Buradasınız

YAZMADA ETKİLİLİK: KALEM VE KLAVYEYE YÖNELİK BİR KARŞILAŞTIRMA

WRITING EFFECTIVENESS: A COMPARISON OF PEN AND KEYBOARD

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4079

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, attempted to determine the effect Primary 5 and 8 skill levels of students in writing narrative and informational text that students are attending classes, computer usage levels and authoring tool (keyboard with a pen), scan model is used. Dependent variable in this research is skill levels of students' writing. And classrooms, computer usage levels, and writing tools are independent variables. In this study, rather than other variables, investigate the effect of writingtool on writing. The study group students has been training in schools in Usak Province with high levels of socio-economic progress in primary 5 (n=32) and 8 class (n=32). That students are attending classes, computer usage levels and variables authoring tool, both in narrative and informative writing skill level of the common text has been concluded that the effect was not significant. However, the students' skill levels in narrative and informational text writing and writing tool that students are attending classes differ statistically meaningful way. It can be said that primary 8 grade students, writing both narrative and informational text type,are better than grade students from writing on screen in primary 5 students writing skill levels. In addition, in both wrting type, write with a pen on paper is is more effective than wrting on screen in the development of students' writing skill level.
Abstract (Original Language): 
İlköğretim 5 ve 8. sınıf öğrencilerinin hikâye edici ve bilgilendirici metin yazma beceri düzeylerinin, öğrencilerin devam ettikleri sınıflar, bilgisayar kullanım düzeyleri ve yazma aracına (klavye ile kalem) göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye çalışılan bu çalışmada, tarama modeli kullanılmıştır. Öğrencilerin yazma beceri düzeyleri araştırmanın bağımlı değişkenini; devam ettikleri sınıflar, bilgisayar kullanım düzeyleri, yazdıkları türler ve yazma araçları, araştırmanın bağımsız değişkenleridir. Bu çalışmanın asıl yapılma nedeni diğer değişkenlerden ziyade, yazma aracının yazma becerisine etkisini araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Uşak İlindeki, sosyo ekonomik düzeyi yüksek olan öğrencilerin eğitim gördüğü okullara devam eden ilköğretim 5 (n=32) ve 8. sınıf (n=32) öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin devam ettikleri sınıflar, bilgisayar kullanım düzeyleri ve yazma aracı değişkenlerinin, hem hikâye edici hem de bilgilendirici metin yazma beceri düzeylerine ortak etkisinin anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Fakat bununla birlikte, öğrencilerin hikâye edici ve bilgilendirici metin yazma beceri düzeyleri, öğrencilerin devam ettikleri sınıflara ve yazma aracına göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin hem hikâye edici hem de bilgilendirici metin yazma türünde ekrana yazma beceri düzeylerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerine göre daha iyi olduğu söylenebilir. Ayrıca her iki yazı türünde, kalem ile kâğıt üzerine yazmanın, öğrencilerin beceri düzeyi gelişimine etkisinin klavye ile ekran üzerine yazmaya göre daha etkili olduğu sonucuna varılabilir.
179-187

REFERENCES

References: 

AKYOL, H. (2000). Yazı Öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, 146, 37-48.
AKYOL, H. (2005). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem.
AMUDSON, S. J. (2001). Prewriting and Handwriting Skills, Case-Smith J. Occupational Therapy
For children. St. Louis, Missouri: Mosby.
ARTUT, K. ve DEMĠR, H. (2004). Güzel Yazı Teknikleri Öğretimi. Ankara: Anı.
BURNETT, C. ve MYERS, J. (2006). Observing Children Writing On Screen: Exploring the
process of Multi-Modal Composition. Language and Literacy, (8)2, 1-30.
CARDEN, M. T. J. (2008). E-books Are Not Books. Conference On Information And Knowledge
Management. California: ACM, 9-12.
DEMĠREL, Ö. (2002). Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A.
GĠRGĠN, Ü. (2002). Okul Öncesi Eğitimde Okuma ve Yazma, Konuşma ve Yazma Eğitimi.
EskiĢehir: AÖF Yayınları.
GÖÇER, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,
3(12), 178-195).
GÜNEġ, F. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel.
HAMSTRA B. L. ve BLOTE A. W. (1993). A Longitudinal Study on Dysgraphic Handwriting in
Primary School. Journal of Learning Disabilities, 26(10), 689-699.
JAMALI, R. H., NICHOLAS, D. ve ROWLANDS, I. (2009). Scholarly e-books. Aslib
Proceedings, 61(1), 33-47.
Yazmada Etkililik: Kalem ve Klavyeye Yönelik Bir Karşılaştırma 187
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/3, Winter 2013
JEWITT, C. (2005). Multimodality, „„reading‟‟ and „„writing‟‟ for the 21st Century. Discourse:
Studies In The Cultural Politics Of Education, 26(3), 315-331.
KAVCAR, C., SEVER, S. ve OĞUZKAN, F. (2004). Türkçe Öğretimi. Ankara: Ergin.
KÖKSAL, K. (1999). Okuma Yazmanın Öğretimi. Ankara: Pegem A.
KRESS, G. (2003). Literacy In The New Media Age. London: Routledge.
LEMKE, J. L. (1998). Metamedia literacy: Transforming Meanings and Media. In D. Reinking, M.
C. McKenna, L. D. Labbo, ve R. D. KIEFFER (Eds.). Handbook of Literacy and
Technology: Transformations In a Post-Typographic World (pp. 283-301). Mahwah, NJ:
Erlbaum.
ÖZBAY, M. (2000). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri. Ankara: Bizim
Büro Basımevi.
ÖZBAY, M. (2005). Bilim ve Kültür Aktarıcıs Olarak Yazı. Turkiyat Araştırmaları, 1(2), 67-74.
ÖZBAY, M. (2011). Yazma Eğitimi. Ankara: Pegem.
PHELPS, J., STEMPEL, L., ve SPECK, G. (1985). The Children‟s Handwrıting Scale: A New
Diagnostic Tool. Journal of Educational Research 79, 46-50.
RAO, S. S. (2003). Electronic Books: A Review And Evaluation. Library Hi Tech, 21(1), 85-93.
SYLVESTER, R. ve GREENIDGE, W. (2009). Digital Storytelling: Extending the Potential For
Struggling Writers. Reading Teacher, 63(4), 284-295. doi:10.1598/RT.63.4.3
TDK (2012). Güncel Türkçe Sözlük. URL: http://www.tdk.gov.tr.[eriĢim: 14.11.2012].

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com