Buradasınız

Bilişsel Okuma Stratejilerinin Türkçe Derslerinde Bilgiye Dayalı Metinleri Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi

The Effects Of Cognitive Reading Strategies On The Reading Comprehension Expository Texts In The Turkish Lessons

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to determine the effects of reading strategies on student’s reading comprehension rates whith expository texts. The participants of research are 8th class students who are educated in the primary scools second level of Ankara center. This research is applied on two groups which are consisted 24 students. There isn’t a meaningful relation in the between groups. In this research is applied the lesson plans which are prepared according to reading strategies with experimental group during 7 weeks. The traditional method is applied whith control group. This datas are determined in the conclusion of research: The average points of experimental group is indicating a meaningful relation from before experiment to after experiment who are educated whith according to reading strategies.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma bilişsel okuma stratejilerinin öğrencilerin bilgiye dayalımetinleri okuduğunu anlama seviyeleri üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni, Ankara ili merkez ilçelerindeki ilköğretim okullarında okumakta olan sekizinci sınıf öğrencileridir. Araştırmanın örneklemini ise bu öğrenciler içinden bilgiye dayalımetinleri okuduğunu anlama düzeyi açısından aralarında anlamlıilişki bulunmayan 24’er kişilik iki öğrenci grubu oluşturmaktadır. Araştırmada deney grubu öğrencileriyle birlikte yedi hafta boyunca okuma stratejilerine göre düzenlenmişolan dersler işlenmiş; kontrol grubunda geleneksel öğretime devam edilmiştir. Araştırma sonucunda okuma stratejilerinin uygulandığıdeney grubu öğrencilerinin bilgiye dayalımetinleri okuduğunu anlama düzeyi testine ait başarıpuanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlıfarklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
129-148

REFERENCES

References: 

AKYOL, Hayati. (1999). Bilgi Vermeye DayalıMetinler ve Öğretimi.ÇağdaşEğitim
(253). 7-13.
AY, Sıla. (2003). Okuma Stratejileri İle Çoklu Zekâ Kuramının İlişkilendirilmesi.Ankara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YabancıDil Öğretimi Anabilim Dalı.
YayınlanmamışDoktora Tezi. Ankara.
BACANLI, Hasan. (2004). Gelişim ve Öğrenme.Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
DUFFY, G. (1993). Rethinking Strategy Instruction. The Elementary School Journal.
Vol. 3, USA.
EKE, Arzu – İSFENDİYAROĞLU, Meltem – KIZILIRMAK, Serap. (2003).
Perspective in Readings. Ankara: Metu Pres.
ERDEN, Münire ve Yasemin Akman. (1998). Gelişim, Öğrenme ve Öğretme: Eğitim
Psikolojisi.Ankara: ArkadaşYayınları.
GRELLET, F. (1988). Developing Reading Skills.9. Edition. Cambridge: Cambridge
University Pres.
GÜNEŞ, Firdevs. (2004). Ders Kitaplarının İncelenmesi.Ankara: Ocak Yayınları.
GÜNEYLİ, Ahmet. (2003). Metin Türlerine Göre Okuduğunu Anlama Becerisinin
Sınanması.Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi Anabilim Dalı. YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi. Ankara.
GÜRSES, Tuğba. (2002). Reading Strategies Employed By ELT Learners At Advanced
Level.Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YabancıDiller Eğitimi
Bölümü. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi.
HUFFMANN, L. (1998). Spotlighting Spesific By Combining Focus Question With K-W-L. Journal Of Adolescent And Adult Literacy.vol. 6.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı2 (2008) 129-148 148
KIROĞLU, M. Kasım (2002). AnlamlıGruplandırma Stratejisinin Okuduğunu Anlamaya
Etkisi.Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi.
MAYER, R. E. (1996). Learning Strategies For Making Sense Out Of Expository Text
– The SOI Model For Guiding 3 Cognitive Processes In Knowledge
Construction. Educational Psychology Review.8, 4, pp. 357-371.
OXFORD, R. (1990). Language Learning Strategies. What Every Teacher Should
Know.New-York: Newbury House Publishers.
ÖZBAY, Murat. (2004). Türkçe Öğretimi Bibliyografyası.Ankara: Pegema Yayıncılık.
ÖZBAY, Murat. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I.Ankara: Öncü Kitap.
ÖZTÜRK, Bülent. (1995). Genel Öğrenme Stratejilerinin Öğrenciler Tarafından
Kullanılma Durumları.Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
YayınlanmamışDoktora Tezi.
QUIOCHO, A. (1997). The Guest To Comprehend Expository Text: Applied
Classroom Research. Journal Of Adolescent and Adult Literacy.40, ss. 450.
SARIG, G. (1987). High-Level Reading in The First Foreign Lanuage: Some
Comparative Data.Ed. J. Devine, pp. 140-176.
SENEMOĞLU, Nuray. (1997). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya.
Ankara: Gazi Kitabevi.
TDK. (1998). Türkçe Sözlük.Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com