Buradasınız

ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE ROL MODEL OLUŞTURACAK OLAN EĞİTİMCİ VE USTA ÖĞRETİCİ ADAYLARININ BESLENME ALIŞKANLIKLARI

EATING HABITS OF EDUCATOR AND INSTRUCTOR TRAINEES WHO WILL BE ROLE MODELS IN THE CHILDREN TRAINING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Some factors to effect the eating habits of ınstructor and educator trainees, who will be role models in the children trainig, are examined in this research. The area of the research includes erciyes University, Dicle University, Kırıkkale University Child Development program, child development and training associate degree and undergraduate students from 2011-2012 academic year. In order to measure the eating habits of the young people a “questionnaire” and “personal information form”, developed by some researchers, are used. While being analyzed, the frequency is interpreted with percentage and chi square analysis method. As a result of the research, it is observed that more than the half of the trainers and master trainers do not smoke and the relationship between water, fruit juice and alcohol consumption of the youth according to their schools are meaningful. it has also been seen that there is a relationship between salami-sausage and hamburger meat consumption by the schools; and the young people try to consume meat and fish as much as possible.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada okulöncesi eğitim kurumlarında eğitimci ve usta öğretici adaylarının beslenme bilgi ve alışkanlıkları ile bu alışkanlıkları etkileyebilecek bazı faktörlerin etkisi incelenmiştir. Araştırmanın evreni Erciyes Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı Ön lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada: gençlerin beslenme alışkanlıklarını ölçmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen bir “Anket Formu” ve “Kişisel Bilgi Formu “kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, eğitimci ve usta öğretici adaylarının yarısından fazlasının sigara ve alkol kullanmadığı, gençlerin okullarına göre su, hazır meyve suyu ve alkol tüketimi arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu bulunmuştur. Okullara göre sosis-salam-sucuk ve hamburger eti tüketim durumları arasında ilişki olduğu ve gençlerin kırmızı et ve balık eti gibi etleri mümkün olduğunda tüketmeye çalıştıkları görülmüştür
111-119

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, Serap.(2006), Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları İle
Özyetkinlik Ve İyimserlik İlişkisi: Ankara Üniversitesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi
(Yayınlanmamış). Ankara Üniversitesi. Ankara.117s.
Aral Neriman, Kandır Adalet, Can-Yaşar Münevver .(2003), “Okulöncesi Eğitim” I.
İstanbul: Ya-pa Yayınları
Arıman-Karabulut Huriye ve Yandı İlhan.(2006), Su ürünlerindeki Omega-3 yağ
asitlerinin önemi ve sağlık üzerine etkisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri
Dergisi,23(5),339-342
118
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
(DÜSBED) ISSN : 1308-6219
Kasım 2012
YIL-4 S.8
Baykan Suna. (1999), Ankara’nın Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerinde 0-6 Yas
Çocuklarının Gelişim Durumlarının İncelenmesi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
135s.
Baysal Ayşe. (2004), Beslenme. Ankara: Hatiboğlu Yayınları
Dereköy Sibel.(2006), Ankara İli Polatlı İlçesinde İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin
Fiziki Büyüme Durumları Ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Yüksek Lisans
Tezi (Yayınlanmış). Ankara Üniversitesi. Ankara.82s.
Demirkaynak Özlem.(2004), 3-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Annelerin Beslenme
Bilgi Düzeyleri Ve Beslenme Alışkanlıkları. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmış).
Ankara Üniversitesi. Ankara.133s.
Erten Murat. (2006), Adıyaman Ilinde Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin
Beslenme Bilgilerinin Ve Alışkanlıklarının Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi
(Yayınlanmamış). Gazi Üniversitesi Aile Ekonomisi ve Beslenme Anabilim Dalı.
Ankara.106s.
Hatırlı Selim Adem ve Demircan Vecdi.( 2004), Isparta İlinde Ailelerin Balık
Tüketiminin Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 9(1),245-256
Hızel-Bülbül Selda.(2004), Çocuk Beslenmesinde Demirin Yeri ve Önemi. Sted
Dergisi,13(12)446-450
Kaya Mehtap. (1999) , Ana-Baba Eğitimi Destekli Besleme Eğitiminin 3-6 Yaş Grubu
Çocukların Beslenme Bilgisi Ve Davranışlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi
(Yayınlanmamış). Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ev Ekonomisi.99s.
Ankara
Kılıç Emine, Şanlıer Nevin.(2007), Üç Kuşak Kadının Beslenme Alışkanlıklarının
Karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi,15(1),31-44
Merdol-Kutluay Türkan (1999), Okul Öncesi Eğitim Veren Kişi ve Kurumlar için,
Beslenme Eğitim Rehberi. İstanbul: Özgür Yayınları 171s.
119
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
(DÜSBED) ISSN : 1308-6219
Kasım 2012
YIL-4 S.8
Neyzi Olcay, Ertuğrul Türkan.(1989), Pediatri. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi
Tayar Mustafa, Korkmaz-Haşlı Nimet.(2007), Beslenme Sağlıklı Yaşam, Ankara:
Nobel Yayıncılık
Pekşen-Akça Raziye.(2010), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Oyunlarla Besleniyorum.
İzmir: Mungan Kavram Yayınları
Yılmaz Emel ve Özkan Sultan. (2007), Üniversite Öğrencilerinin Beslenme
Alışkanlıklarının İncelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2 (6), 87-104

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com