Buradasınız

ÖRGÜTSEL ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve İŞ TATMİNİN ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL LEARNING CULTURE AND JOB SATISFACTION ON MOTIVATION TO LEARN: AN EMPIRICAL STUDY IN AUTOMOTIVE INDUSTRY

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study was conducted in a firm “A” which is active in Turkish automotive industry and operating in the province of Bursa. The scope of the research involved the employees of the firm. In the research, the association between motivation to learn and organizational learning culture and job satisfaction has been expounded. Organizational learning culture has been treated from the dimensions of individual learning, learning on team level and learning on organizational level. In this context, the relationships both among these dimensions themselves and between them and motivation to learn have been examined. In this study, it has also been determined whether workers’ learning motivations change according to company’s management style and workers’ sociodemographic properties. While the relationship between job satisfaction and learning motivation has been found to be highly correlated in a positive direction, low correlated in a positive direction relationship has been found between organizational learning culture and learning motivation. Another important finding of the study is that motivation to learn does vary in relation to educational level of the employees and motivation to learn does not vary in relation to management style of the organization and in relation to length of employment of the employees.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Türk Otomotiv Yan sanayinde Bursa İlinde faaliyet gösteren A firmasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına firma çalışanları dahil edilmiştir. Araştırmada, örgütsel öğrenme kültürü ve iş tatmini ile öğrenme motivasyonu arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Örgütsel öğrenme kültürü, bireysel öğrenme, takım düzeyinde öğrenme ve örgütsel düzeyde öğrenme boyutuyla ele alınmıştır. Bu bağlamda, söz konusu boyutların hem kendi aralarındaki ilişkileri hem de öğrenme motivasyonu arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada ayrıca işletmenin yönetim biçimi ve çalışanların sosyodemografik özelliklerine göre çalışanların öğrenme motivasyonlarının farklılık gösterip göstermediği de tespit edilmiştir. İş tatmini ile öğrenme motivasyonu arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanırken, örgütsel öğrenme kültürü ile öğrenme motivasyonu arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür. Çalışmada diğer bir bulgu olarak ise, öğrenme motivasyonunun, çalışanların eğitim düzeyine göre farklılık gösterdiği ve işletmenin yönetim biçimi ve çalışanların çalışma sürelerine göre faklılık göstermediğidir.
1-22

REFERENCES

References: 

