You are here

DUYGUSAL ZEKA VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study examines the relationship between organizational citizenship behavior (OCB) and emotional intelligence (EQ). For this purpose, the study is carried out on Research Assistants of İstanbul University Faculty of Business Administration including 74 people, 52 of which answered the questionnaire and determined cut off point levels for both of them. We can say the rate of answering is enough to prove the hypothesis. Also the findings supported many of the hypotheses. To summarize, a relationship is found between the pattern of relation EQ and OCB. Also we investigated a relation between the five dimensions of OCB and EQ.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, geliştirilen bir anket formu aracılığı ile gerek örgüt performansına gerekse bireysel performansa olumlu etkileri olduğu düşünülen Duygusal Zeka (DZ) ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) arasında anlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığını ortaya koymak üzere, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyleri ile duygusal zeka düzeyleri belirlenmiş, ilgili düzeyler arasındaki ilişki ayrıntılı olarak incelenmiştir
98-111

REFERENCES

References: 

ACAR, F.: 2002, "Duygusal Zeka ve Liderlik" Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No: 12, ss. 53-58.
ACKFELDTA, A.-L., Coote, L.V.: 2005, "A Study of Organizational Citizenship Behaviors in a Retail
109
Setting", Journal of Business Research, No:58, ss. 151- 159.
BARKSDALE, K., Werner, J.M.: 2001, "Managerial Ratings Of In-Role Behaviors, Organizational Citizenship Behaviors, and Overall Performance: Testing Different Models of Their Relationship'", Journal of Business Research, No: 51, p: 145- 155.
BARRY, M.-L., Member,Y.: "Emotional intelligence: A Crucial Human Resource Management Ability For Engineering Project Managers in the 21st Century", Çevrimiçi, http://www.africon2007. co.za/files/pa pers/601.pdf
BOLİNOA M.C., Turnleyb, W.H., Niehoff, B.P.: 2004, "The Other Side of the Story: Reexamining Prevailing Assumptions About Organizational Citizenship Behavior", Human Resource Management Review, No:14, p: 229-246.
BOLAT O. İ., Bolat T., Seymen Aytemiz O.: 2009, "Güçlendirici Lider Davranışları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Sosyal Mübadele Kuramından Hareketle İncelenmesi", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 21, ss.215-239.
ÇAKAR Mengü, Akım, F., Karadoğan, E.: 2007, "Bar-On Duygusal Zeka Ölçeği Çocuk ve Ergen Formu Geçerlik Güvenirlik Çalışması", Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumu, İzmir, ss. 827¬837.
ÇELİK, M.: 2007, "Örgüt Kültürü ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı-Bir Uygulama-", Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Erzurum.
DEGROOT, T.,Brownlee, A: 2006, "Effect of Department Structure on the Organizational Citizenship Behavior-Department Effectiveness Relationship", Journal of Business Research, No: 59, p: 1116-1123.
DOĞAN, S:, Demiral, Ö.: 2007, "Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi", Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi, Cilt:14, Sayı:1, ss. 209¬230.
GOLEMAN, D.: 2002, Duygusal Zeka, İstanbul, Varlık.
GÜRBÜZ, S:: 2006, "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:3, No:1, s: 48-75.
GÜRBÜZ, S.: 2007, "Yöneticilerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İş Tatmini ve Algıladıkları Örgütsel Adalet İle İlişkisi", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul
İŞBAŞI, Ö.: 2000, ""Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin ve Örgütsel Adalete İlişkin
Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü: Bir Turizm Örgütünde Uygulama", Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
KÖKSAL, A.: 2007, "Bar-On Duygusal Zeka Ölçeği Çocuk ve
110
Ergen Formu Geçerlik Güvenirlik Çalışması", Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumu, İzmir, ss. 498¬509.
KÖSE, S., Kartal, B., Kayalı, N.: 2003, "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Tutuma Ilişkin Faktörlerle Ilişkisi Üzerine Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, No: 20, ss. 1-19.
OPENGART, R.: 2005, "Emotional Intelligence and Emotion Work: Examining Constructs From an Interdisciplinary Framework", Human Resource Development Review, No:4, p: 50-51.
ÖZDEVECİOĞLU, M.: 2003, "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Özellikleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, ss. 117-135.
ÖZGEN, Ö: 2007, "Başarı ve İlişkide Duygusal Zekanın Rolü", (Çevrimiçi),
http://w3.gazi.edu.tr/web/mkaradag/te zler/ozgeozgen.pdf
URAL, A.: 2001, "Yöneticilerde Duygusal Zekanın Üç Boyutu", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı: 2, ss. 210-211.
WEİSİNGER, H.: 1998, İş Yaşamında Duygusal Zeka, Çev. Nurettin Süleymangil, İstanbul, MNS Yayıncılık.
YAŞARSOY, E.: 2006, "Duygusal Zeka Gelişim Programının, Eğitilebilir Zihinsel Engelli Öğrencilerin Davranış Problemleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
YELKİKALAN, N.: 2006, "21. Yüzyılda Girişimcinin Yeni Özelliği: Duygusal Zeka", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:1, ss. 39-50.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com