Buradasınız

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ ETKİNLİĞİNDE İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (İKBS)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today, most organizations recognize their employees as their most important (and often most expensive) resource. Because of changing social structures in the world, the internationalization of many businesses, and an increasing preponderance of laws and regulations, the management of human resources is now much more complex than it was in the past. Recent years, the impartance of information have been emphasized and, HRIS can help human resource management departments become more effective in keeping employee records and in producing reports. It can also help organizations plan for the future by enabling them to develop staffing estimates and human resource plans that support the organization’ s strategic initiatives and tactical plans. The system, enables both the business management and human resources experts to major in strategic subjects of HR by satisfing to reach the desired information easily and report the informations regularly.
Abstract (Original Language): 
Bugün, birçok organizasyon çalışanlarının en önemli (aynı zamanda en pahalı) kaynakları olduğunu hatırlamıştır. Dünyanın değişen sosyal yapısı, birçok işin uluslararasılaşması, kanun ve yönetmeliklerin artan baskısı nedeniyle insan kaynakları yönetimi şu an eskisinden daha karmaşıktır. Bilginin stratejik öneminin vurgulandığı son dönemlerde, insan kaynakları bilgi sistemleri insan kaynakları yönetimi biriminin çalışan kayıtlarını ve üretimdeki raporlarını daha etkin bir şekilde muhafaza etmesine yardımcı olabilir. Personel tahminleri ve organizasyonun stratejik ve taktik planlarını desteklemek için insan kaynakları planlarını geliştirmesinde insan kaynakları bilgi sistemleri önemli katkılar sağlayacaktır. Uzun dönemde değer yaratmak isteyen işletmelerin hızlı ve güncel bilgi sistemlerine, verimli ve sürekli gelişime açık insan kaynakları potansiyeline sahip olmaları gerekmektedir. Sistem, istenilen bilgilere çok daha kolay ulaşılmasını ve bilgilerin düzenli olarak raporlanmasını sağlayarak hem işletme yöneticilerinin hem de insan kaynakları uzmanlarının insan kaynaklarının stratejik konularına yoğunlaşabilmelerine imkân tanımaktadır.

REFERENCES

References: 

Anonim, (2006). Vaka Çalışması: İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi’nin Seçimi ve
Uygulanması, HR Dergi, http://www.hrdergi.com/tr/article.asp?ID=368, Erişim Tarihi:
07.10.2008
Aydın, A.(2000). İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü: Stratejik İnsan Kaynakları
Yönetimi Modu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt 3, Sayı
13, Ocak
Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.
Bingöl, D.(1998). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul.
Denisi, A. S. ve Griffin, R. W. (2001). Human Resource Management, Boston: Houghton
Mifflin Company.
DeSanctis, G.(1986). Human Resource Information Systems: A Current Assessment, MIS
Quarterly, Vol. 10, No. 1 pp. 15-27
Ertan, H.(1997). Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İşgören Devir
Hızı, Anlam ve Önemi (Bir Uygulama), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Gubman, E. (2004), HR Strategy and Planning: From Birth to Business Results Human
Resource Planning, Vol. 27(1), pp.13-24.
Hainess, V.Y., (2008), Information Technology Usage and Human Resource Roles and
Effectiveness, Human Resource Management, Vol. 47, No. 3, pp. 525–540.
Harris D.,(1986). Beyond The Basics: New HRIS Developments, Personnel, January
Hussain Z., Wallace J. ve Cornelius N. E. (2007). The use and impact of human resource
information systems on human resource management professionals Information &
Management,Vol. 44, pp.74–89
Hyde, A.C. ve Shafritz, J.M.(1977) HRIS: Introduction to Tomorrow’s System For
Managing Human Resources, Public Personel Management, March-April, pp.70-77
Jiang, W. Y. ve Susskind, A. M..(1997). Human Resources Management: Challenges for the
Hospitality and Tourism Industries, Edited By Richard Teare, Bonnie Farber Canziani and
Graham Brown, Global Direction, Cassell
Kaynak, T.(1998). İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme
Fakültesi Yayın No: 276
Keçecioğlu, T. (2003). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Kumar, M.D.(2008). Human Resources Information Systems (HRIS) For Better HR
Operations, http://www.indianmba.com/Faculty_Column/FC283/fc283.html.
Li Y. ve Hu L. (2007). The Impact of HRMIS on Enterprise Social Capital: a View from
Social Network, International Service Systems and Service Management Conference,
ieeexplore.ieee.org/iel5/4280076/4280077/04280209.pdf
Martinsons, M. G. (1997). Human Resource Management Applications of Knowledge-based
Systems, International Journal of Information Management, Vol. 17, No. I, pp. 35-53,
Mellahi, K. ve Wood, G. (2003). The Ethical Business Challanges and Controversies,
Britian: Palgrave Macmillian Company
Öge S. (2004). 3. Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi (E-İKY)'nde İnsan Kaynakları
Enformasyon Sistemi (HRIS) 7. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir
Öğüt, A. (2001). Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
Özgen, H. Öztürk, A. Yalçın, A.(2002). İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınları,
Ankara.
Sabuncuoğlu, Z. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, (1. Baskı), Ezgi Kitabevi, Bursa.
Seymen, O. (2001). 2000'li Yıllarda Konaklama İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları
Planlaması ve Bir Model Önerisi, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Hafta
Sonu Semineri VII, Nevşehir.
Thompson S.H., Lim G. S. ve Fedric, S. A. (2007). The Adoption and Diffusion of Human
ResourcesInformation Systems in Singapore, Asia Pacific Journal of Human Resources, 45,
pp. 44-62
Thomas, S.N.G., Skitmore R. M. & Sharma,T. (2001). Towards a Human Resource
Information System For Australian Construction Companies, Engineering, Construction and
Architectural Management, 8 (4), pp. 238-249.
Yüksel, Ö.(2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
Yüksel, Ö. (2003). İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalkan Matbaacılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com