Buradasınız

4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FONKSİYONLARINA ETKİLERİ VE KONUYLA İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Due to Information society, companies are nowadays embedded in relationships and communicalion networks that they have never experienced hefore. Companies, keeping pace with the changes and developments of their internal and external environments, are currently in need of developing and implementing best fit management systems and strategies, One of the majör aspects of external environment is undoubtedly legal regulations. Human resource management (HRM) function, having a role of managing HR within a company effectively and prodııclively, is closelv re/ated to legal regulations that are particuîarly about the relationship between the employer and the employee. The Labor Act No. 485 7 came inlo force in Turkey in June 2003. The Labor Act No. 4857, acting as a soıırce of a new dimension in employeremployee relationship, effects HRM functions and practices and brings about a need for reengineering of HR systems. Therefore, in this article a research is designed to investigate HR managers' views about the effect of the new> Labor Act on HR functions.According to the findings of the research, HR managers of the companies wh'ıch form the sample agree that the recent labor act affects HRM functions in general and it is also found that their views differ in terms of their companies' operating in loca! or global markets.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde, içinde bulunduğumuz bilgi toplumu, işletmeleri yakın zamana kadar görülmemiş bir ilişkiler ve iletişim yumağı içerisine sokmuş bulunmaktadır. Bugün artık işletmeler, iç ve dış çevresiyle, ilgili gelişmeleri ve değişmeleri sürekli izleyerek, kendileri için en uygun olan yönetim sistem ve stratejilerini geliştirme ve uygulama zorunluluğunu daha fazla hissetmektedirler. İşletmenin faaliyet gösterdiği dış çevresiyle ilgili unsurlar arasında yasal düzenlemeler çok önemli bir yer tutmaktadır. İşletme içinde, insan kaynaklarının etkin ve verimli olarak yönetilmesi görevini üstlenen insan kaynakları yönetimi fonksiyonu özellikle işçi-işveren ilişkileri ile ilgili yasal düzenlemelerle yakından ilgili bulunmaktadır. 2003 Haziran ayında yürürlüğe giren 4857 sayılı yeni İş Kanunumuz ülkemizdeki işletmelerinde işçi-işveren ilişkilerine yeni bir boyut kazandırması, İKY'nin fonksiyon ve faaliyetlerini de etkilemekte ve İKY sistemlerinde yeniden yapılanma gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle konuya- ışık tutması açısından, çalışmamızda yeni İş Kanununun İK fonksiyonları üzerindeki etkilerine ilişkin İK yöneticilerinin görüşlerini inceleyen bir araştırma tasarlanmıştır. Ve bulgulara göre; araştırmaya katılan İK yöneticilerinin genel olarak yeni İş Kanunu 'nun İKY işlevlerini etkilediği görüşünde oldukları ve işletmelerin ulusal veya uluslar arası pazarda faaliyet göstermesine göre görüşlerinin farklılaştığı tespit edilmiş bulunmaktadır.

REFERENCES

References: 

Acar, A.C., 2000, "İnsan Kaynakları Temini ve Seçimi" Kaynak,
Tuğray ve diğerleri, İnsan Kaynakları Yönetimi içinde,
İstanbul, 2. Baskı,Dönence Basım ve Yayım Hizmetleri,
ss.110-168.
Akgül, A. ve Çevik, O., 200O,İstatistiksel Analiz Teknikleri: SPSS'te
işletme Uygulamaları, Ankara. Emek Ofset Ltd. Şti.
105
Barutçugil, 1, 2004, Stratejik İnsan Kaynaklan Yönetimi, istanbul,
Kariyer Yayınları.
Bovven D.E., Galang, C., Pillai R., 2002 "The Role of Human
Resource Management: An Exploratory Study of Cross-
Country Variance", Human Resource Management, Vol. 41,
Oo.l ss.lOO-122.
Beer, M . , Spector, B., Lavvrence, P.R., Mills, D.Q. and WaIton R.E, 1984,
Managİng Human Assets, Oevv York. Free Press,
Bingöl, D., 200O, İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul. 5. Baskı, Beta
Basım A.Ş.
Büyükuslu, A.R., 1998, "Türkiye'de insan kaynakları yönetimi ve
gelişimine Icrilik bir yaklaşım" MESS Mercek, Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası, ss.l 1-15.
Cascio W.F., 1992, Managing Human Resources: Productivity,
Qality of Work Life, Profits, Third Edition, Oevv York,
McGraw-Hill, Inc.
Çelik, O., 2004, İş Hukuku Dersleri, İstanbul.Yenilenmiş 17. Baskı,
Beta Basım Yayım A.Ş.
Eğrenci, Ö., Taşkent, S., Ulucan, D., 2005, Bireysel İş Hukuku,
İstanbul 2. Baskı, Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ferris and Bııcley, 1996, Human Resources
Managemen t:Perspectives, Context, Functions, and
Outcomes, Oevv Jersey, Prentice Hail Inc.
Iland D.J., Henley W.E., 1997, "Statistical Classificaüon Methods in
Consumer Credit Scoring: a Review", Journal of the Royal
Statistical Society. A, Volume:160, PartO, s.520-541.
Flastie T., Tibshirani R., 1996, "Discriminant Analysis hy Gaussian
Mixtures", Journal of the Royal Statistical Society B,
Volume:58, Oo:l, s.155-176.
İş Kanunu, Kanun Oo:1475 Ol.Eylül 1971 tarih ve 10940 sayılı Resmi
Gazete.
106
İş Kanunu, Kanun Oo: 4857 10 Haziran 200O tarih ve25104 sayılı
Resmi Gazete.
Kurtuluş, K., 2004, Pazarlama Araştırmaları, İstanbul, 7. Baskı,
Literatür Yayınları:114.
Mucuk, İ., 200O,Modern işletmecilik, İstanbul, Türkmen Kitabevi.
Özçelik, A.O., 2000, "İşletmelerde İnsan Kaynaklarına İlişkin Bazı
Kriterlere Göre İşe Alma Uygulamalarındaki Farklılıkların
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma" 8. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Oevşehir, ss.801-
816.
Sabuncuoğlu, Z. 2000, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa, 1. Baskı,
Ezgi Kitabevi Yayınları.
Sadullah, Ö., 2000, "İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi"
Kaynak Tuğray ve diğerleri, İnsan Kaynakları Yönetimi
içinde, , 2. Baskı, Dönence Basım ve Yayım Hizmetleri,
istanbul, ss.095-425,
Sümer, H.H., 200O, İş Hukuku, Konya. 9. Baskı, Mimoza Basım,
Yayım ve Dağıtım A.Ş.
Şakar, M., 200O, Iş Hukuku Uygulaması, 5.Baskı, İstanbul Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Tunçomağ, K. ve Centel, T., 2005, İş Hukukunun Esasları, İstanbul.
4. Baskı, Beta BasımYayım A.Ş.
Uyargil, C. 2000, "Performans Değerlendirme" Kaynak Tuğray ve
diğerleri, İnsan Kaynakları Yönetimi içinde, 2. Baskı,
Dönence Basım ve Yayım Hizmetleri, İstanbul ss.206-250.
Yüksel Ö., 1998, insan Kaynaklan Yönetimi, Ankara, Gazi Büro
Kitabevi Tic. ve Ltd. Şti., Baskı: İlksan Matbaası.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com