Buradasınız

BİR KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA MODÜLÜ OLARAK İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİNİN İKY VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR UYGULAMA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Enterprise resource planning systems are information technology products that businesses prefer for different purposes depending on the competitiveness since 1990s. Human resources information systems are a submodule of enterprise resource planning systems. It has been suggested that human resources information systems are helpful in making decisions that are fast, high quality and low cost related to human resources, to perform effectively human resources functions by performing such operations related data gathering, storing. In this study, the effect of human resources information system functions (planning, recruitment and selection, training and development, compensation management, career management and performans management) as a sub-module of enterprise resource planning systems on human resources department and overall performance of the firms was investigated. As the research field of application, it was chosen 53 customers of Uyumsoft firm in the province of İstanbul that is in service in sector of enterprise resource planning in İstanbul. In result of research, it is determined that education and development and career management functions among human resources information systems functions have a positive significant effect on human resources department performance; other functions do not have any significant effect on human resources management department performance.
Abstract (Original Language): 
Kurumsal kaynak planlama sistemleri 1990’lardan bu yana işletmelerin rekabete bağlı olarak farklı amaçlarla tercih ettikleri bilgi teknolojileri ürünleridir. İnsan kaynakları bilgi sistemleri de kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin bir alt modülüdür. İnsan kaynakları bilgi sistemlerinin insan kaynakları fonksiyonlarını etkin bir şekilde gerçekleştirmek için ilgili verilerin toplanması, saklanması gibi işlemleri gerçekleştirerek insan kaynaklarıyla ilgili daha hızlı, kaliteli ve az maliyetli kararların alınmasında yardımcı olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin bir alt modülü olan insan kaynakları bilgi sistemi fonksiyonlarının (planlama, personel bulma ve seçme, eğitim ve geliştirme, ücret yönetimi, kariyer yönetimi ve performans yönetimi) insan kaynakları departmanının ve işletmenin genel performansı üzerinde etkisi incelenmiştir. Araştırmanın uygulama alanı olarak, kurumsal kaynak planlaması sektöründe faaliyet gösteren Uyumsoft firmasının İstanbul’da faaliyet gösteren 53 müşterisi seçilmiştir. Araştırma sonucunda; insan kaynakları bilgi sistemi fonksiyonlarından eğitim ve geliştirme ile kariyer yönetimi fonksiyonlarının insan kaynakları departmanı performansı üzerinde pozitif yönde anlamlı etkisinin olduğu, diğer fonksiyonların İKY departmanı performansı üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akman, V. (2010). İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Sakarya İlinde Bir Araştırma (YL). Sakarya Üniversitesi,
Sakarya.
Altay, U. (2007). Kurumsal Kaynak Planlaması ve Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma (YL). Ankara Üniversitesi,
Ankara.
Altın, K. (2007). İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlaması Kapsamında Stratejik İnsan Kaynakları Seçimi: Bir
Model Önerisi (YL). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Altunışık, R., Coşkun, R. Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3.
Baskı). Sakarya: Sakarya Kitabevi.
Aydınlı, F. (2001). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Bankacılık
Sektöründeki Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma (YL). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Bay, Y. (2007). Tedarik Zinciri Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Etkileri Üzerine Bir
Araştırma. (YL). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Bayındır, H. (2007). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı: Teori Ve Bir
Uygulama. (YL). Selçuk Üniversitesi, Konya.
Byars, L.L. ve Rue L. W.. (1991). Human Resource Management (3. Baskı), Boston: Irwın Inc.
Cascio, W. F. (1992). Managing Human Resources: Produductivity, Quality of Work Life, Profits (3. Baskı). N.Y.:
McGraw-Hill.
Ceriello, V.R. ve Freeman (1992). Human Resource Management Systems. New York: VRC Consulting Group Inc.
Çakır, T. (2007). İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi İşlem Sistemlerinin Kullanımı: Bankacılık Sektöründe
Çalışanların Tutumları Üzerine Bir Araştırma (YL). Niğde Üniversitesi, Niğde.