1. AKGÜL, A.&ÇEVIK, O., (2003), İstatistiksel Analiz Teknikleri
“SPSS’te İşletme Yönetimi
Uygulamaları”, Ankara: Emek Ofset.
2. ALBAYRAK, A.S., vd. (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik
Teknikleri, (Editör, Şeref Kalaycı), Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
3. ANDERSON, D.G., (2006), The Influence Of Culture On Learning Styles,
Doctor Of Philosophy, Capella University.
4. ARIKAN, S., (1999), “Öğrenen Örgütlerde Liderliğin Rolü ve Önemi”, H.Ü.
İ.İ.B.F. Dergisi , Cilt 17, Sayı 2, ss. 17–34.
5. BARUTÇUGİL, İ., (2002), Bilgi Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayınları.
6. BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., (2002), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El
Kitabı, Ankara: Pegem Yayıncılık.
7. CHANG, SU-C.&LEE, M.-S., (2007), “A Study On Relationship
Among Leadership, Organizational Culture, The Operation Of Learning
Organization And Employees’ Job satisfaction”, The Learning Organization, Vol. 14
No. 2, pp. 155–185.
8. ÇEKMECELİOĞLU, H.G., (2005), “Örgüt İkliminin İş Tatmini Ve
İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, ss. 23–39.
9. DI XIE, M.S., (2005), Exploring Organizational Learning Culture, Job
Satisfaction, Motivation To Learn, Organizational Commitment, And Internal Service
Quality In A Sport Organization, Dissertation, The Ohio State University.
10. DÜREN, Z., (2000), 2000’li Yıllarda Yönetim, İstanbul: ALFA Basım Yayım
Dağıtım.
11. FINDIKÇI, İ., (2002), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: ALFA Basım
Yayım Dağıtım.
12. GARMON, M.S. (2004), The Relationship between Organizational
Learning, Culture, Image, Identity and Identification: An Empirical Study, Doctor
Of Philosophy, Touro Unıversıty Internatıonal.
13. GARVİN, D.A., (1999), “Öğrenen Bir Örgüt Yaratmak” Bilgi Yönetimi,
(Çeviren, Gündüz Bulut), İstanbul: BZD Yayın İletişim.
14. GREGORY, B.T., (2004), Organizational Culture Learning, Orientation
And Effectiveness, Doctor Of Philosophy, Auburn University.
15. GÜNEY, S., (2000), Davranış Bilimleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım..
16. HAGEMANN, G., (1999), Motivasyon El Kitabı, (Çeviren; Göktuğ
Aksan), İstanbul: Rota Yayınları.
17. İBİCİOĞLU, H.&AVCI, U., (2005), “Örgütsel Öğrenmede Paylaşılmış
Vizyon ve Paradigmatik
Uyumun Önemi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 14,
ss. 157-166.
18. JAMES, J.&EDEN, M., (2001), Uzun Saplı Gelincik, (Çeviren; Ayşe Bilge
Dicleli), İstanbul:BZD Yayın İletişim.
19. JEGADEESAN, G., (2007), “Job Satisfaction: A Conceptual Framework”,
The Icfai Journal of Organiztional Behavior, Vol. 6, No. 4, pp. 54-60.
20. LİM, T., (2003), Relationships Among Organizational Commitment,
Learning Organization Culture, and Job Satisfaction in One Korean Private
Organization, Doctor Of Philosophy, The University Of Minnesota.
21. Lopez, S.P.; MONTES PEÓN, J.M.& VÁZQUEZ ORDÁS, C.J., (2004),
“Managing Knowledge: The Link Between Culture And Organizational Learning”
Journal Of Management, Vol. 8, No. 6, pp. 93-104.
22. NAKİP, M., (2003), Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS
Destekli) Uygulamalar, Ankara:Seçkin Yayıncılık.
23. ÖLÇÜM ÇETİN, M., (2004), Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Nobel
Yayın Dağıtım, Ankara.
24. ÖZGEN, H.; ÖZTÜRK, A. & YLÇIN, A., (2002), İnsan Kaynakları
Yönetimi, Adana:Nobel Kitabevi.
25. ŞİMŞEK, Ş.;AKGEMCİ, T. & ÇELİK, A., (2003), Davranış Bilimlerine
Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Nobel Yayıncılık.
26. TABACHINCK, B.G.&FIDELL, L.S., (2001), Using Multivariate Statistics,
A Pearson Needham Heights: Education Company.
27. TANNER, B.M., (2007). An Analysis of Relationships Among Job
Satisfaction Organizational Trust and Organizational Commitment in An Acute Care
Hospital, Saybrook, Ph.D. Thesis, Graduate School and Research Center, San Francisco,
California.
28. TEARE, R.E., (1998), “Developing A Curriculum For Organizational
Learning” Journal Of Workplaace Learning, Vol. 10, No. 2, pp. 95-121.
29. VROOM, V.H., (1978), Work and Motivation, New Delhi:Wiley Eastern Ltd.
30. WANG, X., (2005), Relationships among Organizational Learning Culture, Job
Satisfaction, and Organizational Commitment in Chinese State-owned and Privatelyowned
Enterprises, Doctor Of Philosophy, The University Of Minnesota.
31. WEST, P.&BURNES, B., (2000), “Applying Organizational Learning:
Lessons From The Automotive Industry”, International Journal of Operations &
Production Management, Vol. 20, No. 10, pp. 1236–1251.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com