You are here

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ YERLİ YATıRıMLAR ÜZERINE ETKILERI: TÜRKIYE UYGULAMASı

EFFECTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON THE DOMESTIC INVESTMENTS: TURKISH CASE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today, the capital accumulation to realize the investments required within the scope of economic growth of the developing countries is inadequate. Therefore, these countries need foreign direct investments to realize the domestic investments. The aim of this study is to evaluate the effects of the foreign direct investments on the domestic investments within the scope of Turkish economy. In the study, a time-series analysis was made by using the variables belonging to 2002:Q1-2014:Q3 period. As a result, whether there is a long-term relationship between the undertaken variables was identified by implementing Johansen co-integration test and then Granger causality test was applied. According to the results of these tests, the foreign direct investments and the GDP have long-term effect on the domestic investments. When analyzing the short-term coefficients in the error correction model, the increase in the foreign direct investments is noticed to cause crowding-out effect at first stage. But this effect reduces and reverses in time, which positively removes this crowding-out effect on the domestic investments. And according to the results of causality analysis, foreign direct investments and GDP are important indicators for domestic investments.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme kapsamında gerekli olan yatırımları gerçekleştirecek sermaye birikimleri yetersizdir. Bu kapsamda söz konusu ülkeler, ihtiyaç duydukları yatırımları gerçekleştirebilmek için yabancı yatırımlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışmada, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yerli yatırımlar üzerine etkileri Türkiye ekonomisi kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışmada 2002:Q1-2014:Q3 dönemine ait değişkenler kullanılarak zaman serisi analizi yapılmıştır. Bu bağlamda Johansen eşbütünleşme testi uygulaması ile ele alınan değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin olup olmadığı tespit edilmiş ve daha sonra Granger nedensellik testi yapılmıştır. Yapılan testlerde elde edilen sonuçlara göre, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ve GSYH'nin yerli yatırımlar üzerinde uzun dönemli etkisi tespit edilmiştir. Hata düzeltme modelinde yer alan kısa dönem katsayıları incelendiğinde ise, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki artışın ilk anda dışlama etkisine neden olduğu, ancak zamanla bu etkinin zayıflayıp tersine dönerek yerli yatırımlar üzerindeki etkisinin pozitif olarak bu dışlama etkisini giderdiği görülmüştür. Nedensellik analizinde elde edilen sonuçlar kapsamında ise, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile birlikte GSYH'nin yerli yatırımlar için önem arz eden göstergeler olduğu sonucuna varılmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Açıkalın, S. (2009). Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımlar ve yurtiçi yatırımlar arasındaki nedensellik ilişkisi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 1-15.
Agarwal, J. P. (1980). Determinants of foreign direct investment: A survey.welwirtschaftliches archiv, 116(4), 739-773.
Agosin M. R. and Machado, R. (2005). Foreign investment in developing countries: Does it crowd in domestic investment?. Oxford Development Studies, 33(2), 149-162.
Agosin M. R. and Mayer, R. (2000). Foreign investment in developing countries: Does it crowd in domestic investment?. UNCTAD Discussion Paper, 146, 9-16.
Aitken
B
. J. and Harrison A. E. (1999). Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela. American Economic Review, 89(3), 605 618.
Aitken,
B
. J., Harrison, A. E. and Lipsey, R. E. (1996). Wages and foreign ownership: A comparative study of Mexico, Venezuela, and the united states, Journal of International Economics, 40(3-4),3-22.
Akdiş, M. (1988). Dünya'da ve Türkiye'de yabancı sermaye yatırımları ve beklentiler. YASED Yayınları, No:33, 1-17.
Apergis N., Katrakilidis C.
P
. and Tabakis N. M. (2006). Dynamic linkages between FDI inflows and domestic investment: A panel cointegration approach, Atlantic Economic Journal,
34(4), 385-394.
Arıkan, D. (2006). Türkiye'de doğrudan yabancı sermaye Yatırımları, İstanbul: Arıkan Yayınevi,
7-43.
Asteriou, D. and Hall, S. G. (2007). Applied econometrics. Londra: palgrave Macmillan, 295-297.
Atan, M., Özağ E. F. ve Kaya, S. (2004). Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının toplam yatırımlar üzerindeki etkisi, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 51(15), 65-71.
Bilgili, F., Düzgün, R. ve Uğurlu, E. (2007). Büyüme, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve yurtiçi yatırımlar arasındaki etkileşim. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 127-152.
Borensztein, E., Gregorio,
J
. and Lee, J. (1995). How does foreign direct investment affect economic growth?, NBER Working Paper, No: 5057, 1-20.
Bosworth, B. P. and Collins, S. M. (1999). Capital flows to developing economies: implications for saving and investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 143- 169.
Bozkurt, H. (2007). Zaman serileri analizi. Ankara: Ekin Kitabevi, 91-119.
Candemir, A. (2006).
Türkiye'd
e doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen faktörler: Bir uygulama, YASED Yayınları, 62-68, 102.
Candemir, A. (2009). Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen faktörler, Ege Akademik Bakış Dergisi, 9(2). 662-667.
Erol Bulut ve Çağrı Coşkun
I
25
Cardoso E. A. and Dornbusch R. (1989). Foreign private capital flows. in: H.B. Chenery T. N., srinivasan eds. Handbook of development economics, Vol. 2, 1387-1439.
Caves, R. E. (1996). Multinational enterprise and economic analysis, Cambridge survey of economic literature, (Second Edition). Cambridge University Pres, 54-60.
Chakrabarti, A. (2001). The determinants of foreign direct investment: sensitivity analyses of cross-country regressions.Kyklos, 5(1), 89-114.
