Buradasınız

Türkçe Öğretmenlerinin Teknoloji Tutumları İle Bilgi Teknolojilerini Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Investigation of Turkish Teachers’ Attitudes towards Technology and Levels of Using Information Technologies. Developments in information and communication technologies ensures using more imformatic services in education implementations. In this respect, to be able to use advancing technology in classroom, it is important for educators to adopt technology, follow it closely and to show a positive attitude towards technology. (Marcinkiewicz, 1993–1994; Christensen, 2002; Şahin ve Akçay, 2011). To identify teachers’ extent of technology use will be beneficial in providing effective use of technology in teaching. Therefore, it is seen that investigation of attitudes of teachers who instruct Turkish towards technology and levels of using information technologies is crucial in terms of enlighting teachers’ existing situations. The research is in relational screening model. Population of research consists of Teachers teaching Turkish in the city of Aydın and sample of the comprises of 109 volunteer teachers teaching Turkish in Aydın. When the research results are evaluated, it is obtained that attitudes of teachers’ towards technology and levels of using information technologies do not differentiate in accordance with teachers gender. It is found in the research that, attitudes of teachers’ towards technology varies with respect to socio-economic level of the school in which they teach; In addition, attitudes of teachers’ towards technology and levels of using information technologies do not differentiate pursuant to their proffessional length of service. In the research it is established that attitudes of teachers teaching Turkish language towards technology varies in reference to their professional contentment. Besides, it is obtained that there is a low and positive correlation between attidudes of the teachers’ towards technology and their level of using information technologies.
Abstract (Original Language): 
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler eğitim uygulamalarında daha fazla bilişim hizmetlerinden yararlanılmasını sağlamaktadır. Bu açıdan eğitimcilerin gelişen teknolojiyi sınıfta kullanabilmeleri için öncelikle teknolojiyi benimsemeleri, yakından takip etmeleri ve teknolojiye karşı olumlu tutum göstermeleri önem arz etmektedir (Marcinkiewicz, 1993–1994; Christensen, 2002; Şahin ve Akçay, 2011). Öğretmenlerin sınıflarında, teknolojiyi ne düzeyde kullandıklarını belirlemek, teknolojinin öğretimde etkin kullanımın sağlanmasında yararlı olacaktır. Dolayısıyla öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumlarının ve bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin araştırılmasının öğretmenlerin mevcut durumunu ortaya koyması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma, tarama modellerinden ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini Aydın ilinde görev yapmakta olan Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmada örnekleme yapılmamış olup evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Aydın ilinde görev yapmakta ve gönüllü olan 109 Türkçe öğretmeni araştırmada yer almıştır. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, Türkçe öğretmenlerinin teknolojiye yönelik tutumlarının ve bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Türkçe öğretmenlerinin teknolojiye yönelik tutumlarının öğretmenlerin görev yaptıkları okulun sosyoekonomik düzeylerine göre farklılık gösterdiği; bunun yanı sıra teknolojiye yönelik tutumlarının ve bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Türkçe öğretmenlerinin teknolojiye yönelik tutumlarının öğretmenlerin mesleki memnuniyetlerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra Türkçe öğretmenlerinin teknolojiye yönelik tutumları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeyleri arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
26-36

REFERENCES

References: 

Al-Zeidiyeen, N.J., Mei, L. L. & Fook, F. S. (2010). Teachers’ attitudes and levels of technology use in
classrooms: the case of jordan schools. International Educational Studies, 3(2), 211-218.
Christensen, R. (2002). Effects of technology ıntegration education on the attitudes of teachers and
students. Journal of Research on Technology in Education, 34 (4), 411-433.
Hignite, M. A., & Echternacht, L. J. (1992). Assessment of the relationships between the computer
attitudes and computer literacy levels of prospective educators.Journal of Research on Computers
in Education, 24, 381–389.
Haydn, T. & Barton, R. (2007). ‘First do no harm’: Factors influencing teachers’ ability and willingness to
use ICT in their subject teaching. Computers & Education (2007),
doi:10.1016/j.compedu.2007.06.001
Lee, A.M., & Solmon, M.A. (2005). Pedagogy research through the years in RQES. Research Quarterly
for Exercise and Sport, 76, 108-121.
Lumpe, A. T., & Chambers, E. (2001). Assessing teachers’ context beliefs about technology use. Journal
of Research on Technology in Education, 34, 93-107.
Marcinkiewicz, H. R. (1993–1994). Computers and teachers: Factors influencing computer use in the
classroom. Journal of Research on Computing in Education, 26(2), 220–237.
Oral, B. (2004). Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanma Durumları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kurultayı. (6-9 Temmuz, 2004). Malatya: İnönü Üniversitesi.
Öksüz, C. ve Ak, Ş. (2010). İlköğretim okullarında matematik derslerinde teknoloji kullanım düzeyini
belirleme ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER),
9(12), 372-383.
Özden, M. Y., Çağıltay, K., Çağıltay, E. Teknoloji ve Eğitim: Ülke Deneyimleri ve Türkiye İçin Dersler
(http://www.egitim.aku.edu.tr/ozden1.htm Erişim: 20.07.11).
Şahin, A.ve Akçay, A. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin
Tutumlarının İncelenmesi. International Periodical For the Languages, Literature and History of
Turkish or Turkic, 6(2).
Vannatta, R. A., & Fordham, N. (2004). Teacher dispositions as predictors of classroom technology use.
Journal of Research on Technology in Education, 36, 253-271.
Woodrow, J. E. (1992). The influence of programming training on the computer literacy and attitudes of
preservice teachers. Journal of Research on Computing in Education, 25(2), 200–218.
Yavuz, S. (2005). Developing a technology attitude scale for pre-service chemistry teachers. The Turkish
Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4, 1, 17-25. 10.10.2006 tarihinde
http://www.tojet.net/articles/412.doc adresinden alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com