You are here

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE DİNİ TUTUM

THE RELİGİOUS ATTİTUDE ACCORDING THE DEMOGRAPHİC VARİABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
This research is a descriptive study of religious attitudes towards some of the scan pattern based on demographic characteristics. Therefore, the theoretical part of the model was realized with the methods and techniques of documentation, for the practical research model survey and questionnaire techniques which describe the existing or past situation was used. The sampling of this research includes 869 people, whom age is between 15-above in Denizli. Religious Attitude Scale and had been used in this study. Personal Information Form was also distributed to people, who participated to this research. Data had been analyzed by SPSS 17.00 for Windows. We find that people's religious attitude do not change in respect of their gender, income and religious education. On the other hand we explore that the religious attitudes of people show changes according to people's age, education, the level of religious knowledge, the level of religiosity, receiving education from Quranic training courses, imams, religious textbooks and religious schools.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, dinî tutumların bazı demografik özelliklere göre incelenmesine yönelik tarama deseninde betimsel bir çalışmadır. Bu nedenle araştırmanın teorik bölümünün modeli dokümantasyon yöntem ve teknikleriyle uygulamalı araştırmanın modeli ise, geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan tarama (survey) modeli ve anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2011 yılı Denizli i l merkezinde yaşayan 15 yaş ve üstü 869 kişi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, 'Dinî Tutum Ölçeği' deneklere ait kişisel bilgiler için 'Kişisel Bilgi Formu' kullanılmıştır. Veriler 'SPSS 17.0 for Windows' kullanılarak analiz edilmiştir. Deneklerin dinî tutumlarının cinsiyet, gelir, din eğitimi alma, aileden ve diğer kaynaklardan din eğitimi alma durumlarına göre farklılık göstermediği, yaş, eğitim, dinî bilgi düzeyi, algılanan dindarlık düzeyi, Kur'an kursu, cami hocası, DKABD, dinî kitaplar ve İHL'den din eğitimi alma durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
1-20

REFERENCES

References: 

Allport,G., W., (2004), Birey ve Dinî, Çev: B. Sambur, Elis Yayınları,Ankara.
Alport, G.,W., (1935), Attitudes. C.M.Murchison (ed.).Handbook of social
psychology.Worcester,MA:Clark Universty Press. Atkinson, R.L., vd., (2010), Psikolojiye Giriş, 5. Baskı, Arkadaş Yayınevi, Ankara. Certel, H., (2008), Din-İletişim İlişkisi ve Dinî İletişim Engelleri, SDÜ İlâhiyat Fakültesi
Dergisi, 2. Sayı: 21, İsparta. Certel, H., ( 2011), Din Psikolojisi, Tuğra Ofset, İsparta.
Certel, H., (2011b), "Din İstismarı Üzerine", SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi,Cilt:22 Sayı:1, Isparta.
Doğan,Ş., (2007), İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Dinî Tutumları (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Freedman, J. L.,Sears, O.,S., Carlsmith J.,M., (1989), Sosyal Psikoloji, Çev.: Ali Dönmez,
Ara Yayıncılık, İstanbul. Güngör, E., (1977),Sosyal Bilimler,Psikoloji,(Sınıf 1),Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu
Yayını,Ankara.
Hogg, M., A., Vaughan, G. M., (2007), Sosyal Psikoloji, Ütopya Yayınları,Ankara. Hökelekli, H., (1993), Din Psikolojisi, TDV Yayınları, Ankara. Hökelekli, H., vd., (2010), Din Psikolojisi, AÖF. Yayın No:1085,Eskişehir Kağıtçıbaşı, Ç., (2010), Günümüzde İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş, 12. Basım,
Evrim Yayınevi, İstanbul. Karasar, N., (2010), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınevi, Ankara. Kaya, M, (1998), Din Eğitiminde İletişim ve Dinî Tutum, Etüt Yayınları, Samsun. Krech, D. Ve Crutchfıeld, R. S., (1999), Sosyal Psikoloji, Çev.:E. Güngör,Ötüken
Neşriyat,İstanbul.
Leippe,M.R., Eisenstadt,D., (1994), Generalization of dissonance reduction:Decreasing prejudice through induced compliance. Journal of Personality and Social Psychology
,67,395-413.
Morgan, C.,T., (2004), Psikolojiye Giriş, Çev.: Hüsnü Arıcı ve Diğerleri, 15. Baskı, Hacettepe
Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları, Ankara. Özgüven, İ.,E., (2000), Psikolojik Testler,PDREM Yayınları,Ankara. Pazarlı, O., (1987), Din Psikolojisi, Remzi Kitapevi, İstanbul. Peker, H., (2008), Din Psikolojisi, Çamlıca Yayınlar, İstanbul. Plotnik, R., ( 2009), Psikolojiye Giriş, Çev.:Tamer Geniş, Kaknüs Yayınları, İstanbul. Ş entürk, H., (2008), İbadet Psikolojisi, İz Yayıncılık, İstanbul. Tekarslan, E., vd., (1989), Sosyal Psikoloji, Filiz Kitabevi, İstanbul. Tolan B., İsen G., Batmaz V., (1991), Sosyal Psikoloji , Adım Yayıncılık, Ankara. Topuz, İ., (1999),Üniversite Öğrencilerinde Dinî Tutum ve Davranışlar (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), S.D.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. Uysal, V., (1996), Din Psikolojisi Açısından Dinî Tutum Davranış ve Şahsiyet Özellikleri,
M.Ü.İ.F.V. Yay., İstanbul.
Vergote, A., (1999), Din İnanç ve İnançsızlık, Çev.: Veysel Uysal, M.Ü.İ.F.V. Yayınları, İstanbul.
20

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com