Chakrabarti, A. (2003). A theory of the spatial distribution of foreign direct investment, International Review of Economics and Finance, 12, 149-169.
Çalışkan, Ö. (2003). Dünya yatırım raporu-2002 çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlar üzerine değerlendirmeler, Dış Ticaret Dergisi, 8(27), 80-106.
De Mello and Luiz R. (1999). Foreign direct investment-led growth: Evidence from time series and panel data. Oxford Economic Papers, 51, 133-151.
Desai, M. A., Foley, C. F. and Hines, J. R. (2005a). Foreign direct investment and the domestic capital stock, American Economic Review Papers and Proceedings, 95(2), 33-38.
Desai, M. A., Foley, C. F. and Hines, J. R. (2005b). Foreign direct investment and domestic economic activity, NBER Working Paper No. 11717, 15-25.
Devlet Planlama Teşkilatı. (2000). Doğrudan yabancı sermaye yatırımları özel ihtisas komisyonu raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 3-10.
Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Journal Of The American Statistical Association, 74(366), 427-431.
Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root, Econometrica, 49(4), 1057-1072.
Driffield N. and Hughes D. (2003). Foreign and domestic investment: Regional development or crowding-out?", Regional Studies, Vol. 37, sf. 277-288.
Enders, W. (1995). Applied econometric time series. Iowa State University, New York: John Wiley & Sons Inc., 239-305, 347-348, 396-400.
Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987). Cointegration and error correction: Representation, estimation and testing, Econometrica, 55(2), 251-276.
Erçakar, M. E. ve Karagöl, E. T. (2011). Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımlar. SETA Analiz Dergisi, (33), 1-30.
Feldstein, M. (1995). The effects of outbound foreign direct investment on the domestic capital
stock
, In M. Feldstein, J. R. Hines, Jr. and Hubbard,R. G. (eds.), The effects of taxation on multinational corporations, University of Chicago Press, 43-63.
Fry, M. J. (1993). Foreign direct investment in a macroeconomic framework: Finance, efficiency, incentives and distortions. Policy research working papers, WPS 1141, The World Bank,
15-26.
Gövdere, B. (2003). Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicilerinin günümüzdeki geçerliliği, Dış ticaret dergisi, Sayı: 28, 26-41.
Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods, Econometrica, 37(3), 424-438.
Granger, C. W. J. and Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics, Journal of Econometrics, 2(2), 111-120.
Gujarati, D.N. (2001). Basic econometrics, (2. Baskı). New York: MC-Graw-Hill,Inc., 713-726,
817.
26 |
Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 8(4) 1-27
Hazine Müsteşarlığı, (2007). Uluslararası doğrudan yatırımlar 2006 yılı raporu, Ankara: Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, 13-14.
Hazine Müsteşarlığı. (2008). Uluslararası doğrudan yatırımlar 2007 yılı raporu, Ankara: Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, 5-6.
Hazine Müsteşarlığı. (2011). Uluslararası doğrudan yatırımlar 2010 yılı raporu, Ankara: Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü.15-20.
Hejazi, W. and Pauly, P. (2003). Motivations for FDI and domestic capital formation. Journal of International Business Studies, 34(3), 282-289.
Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 213-254.
Johansen, S. and Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration-with applications to the demand for money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210.
Kazgan, G. (2009). Tanzimat'tan 21.yüzyıla Türkiye ekonomisi birinci küreselleşmeden ikinci küreselleşmeye, (4.Baskı), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 246.
Kim, D. D. and Seo, J. S. (2003). Does FDI inflow crowd out domestic investment in Korea?, Journal of Economic Studies, 30(6), 605-622.
Kumar, N. and Pradhan, J. P. (2002). Foreign direct investment, externalities and economic growth in developing countries: some empirical explorations and implications for WTO negotiations on investment, RIS Discussion Papers, 1-37.
Kurtaran, A. (2007). Doğrudan yabancı sermaye yatırım kararları ve belirleyicileri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2),367-382.
Kutlar, A. (2007). Ekonometriye giriş, (1. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kwiatkowski, D. P., Phillips, C. B., Schmidt, P. and Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root, Journal of Econometrics, Vol.54, 159-178.
Markusen, J. R. and Venables, A. J. (1997). Foreign direct investment as a catalyst for industrial development, NBER Working Paper, No.6241, 4-23.
OECD. (2002). Foreign direct investment for development, 9-10.
Phillips, P.C.B. and Perron, P. (1988). Testing for a unit Root in time series regression, Biometrica,
Vol: 75(2), 335-346.
Tarı, R. (2010). Ekonometri, (6. Baskı), Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
Tomak, D. (2006). Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ve Türkiye. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
UNCTAD.
(2005)
. World investment report 2005: transnational corporations and the internationalization, New York and Geneva, 297-298.
UNCTAD. (2006). World investment report 2006: FDI From developing and transition economies: Implications for development, U.N. Publications, New York and Geneva, 17-18.
Wang, P. (2003). Financial econometrics methods and models. London: Routledge, 16.
YASED
Uluslararas
ı yatırımcılar derneği. (2014). 2013 Yıl Sonu Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Değerlendirme Raporu, No:4, 4-5.
İnternet: Hazine Müsteşarlığı, Veri dağıtım sistemi.(https://hmvds.hazine.gov.tr/), 22 Ocak 2015'de alınmıştır.
Erol Bulut ve Çağrı Coşkun
I 27
İnternet: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, EVDS (Elektronik Veri Dağıtım Sistemi), (http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatis... er/Elektronik+Veri+Dagitim+Sistemi+EVDS1), 2 Şubat 2015'de alınmıştır.
İnternet: UNCTAD.(http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx), 8 Şubat 2015'de alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com