You are here

Öğretmenlerin Bilgi Düzeylerine İlişkin Öğrenci Algıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Turkish Adaptation of the Scale of “Student Perceptions of Teachers’ Knowledge (SPOTK)” And Examining in the Aspect of Some Variables
Abstract (2. Language): 
In this study, it was aimed to adapt the scale of “Student Perceptions of Teachers’ Knowledge (SPOTK)” to Turkish and to examine students’ perceptions about their teachers’ knowledge in the aspect of some variables such as socio-economic status, gender and age
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada “Öğretmenlerin Bilgi Düzeylerine İlişkin Öğrenci Algıları” ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve öğretmenlerin bilgi düzeylerine ilişkin öğrencilerin algılarının sosyo-ekonomik durum, cinsiyet ve yaş değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Tuan, Chang ve Wang (2000) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Bilgi Düzeylerine İlişkin Öğrenci Algıları” ölçeği bu çalışmada Türkçeye uyarlanmıştır. Oransız küme örnekleme yöntemiyle Kırşehir ve Denizli şehirlerinde yer alan üçer tane farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip bölgeden birer okul seçkisiz olarak seçilmiştir. Seçilen her bir okuldaki öğrencilerin tümüne ölçek uygulanmıştır. Bu şekilde toplam 397 öğrenci araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Bu araştırmanın sonuçları, öğretmenlerin bilgi düzeylerine ilişkin öğrencilerin algılarını ölçmek için bu ölçeğin Türkçe versiyonunun oldukça geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu araştırmanın sonuçları, öğrencilerin gözündeki itibarlarını etkili bir şekilde yönetmek isteyen öğretmenlerin, öğrencilerin sosyo-ekonomik durum ve yaş gibi bireysel farklılıklarının farkında olmaları gerektiğini göstermektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Berkowitz, L. (1989). Frustration-aggression hypothesis: Examination and reformulation.
Psychological Bulletin, 106 (1), 59-73.
Budak, A. & Budak İ. (2011). Assessing perceptions of pre-service teachers’ teacher
knowledge through portfolios. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 1376–1380.
Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Canbazoğlu, S. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı ünitesine
ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Carlson, R. E. (1990). Assessing teachers’ pedagogical content knowledge: Item development
issues. Journal of Personnel Evaluation in Education, 4, 157-173.
Çakır, R. (2008). Preservice and inservice basic educatıon computer teachers’ professional
growth in terms of their perceptions of teaching, pedagogical competencies and
subject matter knowledge. Unpublished PhD Thesis. Middle East Technical University,
Ankara.
Demirel, Ö. (1999). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Ertürk, S. (1997). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan.
Hill, H. C., Ball, D. L. & Schilling, S. G. (2008). Unpacking pedagogical content knowledge:
Conceptualizing and measuring teachers’ topic-specific knowledge of students.
Journal of Research in Mathematics Education, 39 (4), 372-400.
Hudson, P. & Ginns, I. (2007). Developing an instrument to examine preservice teachers’
pedagogical development. Journal of Science Teacher Education, 18, 885–899.
Jang S. J. (2011). Assessing college students’ perceptions of a case teacher’s pedagogical
content knowledge using a newly developed instrument. High Education, 61, 663–678.
Jang S. J., Guan, S. Y. & Hsieh, H. F. (2009). Developing an instrument for assessing college
students’ perceptions of teachers’ pedagogical content knowledge. Procedia Social and
Behavioral Sciences, 1, 596-606.
Jang, S. J., & Luo, H. Y. (2009). The impacts of secondary students’ perception on PCK of the
science teachers using team teaching. Chinese Journal of Science Education, 17 (1), 49-68.
AFACAN, KARAKUŞ & UŞAK
Öğretmenlerin Bilgi Düzeylerine İlişkin Öğrenci Algıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
196
Kalaycı, Ş. (2006). Faktör analizi. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Edt: Ş.
Kalaycı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti. ss. 321-331.
Knight, S. L. & Waxman, H. C. (1991). Analyzing effective teaching of Hispanic students’
problem-solving strategies in Spanish. NABE Annual Conference Journal, 1988-1989.
Washington, DC: National Association for Bilingual Education.
Lederman, N. G., Gess-Newsome, J., & Latz, M. S. (1994). The nature and development of
preservice science teachers’ conceptions of subject matter and pedagogy. Journal of
Research in Science Teaching, 31 (2), 129-146.
Lloyd, B. C. & Lloyd, R. C. (1986). Teaching/learning: The student viewpoint. Reading
Horizons, 26, 266-269.
Lotter, C., Harwood, W. S. & Bonner, J. J. (2007). The influence of core teaching conceptions
on teachers’ use of inquiry teaching practices. Journal of Research in Science Teaching, 44
(9), 1318-1347.
Nilsson, P. & Driel, J. V. (2011). How will we understand what we teach? – Primary student
teachers’ perceptions of their development of knowledge and attitudes towards
physics. Research in Science Education, 41, 541-560.
Rohaan, E. J., Taconis, R. & Jochems, W. M. G. (2009). Measuring teachers' pedagogical
content knowledge in primary technology education. Research in Science &
Technological Education, 27 (3), 327-338.
Rowan, B., Schilling, S. G., Ball, D. L., Miller, R., Atkins-Burnett, S., Camburn, E., Harrison,
D. & Phelps, G. (2001). Measuring teachers’ pedagogical content knowledge in
surveys: an exploratory study, study of instructional improvement.
http://www.sii.soe.umich.edu. İndirme Tarihi: 02.04.2012.
Sanders, D. P. & McCutcheon, G. (1986). The development of practical theories of teaching.
Journal of Curriculum and Supervision, 2, 50-67.
Schneider, R. M., & Plasman, K. (2011). Science teacher learning progressions: A review of
science teachers’ pedagogical content knowledge development. Review of Educational
Research, 81 (4), 530-565.
Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilikleri açısından kendilerini
değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 131-140.
Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard
Educational Review, 57, 1-22.
Şahin, A. E. (2004). Öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim
Dergisi, 5, 58.
Şişman, M. (2007). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
Tuan, H. L., Chang, H. P. & Wang, K. H. (2000). The development of an instrument for
assessing students’ perceptions of teachers’ knowledge. International Journal of Science
Education, 22 (4), 385-398.
Uşak, M. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çiçekli bitkiler konusundaki pedagojik alan
bilgileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
Yurdugül, H., Erdem, M. & Seferoğlu, S. S. (2010). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine
ilişkin öğretmen yetiştiren kurumlardaki öğretim elemanlarının görüşleri. Uluslararası
Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. Hacettepe Üniversitesi,16–
18 Mayıs 2010. Ankara.
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research
197
Zeidler, D. L. (2002). Dancing with maggots and Saints: Visions for subject matter
knowledge, pedagogical knowledge, and pedagogical content knowledge in science
teacher education reform. Journal of Science Teacher Education, 13 (1), 27-42

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com