Buradasınız

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA KAZANIMLARIYLA İLGİLİ BİLİŞSEL BECERİLERE ULAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ANALYSING COGNITIVE SKILL LEVELS OF THE FIFTH CLASS STUDENTS ABOUT ACQUISITION OF UNDERSTANDING OF READING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this research, the acquisition of understanding of reading for fifth class students of primary school and its distribution at taxonomy were analysed. Besides, the fifth class students of primary school were observed in reaching cognitive skills according to sexes and their socio-economic levels. Samples of the study were formed by fifth class student in central towns of Ankara. The number of the acquisitions was reduced from 43 to 34 and was classified according to cognitive skills. After application the students’ success levels have been between % 75 and % 90;57. It has also been found that girls have been more successful than boys. The grading level of socio-economic groups appeared to be upper socio-economic, middle socio-economic and lower socio-economic.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, İlköğretim 1-5.Sınıflar Türkçe Öğretim Programında ilköğretim 5. sınıf öğrencileriyle ilgili okuduğunu anlama kazanımlarının Bloom taksonomisindeki bilişsel becerilere dağılımına ve ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bir bütün olarak cinsiyetlerine ve sosyoekonomik durumlarına göre bilişsel becerilere ulaşma düzeylerine bakılmıştır. Örneklemi, Ankara ili merkez ilçelerinde öğrenim gören beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Türkçe öğretim programındaki okuduğunu anlama kazanımları 43’ten 34’e düşürülmüş ve bilişsel becerilere göre tasnif edilmiştir. Uygulama sonucunda öğrencilerin başarı düzeyleri % 75 ile % 90,57 arasında bulunmuştur. Cinsiyete göre kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Sosyoekonomik düzeyde ise başarı sıralaması üst sosyoekonomik, orta sosyoekonomik ve alt sosyoekonomik düzey şeklinde bulunmuştur
637-648

REFERENCES

References: 

Kaynaklar5.
1. MEB, İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5) Taslak Basım, Devlet Kitapları Genel Müdürlüğü, Ankara, 2005.
2. Özbay, M., İlköğretim Okulları Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlama Sorularının Öğrencilerin Düşünme Becerilerine Katkısı, Türk Dili Dergisi, Sayı: 609, Sayfa: 536-546, 2002.
3. Ergenç, H., Lise Öğrencilerinde Okuma-Anlamayı Geliştirme, Pedagoji Dergisi, Sayı: 2, Sayfa: 242-243, 1984.
4. Coşkun, E., Lise Hızlı Okuma Teknikleri Öğretim Programı ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Eğitim Araştırmaları, Sayı: 9, Sayfa: 41-51, 2002.
5. Çiftçi, Ö.. İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretim Programında Belirtilen Okuduğunu Anlamayla İlgili Kazanımlara Ulaşma Düzeyinin Belirlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007.
6. Aşıcı, M., Türkçe Ders Kitaplarında Soru Sorma Becerilerinin Metinleri Anlamada Kullanılması, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Konya, 1998.
7. Akyol, H., Okuma Metinlerindeki Soruların Sınıflandırılması, Eğitim ve Bilim, Cilt: 21, Sayı: 105, Sayfa: 10-17, 1997.
8. Mutlu, M., Uşak, M. ve Aydoğdu, M., Fen Bilgisi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Sayfa: 87-95, 2003.
9. Tan, Ş., Erdoğan, A., Öğretimi Plânlama ve Değerlendirme, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2004.
10. Özçelik, D. A., Eğitim Programları ve Genel Öğretim Yöntemi, ÖSYM Eğitim Yayını, Ankara, 1987.
11. Ensar, F., İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir İnceleme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2002.
12. Küçükahmet, L., Öğretimde Plânlama ve Değerlendirme, Nobel Yayınları, Ankara, 2003.
13. TDK, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com