Buradasınız

ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİKLERİ

SECONDARY TEACHERS FOR THE USE OF INTERACTIVE SMARTBOARD COMPETENCIES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, it was aimed to determine the self-efficacy of secondary school teachers' use of interactive whiteboard. The teachers' self-competence for using interactive whiteboard was investigated in terms of some variables (gender, years of service, school type, branch, age) to determine whether there are significant differences between them. The sample of the study consists of 392 teachers studying in 30 secondary schools which have interactive Whiteboard in the province of Isparta. As measuring tools, "Frequency Scale in Using Interactive Blackboard"",Level Scale in Using Interactive Blackboard" and "Self-Efficacy Scale in Using Interactive Blackboard" were used. The collected data were analyzed using SPSS 15.0 statistical software package. Data was analyzed via frequency, t-test, and One-Way ANOVA statistical techniques.According to the findings related to the self-efficacy of teachers in using the interactive whiteboard, teachers' self-efficacy levels of interactive whiteboard is positive and male teachers' self-efficacy level is higher than that of female teachers. Furthermore, the findings denote that as the age of teachers and length of service period progress, then the self-efficacy levels decrease. It was also obtained that majority of teachers who are using the interactive whiteboard in their lessons recommend other teachers (who are not utilizing them) to use interactive whiteboard in their lessons.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, ortaöğretim öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz yeterliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz yeterliklerinin (cinsiyet, hizmet yılı, okul türü, branş, yaş) çeşitli değişkenler açısından bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Isparta ili genelinde bulunan ve sınıflarına etkileşimli tahta kurulmuş 30 (otuz) ortaöğretim kurumunda görev yapan 392 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırmacı tarafından geliştirilen "Etkileşimli Tahtayı Kullanma Öz Yeterlik Ölçeği" kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerinin analizinde frekans, t testi, tek yönlü ANOVA gibi istatistik teknikler kullanılmıştır. Öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımı ile ilgili öz yeterlikleri ile ilgili bulgulara göre; öğretmenlerin etkileşimli tahta öz yeterlik düzeylerinin olumlu olduğu, cinsiyetlerine göre erkek öğretmenlerin öz yeterliklerin bayan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin yaşları ve hizmet süreleri ilerledikçe öz yeterliklerinin düştüğü, derslerinde etkileşimli tahta kullanan öğretmenlerin çoğunluğunun, etkileşimli tahta kullanmayan öğretmenlere tavsiye ettiği bulguları elde edilmiştir.
69
91

REFERENCES

References: 

Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE)
Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik İnancı İle Demografik
Özellikleri Arasındaki İlişki, The Turkish Online Journal of Educational Technology-
TOJET, July 2003, ISSN:1303-6521, Volume:2, Issue:3, Article:11, Erişim Tarihi:
12.07.2013, http://www.tojet.net/articles/v2i3/2311.pdf.
Akkoyunlu, B., Orhan, F. ve Umay, A. (2005). Bilgisayar Öğretmenleri İçin "Bilgisayar
Öğretmenliği Öz Yeterlik Ölçeği" Geliştirme Çabası, Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, Sayı: 29, s.1-8.
Aksoy, H. H. (2003). "Eğitim Kurumlarında Teknoloji Kullanımı ve Etkilerine İlişkin Bir
Çözümleme", Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Güz 2003, s. 4-23, Erişim Tarihi:
13.07.2013, http://education.ankara.edu.tr/~aksoy/teknoloji/teknoloji_aksoy.doc.
Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin
Bilgisayarla İlgili Öz Yeterlik Algısı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
Sayı:21, s.1-8.
85
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Mart 2014, Sayı 29, 69 - 91
Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman Company.
Bandura, A. (2002). Social Cognitive Theory in Cultural Context, Aplied Psychology: An International Review, 51(2), 269-290.
Barak, M. (2007). Transition from Traditional to ICT-Enhanced Learning Environments in Undergraduate Chemistry Courses, Computers&Education, 48, 30-43.
Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem A Yayıcılık, Ankara.
Compeau, D. R. &Higgins, C. A. (1995). Computer Self-Efficacy: Development of a Measure&Initial Test, MIS Quarterly, June.
Erduran, A.,& Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Fen ve Matematik Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması, İnternational Technology Conferance (IETC), Ankara.
Eroğlu, O. (2006)"Eğitimde Araştırma Yöntemleri", Erişim Tarihi: 07.07.2013, https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:2yTXj8Kb12IJ:80.251.40.59/edu...
.ankara.edu.tr/aksoy/eay/eay/b0506/oeroglu.doc+e%C4%9Fitimde+ara%C5%9Ft%C4
%B1rma+y%C3%B6ntemleri+olgun+ero%C4%9Flu&hl=tr&gl=tr&pid=bl&srcid=A
DGEEShIahN3F66lVFNpyp_l1tPVaObtfVvMtJZd1vOkRlsmfr3duhofU5mhH_d6TVt
YqNHAIi9mWfq859Tk83zeQSHk6FbTsPTC6i2yYSaCnFCoOTGQr4-
08ASLTFCGXh0bT8NDO7mf&sig=AHIEtbQaMVlc8ooe8bB6xlujyJeQRY0dpw.
Fraenkel, J.R., ve
Wallen
, N.E. (2006). How to Design and Evaluate Research in Education. New York: McGraw-Hill.
İpek, C. ve Acuner, H. Y. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik İnançları ve Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı:2, Haziran 2011, s.23-40, Erişim Tarihi: , 10.07.2013, http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt12Sayi2/JKEF_12_2_2011_....
İşman, A. (2001). Bilgisayar ve Eğitim, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:2, s.1-27.
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kent, P.
(2004)
. "Smartboards: Interactives whiteboards in classroom". RetrievedAugust 9,
2010.
Kiremit, H. Ö. (2006). Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji İle İlgili Öz Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması, Yayınlanmış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Kuş, B. B. (2005). Öğretmenlerin Bilgisayar Öz Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
86
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Mart 2014, Sayı 29, 69 - 91
Lewin, C.,Somekh, B. &Steadman, S. (2008). Embedding Interactive Whiteboards in Teaching and Learning: The Process of Change in Pedagogic, Education and Information Technologies, 13, 291-303.
Qirim, N (2011). Determinats of Interactive White Board Success in Teching in Higher Education Institution, Computers&Education, 56, 827-838.
Schunt, D. H. (1991). Self-efficacy and Academic Motivation, Educational Psychologist, 26,
207-231.
Snyder C R & Lopez S. (2002). Handbook of Positive Psychology, Oxford University Press US, 278.
Starkings, S. & Krause, L. (2008). "Chalkboard to Smartboard-Maths Going Gren?" MSOR Connections, 7(4),13-15.
Şensoy, Ö. 2004. BDÖ Deneyimi Olan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları ve BDÖ Yönteminin Yararına İlişkin İnançları Üzerine Bir Çalışma. Yıldız Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Tataroğlu, B. (2009). Matematik Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının 10. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Matematik Dersine Karşı Tutumları ve Öz-Yeterlilik Düzeylerine Etkiler, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Türel, Y. K. (2012). Öğretmenlerin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Olumsuz Tutumlar: Problem ve İhtiyaçlar, İlköğretim Online, Cilt: 11, Sayı: 2, s. 423-439.
Zimmerman, B. J. (1995). Self-Efficacy and Educational Development, In A. Bandura (Ed), New York: Cambridge University Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com