and Silence in Organizations", Journal of Management Studies, 40:6,
1353-1358.
ÖZER, İ.Ç. (2010). Duygusal Zekâ ile Liderlik Tarzları Arasındaki İlişki, (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
ÖZKANAN, A. (2009). Örgüt İklimi ve Tükenmişlik İlişkisi: Büro Çalışanları Üzerine Bir Alan Araştırması, (Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
536 | Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 14, Sayı: 2, Haziran 2016
Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkisi...
PARK, C.W. ve KEIL, M. (2009). "Organizational Silence and Whistle-Blowing on IT Projects: An Integrated Model", Decision Sciences, Volume 40, Number 4, November, 901-918
PINDER, C.C. ve HARLOS, K.P. (2001). "Employee Silence: Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived Injustice", Research in Personnel and Human Resources Management, Volume 20,
331-369.
POTTER, B.A. (2005). Overcoming Job Burnout: How to Renew Enthusiasm for Work, RONIN Publishing, USA.
RIJK, A. E. D., BLANC, P. M. L., SCHAUFELI, W. B. ve JONGE, J. D. (1998). "Active coping and need for control as moderators of the job demand-control model: Effects on burnout", Journal of Occupational and Organizational Psychology, 71, 1-18.
ROBBINS, S.P, DE CENZO, D.A. ve COULTER, M. (2011).
Fundamentals of Management, Seventh Edition, Pearson Education, New Jersey.
ROWE, W.G. ve GUERRERO, L. (2011). Cases In Leadership,
Second Edition, SAGE Publications, USA.
TANGIRALA, S. ve RAMANUJAM, R. (2008). "Employee Silence On Critical Work Issues: The Cross Level Effects Of Procedural Justice Climate", Personnel Psychology, 61, 37-68.
TAŞKIRAN, E. (2011). Liderlik ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki Etkileşim: Örgütsel Adaletin Rolü, 1. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul.
WEISBERG, J. ve SAGIE, A. (1999). "Teachers' Physical, Mental, and Emotional Burnout: Impact on Intention to Quit", The Journal of Psychology, 133:3, 333-339.
WILLIAMS, C. (2009). Management, Fifth Edition, South
Western Cengage Learning, Canada.
YURTKORU, E.S. (2001). "The Role of Leadership in the Organizational Change Process", (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul.
ZAGORSEK, H., DIMOVSKI, V. ve SKERLAVAJ, M. (2009).
"Transactional and transformational leadership impacts on organizational learning", Journal for East European Management Studies (JEEMS), 2, 144-165.
ZOPIATIS, A. ve CONSTANTI, P. (2010). "Leadership styles and burnout: is there an association?", International Journal of Contemporary Hospitality, Vol.22, No.3, 300-320.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com