Çetin, B. (2008). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Üzerine Etkisi
ve Bir Araştırma. (YL). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Davis, G. B. ve Olson, M. H. (1985). Management Informatıon Systems - Conceptual Foundations, Structure And
Development (2. Baskı). McGraw-Hill Inc.
Durmuş, E. (2007). İnsan Kaynakları Yönetiminin Sağlanlamasında Bir Araç Olarak Kurumsal Kaynak Planlaması
(YL). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Ehie, I.C. ve Madsen, M. (2005). Identifying Critical Issues in Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation.
Computers in Industry, 56 (2005), 545–557.
Erkoç, D. (2009). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları İle İşletme Performans Değerlendirme Sistemi
Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (YL). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Eroğlu, U. (2001). İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Yönelimleri Hazırlayan İki Güç: Sanal Organizasyonlar ve
Stratejik Tabanlı Düşünce. Erişim Tarihi: 20.04.2011,
http://isguc.org/index.php?p=article&id=72&cilt=3&sayi=2&yil=2001.
Gümüştekin, G.E. (1998). İşletmenin Örgütsel Etkinliğini Artırmada Yönetim Bilgi Sistemleri. Tokat: Gaziosmanpaşa
Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları, No:1.
Işık, İ.Y. (1993). Örgütsel Kariyer Geliştirme Sistemleri ve Eğitim Amaçları (YL). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Ivancevıch, J. M. ve Glueck, W. G., (1989). Foundatıons of Personnel Human Resource Management (4. Baskı).
USA: Richard D. Irwın Inc.
Kanten, P. (2008). Konaklama İşletmelerinde Hat Yöneticilerinin İnsan Kaynakları Yönetimindeki Stratejik Rolü ve
Bir Araştırma (YL). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – Sayı 37 – Temmuz 2013
243
Kaynak T., Adal, Z. ve Ataay, İ. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Dönence Basım ve Yayın.
Lengnick-Hall, C. A . ve Lengnick-Hall, M. L. (2006). Hr, Erp, and Knowledge For Competitive Advantage. Human
Resource Management, 45 (2), 179–194.
Martinsons, M.G. (1997). Human Resource Management Applications of Knowledge-based Systems, International
Journal of Information Management, 17 (1), 35-53.
Mathis, R. L. ve Jackson, J. H. (1997). Human Resource Menegament (8. Baskı). St. Paul: West Publishing
Company.
O’Brien, J.A. (1997). Introduction to Information Systems (7. Baskı). USA: Richard D. Irwın Inc.
Öge, S. (2004). Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi (E-HRM)’nde İnsan Kaynakları Enformasyonu Sistemi
(HRIS)’nin Önemi ve Temel Kullanım Alanları, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Kitabı,
Eskişehir, 109-117.
Özbir, Ş. (2006). ERP Sistemlerinin Seçim ve Kurulum Prosesi ve Bir Uygulama (YL). Marmara Üniversitesi,
İstanbul.
Öztürk, Ü. (2008). İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (İKBS) ile Performans Değerlemesi Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi -Bir Uygulama-. (D). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Postacı, T., Erkan, T. E., ve Belgin, Ö. (2012b). Kobilerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları. T.C.
Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Yayınları: Ankara.
Talu, Ş. (2004). Sorularla Kurumsal Kaynak Planlama: (Enterprise Resource Planning-ERP). Ankara: İstanbul
Ticaret Odası Yayınları.
Tokmak, İ. (2008). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletmelerin Yenilikçilik Yeteneğine Etkisi ve Elektronik
Sanayisine Yönelik Bir Araştırma (D). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Uyargil, C. (1994). İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi: Performansın Planlanması, Değerlendirilmesi ve
Geliştirilmesi. İstanbul: Şahinkaya Matbaacılık.
Walker, A.J. (1982). HRIS Development A Project Team Guide to Building an Effective Personnel Information
System. New York: Van Nostrand Reinhold Company Inc.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com