Buradasınız

Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi

The Investigation of Psychological Violence Behaviors of College Students that Experienced with their Peers

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study is conducted with the aim of investigating the psychological violence behaviors of college students that experienced with their peers. Descriptive survey method was used in this study. The study group of this research contains 500 students from undergraduate programs and pedagogical training certificate program of Cankiri Karatekin University. Data were collected from 377 students in the study group. According to the research findings, the college students are exposed to psychological violence by their peers. There are significant differences among the students’ level of exposure to psychological violence in relation to gender, the kind of education they participate in, and the department they study. However, there is no significant difference among the students’ level of exposure to psychological violence by their peers in relation to age variable.
Abstract (Original Language): 
Bu araĢtırma üniversite öğrencilerinin akranlarıyla yaĢadıkları psikolojik Ģiddet davranıĢlarının incelenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Bu araĢtırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisan ve Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan toplam 500 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın verileri ÇalıĢma grubunu oluĢturan 377 öğrenciden anket yoluyla toplanmıĢtır. AraĢtırmanın bulgularına göre üniversite öğrencileri akranları tarafından psikolojik Ģiddette maruz kalmaktadırlar. Öğrencilerin akranları tarafından psikolojik Ģiddete maruz kalma düzeyi, cinsiyet, katıldığı eğitim türü ve okuduğu bölümlere göre anlamlı farklılıklar göstermiĢtir. Ancak öğrencilerin akranları tarafından psikolojik Ģiddete maruz kalması yaĢ değiĢkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemiĢtir.

REFERENCES

References: 

Arısoy, A. (2011). Mobbingi Ortaya Çıkaran Faktörler: Isparta-Antalya- Burdur’da Sağlık Sektöründe HemĢireler Üzerine ÇalıĢma. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi.
Avcı, R., Güçray, S.S. (2013). “Ebeveynler Arası ÇatıĢma, Akran ve Medya Etkileri ile Ergenlerdeki ġiddet DavranıĢı Arasındaki ĠliĢkiler: ġiddete Yönelik Tutumların Aracı Rolü”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4): 1995-2015
Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde AraĢtırma. Ankara, PegemA Yayınları
Çobanoğlu, ġ. (2005). Mobbing; ĠĢyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri, Ġstanbul: TimaĢ Yayınları
M. ġAHĠN, F. SANÇMIġ / Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 5(2): 205-222
221
Çomak, E. (2011). Ġlköğretim Öğretmenlerinin Ġlköğretim Okullarında YaĢadıkları Yıldırma Durumları. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi.
Davenport, N., Schwartz, R.D., Elliott, G.P. (2003). Mobbing. Ġstanbul: Sistem Yayıncılık.
Dilmaç, B. (2009). “Sanal Zorbalığı Yordayan Psikolojik Ġhtiyaçlar: Lisans Öğrencileri Ġçin Bir On ÇalıĢma”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 9(3): 1291-1325.
Doğan, M.A. (2009). Ġlköğretim Okullarında Öğretmenlere Uygulanan Psikolojik ġiddetin (Mobbing) ĠĢ Doyumuna Etkisi: Ankara ili Sincan Ġlçesi Örneği. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi.
Eğitim-Sen (2010). ĠĢyerinde Yıldırma Mobbing. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
EkĢi, H., Yaman, E. (2010). Çocuk ve Ergende ġiddet. Ġstanbul: Kaknüs Yayınları.
Ertürk, A. (2013). “Yıldırma DavranıĢları: Maruz Kalanlar ve Etkilenenler”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1): 161-173
Güngör, M. (2008). ÇalıĢma Hayatında Psikolojik Taciz. Ġstanbul: Derin Yayınları.
Kalkan, A. (2010). ĠĢletmelerde Psikolojik Yıldırma (Mobbing). YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yükse Teknoloji Enstitüsü.
KarakuĢ, M., Çankaya, Ġ.H. (2012). “Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Psikolojik ġiddete ĠliĢkin Bir Modelin Sınanması”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42: 225-237
Karasar, N. (1991). Bilimsel AraĢtırma Yöntemi. Ankara, Sanem Yayınları
Kaymaz, G. (2007). ĠĢyerinde Yıldırma (Mobbing) Eğilimleri: “Bir Örnek Olay”. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi
Kline, R.B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (2. Edition). New York: The Guilford Press.
Kocacık, F., Çağlayandereli, M. (2009). “Ailede Kadına Yönelik ġiddet: Denizli Ġli Örneği”. Uluslar Arası Ġnsan Bilimleri Dergisi. 6(2): 24-43
Köknel, Ö. (1996). Bireysel ve Toplumsal ġiddet. Ġstanbul, Altın Kitaplar.
MEB (2008). Öğrencilerin ġiddet Algısı. Eğitimi AraĢtırma ve GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı AraĢtırma Raporu, 1-57.
M. ġAHĠN, F. SANÇMIġ / Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 5(2): 205-222
222
Mercanlıoğlu, Ç. (2010). “ÇalıĢma Hayatında Psikolojik Tacizin (Mobbing) Nedenleri, Sonuçları ve Türkiye’deki Hukuksal GeliĢimi”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2): 37-46.
Okan, H. (2010). Ortaöğretim Öğretmenlerinin KarĢılaĢtıkları Yıldırıcı DavranıĢlar Ġle ĠĢ Doyumu Arasındaki ĠliĢki. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Maltepe Üniversitesi.
Özkul, B., Çarıkçı, Ġlker H. (2010). “Mobbing ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15: 481-499.
Panitch, L., Leys C. (2010). Günümüzde ġiddet Ya Barbarlık Ya Sosyalizm, Ġstanbul, Yordam Kitap Evi
ġahin, F. TEZEL, Özyürek, A. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Aile Ġçi ġiddete Yönelik GörüĢleri. Akademik BakıĢ Dergisi, 40: 1-18.
Tetik, S. (2010). “Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi”. KMÜ Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi,12(18): 81-89.
Tınaz, P. (2011). ĠĢyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Ġstanbul: Beta Yayınevi.
Tutar, H. (2004). ĠĢyerinde Psikolojik ġiddet. Ġstanbul: Platin Yayınları.
Türküm, A.S. (2011). “Okulda ġiddet: Problem Çözme Becerilerine ĠliĢkin Algıları Ergenleri Ne Kadar Koruyor?”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1): 115-132.
Ünal, H., Çukur, C.ġ. (2011). “Okula Bağlılık, Okulda Uygulanan Disiplin Teknikleri ve Okulda Mağdurluğun Lise Öğrencilerinin Sapkın DavranıĢları Üzerine Etkisi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2): 547-570
Ünsal, A. (1996). GeniĢletilmiĢ Bir ġiddet Tipolojisi. Cogito. Yapı Kredi Yayınları, 6-7: 29–36
Yaman, E. (2009). Yönetim Psikolojisi Açısından ĠĢyerinde PsikoĢiddet- Mobbing. Ankara: Nobel Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com