You are here

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Niteliklere Yönelik Algılamalarının Değerlendirilmesi

Problem Durumu: Bir öğretim elemanında bulunması gereken nitelikleri öğrenciler nasıl algılamaktadırlar? Araştırmanın Amacı: Bu araştırmada Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin bir öğretim elemanında bulunması gereken niteliklere yönelik algılamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırmaya Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan 168 öğrenci katılmıştır. Öğretim elemanlarında bulunması gereken niteliklerine yönelik hazırlanmış ve rasgele dizilmiş olan 20 maddelik Likert tipi bir ölçek üzeride öğrenciler (“Katılmıyorum, Kısmen Katılıyorum, Katılıyorum” gösterecek şekilde) üçlü derecelendirme yapmışlardır. Ayrıca öğrencilerden, maddeleri kendilerine göre en önemlisinden başlayarak 20’ye kadar sıralanması istenmiştir. Elde edilen verilerin aritmetik ortalamaları (x) ve standart (ss) sapmaları hesaplanmıştır.

Bulgular ve Sonuçlar: Maddelerin ortalama değerleri “2,33-3,00” aralığında çıkmış ve bu değerlerden, öğrencilerin öğretim elemanında bulunması gereken niteliklerin tamamına katıldıkları anlaşılmıştır. Genel olarak öğrenciler bazı maddelere aynı oranda tercih gösterirken, diğer maddelere ise farklı oranda tercih göstermişlerdir. Sonuç olarak öğrenciler, yüksek nitelikli öğretim elemanı profili algılamışlar ve bu nitelikler içerisinde; ‘alan bilgisi, genel kültür bilgisi ile pedagojik yeterliliğe sahip olmalı’, ‘kendini sürekli yenilemeli’ ve ‘liderlik özelliğine sahip olmalı ve sınıfı iyi yönetebilmeli’ özelliklerini ilk üç sırada tercih etmişlerdir.

Öneriler: Hedeflenen özellikte birey yetiştirme ile yükümlü olan öğretim elemanlarının her şeyden önce nitelikçe bunun üstesinden gelebilecek bir yeterliliğe sahip olmalıdır.

İngilizce Özet: 

Problem Statement: What are the students’ perceptions of the qualifications to be possessed by an academician? Research Aims: The purpose of this study is to investigate the School of Physical Educations and Sports students’ perceptions of the qualifications to be possessed by an academician.

Method 168 students of the School of Physical Education and Sports, Balıkesir University, participated in this study. Students were requested to mark one of the three options (I Do not Agree, I Partially Agree and I Agree) in order to solicit their perceptions of the qualifications to be possessed by the academicians on a Likert-Scale with 20 items. Moreover, the students were asked to range all the items in order of importance. Arithmetic means (x) and standard deviations (ss) of the obtained data were calculated

Findings and Results: The mean values of the items were found to be ranging from 2.33 to 3.00 and this indicates that the students agree that the given qualifications should be possessed by an academician. In general, while students selection of the options for some items exhibit a similarity, their preferences for the other items vary. As a consequence, the students perceived a highly qualified academician profile and among the qualifications, they placed the following qualifications in the first three places; ‘he/she has general knowledge, subject knowledge and pedagogical knowledge’, ‘he/she renews himself/herself continuously’ and ‘he/she has characteristic of leadership and manages the classroom well’.

Proposals: Academicians responsible for training individuals having targeted qualifications should, first of all, be qualified enough to take this responsibility.

Cilt: 
11
Sayı: 
19
Sayfalar: 
1-7

Yıllar:

Share