You are here

TÜRKİYE'YE YÖNELİK YABANCI SERMAYE AKIMLARININ HACİM VE KOMPOZİSYONUNDAKİ GELİŞMELER

THE DEVELOPMENTS IN VOLUME AND COMPOSITION OF FOREIGN CAPITAL INFLOWS TO TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/ 10.11611 /JMER215

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Turkish economy has hosted high amounts of foreign capital, that has created significant macroeconomic effects, after completing financial liberalization in 1989. In this study, foreign capital towards Turkey have been evaluated in terms of volume and composition by analyzing data related to 1989-2011 period of Turkish economy. In conclusion, it has been observed that capital inflows to Turkey had the characters increasing the fragilities in the economy.
Abstract (Original Language): 
Finansal liberalizasyon sürecini tamamladığı 1989 yılından itibaren, Türkiye ekonomisine yönelik önemli makroekonomik etkiler yaratan, yüksek miktarda yabancı sermaye girişi olmuştur. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinin 1989-2011 dönemine ilişkin verileri analiz edilerek ülkeye yönelen yabancı sermaye akımlarının gelişimi hacimsel ve kompozisyonel olarak değerlendirilmiştir. Sonuçta Türkiye 'ye yönelik sermaye girişlerinin ekonomide kırılganlıkları artırıcı niteliklere sahip olduğu gözlemlenmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akdiş, M. (2002) "Küreselleşmenin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri ve Türkiye: Finansal Krizler Beklentiler", Dış Ticaret Dergisi, 7(26): 1-45.
Alagöz, M. ve Yapar, S. (2006) "Erken Uyarı Sinyali Olarak Sermaye Göstergeleri: Asya Krizi Örneği", İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:21, Sayı:247, 79-91.
Alp, A. (2000) "Finansın Uluslararasılaşması: Finansal Krizler, Çözüm Önerileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme", İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Ayvaz, Y., Baldemir, E. ve Ürüt, S. (2006) "Yabancı Sermaye Yatırımlarının Verimlilik ve Kalkınmaya Etkilerinin Ekonometrik İncelemesi", Yönetim ve Ekonomi, 13 (1): 177- 186.
313
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/ 10.11611 /JMER215
Başoğlu, U. (2000) "Finansal Serbestleşme ve Uluslararası Portföy Yatırımları", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (4): 88-99.
Chuhan, P., Perez-Quiros, G. ve Popper, H. (1996) "International Capital Flows: Do Short Term Investment and Direct Investment Differ?", World Bank Policy Research Working Paper, WPS1669, 1-26.
Çelik, K. (2008) "Uluslararası İktisat", 4. Baskı, Murathan Yayınevi.
Eğilmez, M. ve Kumcu, E. (2008) "Ekonomi Politikası: Teori ve Türkiye Uygulaması", 12. Basım, Remzi Kitabevi.
Fernandez-Arias, E. ve Hausmann, R. (2001) "Is Foreign Direct Investment a Safer Form of Financing?", Emerging Markets Review, 2: 34-49.
Güriş, B. (2007) "Vade Yapılarına Göre Yabancı Sermaye Hareketlerinin Büyüme Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği", Öneri.c.7, S.28: 309-316.
Hazine Müsteşarlığı.(2006)"Hazine Müsteşarlığı Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2005 Yılı Raporu",
http://www.ekonomi.gov.tr/upload/F9EF6AED-D8D3-8566-
4520F4E2B80E4EB4/2005_Rapor.pdf, (15.08.2011).
IMF. (2012a) "Balance of Payments Manual",
http
: //www .imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf, (23.07.2012).
IMF. (2012b) World Economic Outlook Database April,
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx, (31. 07.2012).
İnandım, Ş. (2005) "Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ile Reel Döviz Kuru Etkileşimi: Türkiye Örneği", TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Ankara.
İpek, E. (2013) "Türkiye'ye Yönelik Finansal Sermaye Akımlarının Tasarruf ve Yatırım Üzerine Etkisi", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
Karluk, R. (2003) "Uluslararası Ekonomi. Teori ve Politika", 7. Basım, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Kaya, Y. T. (1998) "Sermaye Hareketleri ve Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Modellenmesi: Türkiye Örneği", Yayın No: DPT: 2487. Ağustos.
Keskin, N. (2008) "Finansal Serbestleşme Sürecinde Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Makroekonomik Etkileri: Türkiye Örneği", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
314
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/ 10.11611 /JMER215
Kıran,
B
. (2007) "Türkiye'de Reel Döviz Kuru ile Kısa ve Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri İlişkisi", Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 22 (1): 269-283.
Kont, B. (1998) "Sermaye Girişleri ve Makroekonomik Etkileri: Türkiye Deneyimi (1990-1996)", Vildan Serin (Editör). İktisat Politikası (Seçme Konular, Para Politikası, Maliye Politikası ve Uluslararası İktisat Politikası). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., 685-739.
Kula, F. (2003) "Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Etkinliği: Türkiye Üzerine Gözlemler", C.Ü.
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4 (2): 141 -154.
Seyidoğlu, H.ve Altınay, G. (2008) "Sıcak Para Akımları ve Büyüme Hızları", Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar Sempozyumu. Bandırma- Balıkesir.
Seyidoğlu, H. (2003) "Uluslararası Mali Krizler, IMF Politikaları, Az Gelişmiş Ülkeler, Türkiye ve Dönüşüm Ekonomileri", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4 (2): 141-156.
Şimşek, M. ve Behdioğlu, S. (2006) "Türkiye'de Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma", İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2: 47¬65.
Tezcanlı, M. V., Bayraktar S. K., Erdoğan O., Görgünay H., Tan, E. ve Uytun, E. (1994) "Uluslararası Sermaye Hareketlerinde Portföy Yatırımları ve Türkiye", İstanbul: İMKB Araştırma Yayınları.
No:3.
TCMB. (2012a). Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, http:www.tcmb.gov.tr, (15.01.2013).
TCMB. (2012b). Para Politikası Raporu.
TCMB. (2011a) "Uluslararası Yatırım Pozisyonu Metodolojisi ve Türkiye Uygulaması", http://www.tcmb.gov.tr/odemedenge/uypmet.pdf, (01.03.2011).
TCMB. (2011b). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi,
http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html, (07.03.2011). TCMB. (2010). Ödemeler Dengesi Raporu 2010-IV. TCMB. (2009). Ödemeler Dengesi Raporu 2009-IV.
TCMB. (2008). Ödemeler Dengesi Raporu 2008-IV.
TCMB. (2007). Ödemeler Dengesi Raporu 2007-IV. TCMB. (2006). Ödemeler Dengesi Raporu 2006-I. TCMB. (2005). TCMB Para Politikası Raporu 2005-I.
315
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/ 10.11611 /JMER215
Tokat, E. (2009) "Capital Flows Under Different Modes of Financial Liberalization: Evidence From India and Turkey", IUP Journal of Applied Finance, 15 (2): 18-36.
Yeldan, E. (2002) "Neoliberal
Küreselleşm
e İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine Değerlendirmeler." Praksis 7. 19-34.
Yentürk, N. (2005) "Körlerin Yürüyüşü: Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler", İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com