You are here

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi

Definition of Physical Education and Sport School Students’ Social Skill Levels

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is defining the social skill levels for students and discussing students’ social skill levels according to their personality for the students from School of Physical Education and Sporting. Selected students, involve 497 first class students and 483 fourth class students, totally 980 students from Physical Education and Sport School, Department of Physical Education and Sport Teaching, Sport Management and Trainer Education in Central Anatolia Region, and were chosen with statistical methods; group sampling and random sampling. In this research, “Social Skill Inventory” (Riggio 1986; Yüksel 1997) was examined to define what the social skill level students have. Students’ gender, educated class, department factors and doing sport types showed that there are meaningful outputs about differentiation of coping with their social skill level between students. And, according to their sports factor has no meaningful statistical differentiation and according to their sport types has no meaningful statistical differentiation.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sahip oldukları sosyal beceri düzeylerini belirlemek, öğrencilerin kişisel özelliklerine göre sosyal beceri düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 2006–2007 eğitim-öğretim yılında İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan üniversitelerden küme örneklem yöntemi ve tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları’ndaki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümünde öğrenim görmekte olan 497 birinci sınıf ve 483 dördüncü sınıf olmak üzere toplam 980 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Öğrencilerin, Sosyal beceri düzeylerinin belirlemek amacıyla Riggio (1986) tarafından geliştirilen ve Yüksel (1997) tarafından Türkçeye uyarlan “Sosyal Beceri Envanteri”, kullanılmıştır. Öğrencilerinin cinsiyetleri, öğrenim gördükleri sınıf, öğrenim gördükleri bölüm, spor yapma düzeyleri ile Sosyal beceri düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu, Öğrencilerin yapmış oldukları spor türü bakımından ise farklılaşmanın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır.
1-8

REFERENCES

References: 

İçedönük Ergenlerin Sosyal İçedönüklüklerine Etkisi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitiüsü. Ankara.
Aracı, H. (1999). Okullarda Beden Eğitimi. Ankara:
Bağırgan Yayınevi.
Aslan, N. (2007). Türkiye’de Sporcuların Stresle Başa
Çıkma Davranışlarının Belirlenmesi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri ve Teknolojileri
Anabilim Dalı. Ankara.
Avşar, Z. (2004). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyal
Beceri Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa.
Avşar, Z. ve Öztürk, F. K. (2007). Beden Eğitimi ve
Spor Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin
Belirlenmesi (Uludağ Üniversitesi Örneği). Eğitimde
Kuram ve Uygulama. 3, (2), 197-206.
Bacanlı, H. (1999 ). Sosyal Beceri Eğitimi. Ankara:
Nobel Yayınları.
Banjou, S. (2004). Analysis of Junior High School
Students' Social Skills in Physical Education Classes:
With a Special Reference to Their Genders, Grades,
And Adjustments to Physical Education Classes.
Japanese Journal Education Health Sport Science. 47,
307-318.
Burnett, P.C., Mann, L. and Beswıck, G. (1989).
Validation of the Flinders Decision-Making
Questionnaire on Course Decision Making by Students.
Australian Psychologist. 24, 285-292.
Goldberg D. A. and Chandler J. (1992). Academies and
Athletics in the Social World of Junior High School
Students. School Counselor. 40, 40-45.
Karahan, T. F., Dijle, A. N. ve Eplikoç, H. (2007).
Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma
Tarzlarının Sosyal Beceri Düzeylerine ve Mutluluk
Algılarına Göre İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi. 40 (2), 41-61.
Matson, J. L., Terlonge, C., Gonzalez, M. L. and Rivet,
T. (2006). An Evaluation of Social and Adaptive Skills
in Adults With Bipolar Disorder and Severe/Profound
Intellectual Disability. Research in Developmental
Disabilities. 27 (6), 681-687.
Ogilvy, C. M. (1994). Social Skills Training with
Children and Adolescent: A Review of the Evidence on
Effectiveness. Educational Phsycology. 14 (1), 73-83.
Onursal A. M., Moralı, S. ve Başaran, I. (2006). Spor
Yapan ve Yapmayan 9-14 Yaş Çocuklarda Özyeterlik ve
Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması.
Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 3-5 Kasım 2006.
Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi. Muğla.
Öztürk, F., Koparan, S. ve Efe, M. (2005a).Yaz Spor
Çalışmalarının 14-16 Yaş Grubu Bireylerin Sosyal
Yetkinlik Beklentisi ve Atılganlık Durumlarına Etkisi.
X.Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Eğe Üniversitesi,
İzmir.
Öztürk, F. ve Şahin, K. S. (2007). Spor Yapan ve
Yapmayan 9-13 Yaş Grubu Bireylerin Sosyal Yetkinlik
Beklentisi Puanlarının Karşılaştırılması. İlköğretim
online 6 ( 3), 468-479, http://
ilkogretim.online.org.vol6say3.469-479pdf.(01.03. 2007
tarihinde alınmıştır).
Selçuk, Z. (1989). Üniversite Öğrencilerinin Kendini
Açma Davranışları. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ankara.
Spence, S. H. (2003). Social Skills Training With
Children and Young People: Theory, Evidence and
Practice. Child and Adolescent Mental Health. 8 (2), 84
– 96.
Şenduran F. (2006). Askeri Liselerde Sporcu
Öğrencilerle Sporcu Olmayan Öğrencilerin Problem
Çözebilme, Strese Karşı Koyabilme, Uyum Becerileri ve
Başarı Düzeyleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
İstanbul.
Tekin, M., Bayraktar, G., Yıldız, M. ve Katkat, D.
(2006). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Çeşitli
Değişkenlere Göre Sosyal Beceri Yeterlik Düzeylerinin
İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Spor Bilimleri Dergisi. 3 (3), 17-24.
Uzamaz, F. (2000). Ergenlerde Sosyal Beceri ve
Değerlendirme Yöntemleri. Çukurova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6 (6), 221-239.
Yüksel, G. (1997). Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite
Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyine Etkisi.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
Yüksel G. (2004). Sosyal Beceri Envanteri El Kitabı.
Ankara: Asil Yayınevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com