Buradasınız

2005-2010 YILLARI ARASINDA MATEMATİK EĞİTİMİ ALANINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ

CONTENT ANALYSIS OF THE GRADUATE THESIS AND DISSERTATIONS IN MATHEMATICS EDUCATION IN TURKEY BETWEEN 2005-2010

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_235
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This is because the investigation of educational studies and their proper organization will help the other researchers who want to conduct related studies. In this study, master theses and dissertations in mathematics education published between 2005 and 2010 in Turkey are examined. For this purpose, 150 theses and dissertations retrieved from the thesis centre in the Turkish Council of Higher Education (YOK) were examined. The publication classification form was used to examine the relevant theses. As a result of the study, it was found that the use of quantitative method was high, most frequent areas studied in mathematics education included teaching, majority of the samples involved in the studies were primary education (6-8) and the sample size ranged from 31 to 100 individuals and finally it was realized that percent-frequency and use of the t-test in the data analysis method came to the fore. During recent years, it was argued that teaching mathematics should be in a process of change as those in the other disciplines (National Council of Teachers of Mathematics. From this perspective, it is recommended that similar studies should be periodically conducted to determine the development of research in mathematics education periodically. This would help researchers to see the current trends and shifts to envisage the future research areas. In addition, it is recommended to represent the results of meta-analysis of similar studies to see the contribution of a specific research area to the mathematics education in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Eğitim araĢtırmalarının belirli aralıklarla incelenmesi, düzenlenmesi ilgili alanda çalıĢma yürütmek isteyen bilim insanlarına ıĢık tutması açısından önemlidir. Bu çalıĢma, Türkiye’de 2005-2010 yılları arasında matematik eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bir içerik analizidir. Bu amaçla, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez merkezi taranmıĢ ve tam metin olarak ulaĢılan 150 tez incelenmiĢtir. Ġlgili tezleri değerlendirmek için tez sınıflama formu kullanılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda incelenen tezlerde, nicel araĢtırmaların daha çok tercih edildiği, araĢtırma konusu olarak öğretim çalıĢmalarının ön planda olduğu, araĢtırma örneklemi olarak ilköğretim ikinci kademe (6-8. sınıflar) öğrencilerinin tercih edildiği, örneklem büyüklüğünün 31-100 kiĢi ve son olarak veri analiz yönteminde yüzde-frekans ve t-testi kullanımının ön plana çıktığı belirlenmiĢtir. Matematik öğretiminin, son yıllar içerisinde, diğer pek çok alanda olduğu gibi bir değiĢim içerisinde olduğu ya da olması gerektiği düĢüncesinden hareketle ileriki dönemler de Türkiye’de matematik eğitimi araĢtırmalarının durumunun belirlenmesi amacıyla benzer çalıĢmaların belirli aralıklarla yapılmasının yararlı olabileceği düĢünülmektedir. Böylece matematik eğitimi araĢtırmacılarının, araĢtırma eğilimlerini devamlı olarak incelemek ve ilerideki eğilimleri belirlemek, Türkiye’deki matematik eğitimi araĢtırmalarının durumunu bir bütün olarak görmek için oldukça önemlidir. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçların matematik eğitimcilerine özellikle de yeni araĢtırmalara gelecekte yapacakları akademik çalıĢmaların kapsamlarını geniĢletmelerine ve uygun kararlar almalarına yardımcı olacağına inanılmaktadır.
211-228

REFERENCES

References: 

COHEN, L., MANĠON, L., & MORRĠSON, K. (2007). Research methods in education (6th
ed.). New York: Routledge.
CRESWELL, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods
approaches, (2nd Ed.). CA: Sage Publications.
ÇĠLTAġ, A., GÜLER, G., & SÖZBĠLĠR, M. (2012). Ülkemizde matematik eğitimi
araĢtırmaları: Bir içerik analizi. KUYEB, 12(1), 565-580.
HART, L. C., SMITH, S. Z., SWARS, S. L., & SMITH, M. E. (2009). An examination of
research methods in mathematics education: 1995–2005. Journal of Mixed Methods
Research, 3(1) 26–41.
KAYHAN, M. & KOCA, S. A. Ö. (2004). Matematik eğitiminde araĢtırma konuları: 2000–
2002. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26,72–81.
LUBĠENSKY, S. T. & BOWEN, A. (2000). Who's counting? A survey of mathematics
education research 1982-1998. Journal for Research in Mathematics Education. 31(5),
626–633.
National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school
mathematics. Reston, VA: Author.
REED, M. K. & OWENS, D. T. (2000). Research in mathematics education. ERIC Document
Reproduction Service No.482988.
SAVAġ, E. (1999). Matematik öğretimi. Ankara: Kozan Ofset Yayıncılık.
SELVĠ, K. (1996). Fen liseleri ve matematik öğretim programının değerlendirilmesi.
YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 52–56, Ankara.
2005-2010 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan… 226
SÖZBĠLĠR, M. & KUTU, H. (2008). Development and current status of science education
research in Turkey. Essays in Education, Special Issue, 1-22. Online
[http://www.usca.edu/essays].
SÖZBĠLĠR, M. & CANPOLAT, N. (2006). Fen eğitiminde son otuz yıldaki uluslar arası
değiĢmeler: Dünyada çalıĢmalar nereye gidiyor? Türkiye bu çalıĢmaların neresinde?
417-432. Editör: Mehmet Bahar, Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem-A
Yayıncılık.
SZTAJN, P. (1995). Mathematics reform: looking for insights from nineteenth century events.
School Science and Mathematics, 95(7), 377-384.
TATAR, E. & TATAR, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araĢtırmalarının analizi
II: Anahtar Kelimeler. Ġnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 89–103.
ULUTAġ, F. & UBUZ, B. (2008). Research and trends in mathematics education: 2000 to
2006. Elementary Education Online, 7(3), 614-626.
YILDIRIM, A. & ġĠMġEK, H. (2005). Nitel araĢtırma yöntemleri. Ankara, Pegem-A
Yayıncılık.
YÜCEDAĞ, T. (2010). 2000-2009 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye’de
yapılan çalıĢmalarının bazı değiĢkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, OFMA, Yüksek Lisans Tezi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com