Buradasınız

AVNÎ DİVANINDA GÖNÜL

"Gönül" i n Avni's Diwan

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Inthisstudy, theword, "gönül" whichtakesplace in the divan of Avnî, who is one of the sultan poets in 15thcentury was examined by being class fied Gazi Üniversitesi and analyzed. Thework, '"Fatih Divanı ve Şerhi", which Prof. Dr. Muhammed Nur Doğan publishedbypredicating on themanuscriptcopythattakesplace in thenumber 305 of the department where poem boks take place was handled for this study, and the verses and bends that the word, "gönül" takes place were handled and tried to be analyzed. This study consists of 4 main categories, 27 subcategories and 1 chart. The first main category is about similitude and metaphor on "Gönül", and in the other three ones, the verses and bends which "gönül" is not included in metaphor and which has different use was handled.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, XV. yüzyılın sultan şairlerinden olan Avnî'nin divanında yer alan gönül kelimesi tasnif ve tahlil edilerek incelenmiştir. Bu çalışma için, Prof. Dr. Muhammed Nur Doğan'ın, Fatih Millet Kütüphanesi Manzum 305 numarada bulunan el yazması nüshayı esas alarak yayınlamış olduğu Fatih Divanı ve Şerhi adlı eseri esas alınmış; burada gönül kelimesinin geçmiş olduğu beyit ve bendler tek tek ele alınarak incelenmiş ve tahlil edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma dört ana, yirmi yedi alt başlıktan ve bir adet tablodan oluşmaktadır. İlk ana başlık, gönülle ilgili teşbih ve mecazlara ayrılmış, diğer üç başlıkta da gönülün herhangi bir teşbih unsuruna dâhil edilemediği, farklı kullanımlara sahip olduğu beyit ve bendler ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

Ahmed b. Hanbel. El-Müsned Cilt: III. Çev: Rıfat Oral-Süleyman Sarı. İstanbul:
Ensar Yayıncılık. İstanbul. Ali Nazima, Faik Reşad. Mükemmel Osmanlı Ilgati. Ankara: TDK Yayınları.
2002.
AYVERDİ, İlhan. Misalli Büyük Türkçe Sözlük. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat. 2011
CEBECİOGLU, Ethem. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. İstanbul: Ağaç Kitabevi. 2009.
ÇAVUŞOGLU, Mehmed. Necati Bey Divanı'nın Tahlili. İstanbul: Kitabevi Yayınları. 2001.
ÇETİŞLİ, İsmail. Metin Tahlillerine Giris-I-Şiir. Ankara: Fakülte Yayınları. 2004. DEVELLİOGLU, Ferit. Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik lügat. Ankara: Aydın
Kitabevi Yayınları. 2004. DOGAN, Muhammed Nur. Fatih Divanı ve Şerhi. İstanbul: Yelkenli
Yayınları.2007.
FEYİZLİ, Hasan Tahsin. Feyzü'lFurkân - Kur'ân-ı Kerîm Meali. İstanbul: Server
• 80
Sûfî Araştırmaları -Sufi Studies | SAYI 4 •
İletişim Yay. 4. Baskı. 2006. İNAM, Ahmet. Edebiyat Gönül Kürede.
http://www.phil.metu.edu.tr/ahmet-inam/kure.htm ( 09.02.2012). İSEN, Mustafa; HORATA, Osman; MACİT, Muhsin; KILIÇ, Filiz;
AKSOYAK, İsmail Hakkı. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Eski Türk
Edebiyatı Çalışmaları: "A.Metin Şerhi-B.Metinler Şerhi ve Tahlili".
Ankara: Grafiker Yayınları. 3.Baskı.2005. KANAR, Mehmet. Kanar Osmanlı Türkçesi Sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları.
2008.
KAYAALP, Ayşe. Türk Şiirinde Can ve Gönül Kavramlarının işlenişi. Niğde: Niğde Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2006.
KAYAALP, İsa. Sultan Ahmed Divanı'nın Tahlili. İstanbul: Kitabevi Yayınları. 2.Basım. 1999.
KELEŞ, Reyhan. Şeyhülislam Yahya, Cevrî, Nedîm Divanlarında Gönül. Erzurum:
Atatürk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi ve
Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2008. KURNAZ, Cemâl. YiayâlîBey Divanı'nın Tahlîli. İstanbul: MEB Yayınları. 1996. ONAY, Ahmet Talât. Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar. Haz: Prof. Dr. Cemâl
Kurnaz. İstanbul: MEB Yayınları. 1996. PALA, İskender. Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. Genişletilmiş Üçüncü Baskı.
Ankara: Akçağ Yayınları. 1995. SEFERCİOGLU, Nejat. Nev'î Divanı'nın Tahlili. Ankara: Akçağ Yayınları.
2001.
TANPINAR, Ahmet Hamdi. Edebiyat Üzerine Makaleler. İstanbul: Dergâh Yayınları. 2000.
TARLAN, Ali Nihad. ŞeyhiDivanı'nı Tedkîk. Ankara: Akçağ Yayınları. 2004. TDK Türk lehçeleri Sözlüğü. http://www.tdk.org.tr/lehceler/Default.aspx (14.12.2011).
TOLASA, Harun. AhmedPaşa'nın ŞiirDünyası. Ankara: Akçağ Yayınları. 2001. ULUDAG, Süleyman. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. İstanbul. 1996. Yeni Tarama Sözlüğü. Düz. Cem Dilçin. Ankara:TDK Yayınları. 1983.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com